Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V uplynulom roku hospodárila Služba s prebytkom

Oproti predchádzajúcim rokom Mestský podnik Služba za rok
2015 hospodárila s prebytkom vo výške 2 877,63 eur. Pod správu
mestského podniku spadá 14 stredísk, ktorými zabezpečuje komplexné
verejnoprospešné služby. Výrobné náklady hlavnej a podnikateľskej
činnosti za rok 2015 boli vo výške 1 153 mil. eur. Výnosy dosiahli viac
ako 1 151 mil. eur. Pre rok 2015 bol mestským zastupiteľstvom po
niekoľkých úpravách schválený transfer v členení na bežný vo výške
560 707 eur a kapitálový v sume 33 200 eur. Bežný transfer bol
vyčerpaný na 100% a kapitálový transfer na 57%. Tržby za vlastné výkony
podniku za uplynulý rok predstavovali čiastku 321 643,86 eur.

„K 31. 12. 2015 podnik zamestnával 46 pracovníkov,
z toho 5 pracovníkov formou projektov zamestnanosti a 3 pracovníkov formou
chránenej dielne v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
Priemerná mesačná mzda bola 593,25 eur. V roku 2015 cez projekt
zamestnanosti bolo zúčtovaných 52 763,62 eur, čo je 14,23% z celkových
mzdových nákladov,“
informoval riaditeľ m.p., Michal
Šandrik. Čo sa týka vybraných údajov z aktív a pasív podniku, ku koncu
roka podnik evidoval krátkodobé a dlhodobé záväzky v celkovej výške
1 815 841,51 eur. „Pri krátkodobých záväzkoch v položke
dodávatelia v sume 13 829,09 eur išlo o faktúry v lehote splatnosti,
napr. pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť za vodné, stočné a
zrážkovú vodu, SPP za vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2015, geosofting za
monitoring skládky odpadov a i., boli v priebehu mesiaca január
2016 uhradené. Ostatné záväzky v sume 51 051 eur sa týkajú
neuhradeného poplatku pre obec Chotča, záväzky z fondu opráv OD Mier a
Domu služieb, ako aj záväzky voči zamestnancom, ktoré činili
25 220,71 eur za mzdy zaúčtované v decembri 2015, ale vyplatené
v januári 2016, taktiež ako odvody pre sociálne a zdravotné poistné bolo
15 950,26 eur.“
Ku koncu roka podnik evidoval aj pohľadávky
vo výške 124 911 eur. Na účte odberatelia sú pohľadávky v čiastke
54 920,55 eur. „Výška týchto pohľadávok je ovplyvnená aj
tým, že v mesiaci december, t. j. posledný mesiac štvrťroka, sa fakturuje
nájomné, správa a služby s tým spojené objekty OD Mier a Dom služieb a
RD. Do ukončenia konca roka nájomníci tieto faktúry už nezaplatia, čiže
to prechádza do nového roka. Na druhej strane má podnik aj niekoľko
prebiehajúcich súdnych sporov, právoplatných platových rozhodnutí súdu,
ako aj rozhodnutí o exekúcii. Napríklad firmu Odpady Prešov vo výške
15 312,45 eur, kde v spolupráci s právnikom podniku sa nám to podarilo
dotiahnuť k exekúcii a dúfame, že to bude mať dobrý
koniec,“
skonštatoval M. Šandrik. Najväčšie zmeny pri
jednotlivých strediskách sa v minulom roku týkali Verejného osvetlenia a
Zimného štadióna. Verejné osvetlenie prešlo v rámci projektu
rekonštrukciou, výmenou a doplnením svetelných bodov. Pred spustením
prevádzky zimného štadióna boli prevedené viaceré práce. Zimný štadión
prešiel kompletnou odbornou prehliadkou a skúškou elektrických rozvodov,
odolejovaním ľadovej plochy, bola urobená dodávka elekt. snímačov teploty
a tlaku a dodávka servisného manometra pre oba kompresory, bola vykonaná
odborná prehliadka plynovej a tlakovej časti a zrealizovaná výmena
snímačov úniku čpavku a ich pravidelná kalibrácia, hrubá údržba a
kontrola funkčnosti systému, kontrola SMS modulu a záložného zdroja.
„V roku 2015 bol počet hodín využitia ľadovej plochy
781 hodín, z toho bolo 541,5 hodín na verejné korčuľovanie a
220,5 hodín bola ľadová plocha prenajímaná hokejistami. Celkom bolo
predaných 3 998 vstupeniek. Spotreba elektrickej energie bola v čiastke
21 237 eur. Hospodársky výsledok tohto strediska bol v prebytku
6 116,26 eur.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter