Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V uplynulom roku bol najväčší záujem o prevádzkovanie voľných živností

<p>V poslednej dobe sa neraz stáva, že ľudia odchádzajú zo zamestnania a
rozhodnú sa podnikať. Sú však podnikateľské oblasti, o ktoré je
väčší záujem, naopak, nájdu sa aj také, ktoré nie sú stredobodom
pozornosti podnikateľov. Zisťovali sme, ako to bolo v stropkovskom okrese
v uplynulom roku. V roku 2015 Okresný úrad Stropkov, odbor živnostenského
podnikania v rámci nášho okresu evidoval celkovo 1926 podnikateľských
subjektov, z toho 493 právnických a 1433 fyzických osôb.</p>

<p>Na úseku registrácie bolo za toto obdobie vydaných 302 osvedčení
o živnostenskom oprávnení, 272 výpisov zo živnostenského registra,
175 pozastavení na základe oznámenia podnikateľa (na vlastnú žiadosť),
255 zánikov živnostenského oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
a bolo vykonaných 120 iných zmien, o ktoré požiadal podnikateľský
subjekt. Odbor živnostenského podnikania začal v priebehu roku
2014 poskytovať aj výpisy z Obchodného registra. Taktiež, od roku 2015 je
možné požiadať o poskytnutie údajov z Registra účtovných závierok
(kópie uložených dokumentov alebo kópie časti uložených dokumentov).
Najväčší záujem pri začatí prevádzkovania živnosti prejavujú
záujemcovia o podnikanie vo voľnej živnosti. <strong><em>„Z každodennej
praxe sa nám javí, že najviac ohlasovaných voľných predmetov podnikania sa
týka predmetov: Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, Sprostredkovateľská
činnosť v oblasti výroby, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti
služieb, Prípravné práce k realizácii stavby, Dokončovacie stavebné
práce pri realizácii exteriérov a interiérov, Uskutočňovanie stavieb a ich
zmien, Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, Výroba jednoduchých
výrobkov z kovu, Vedenie účtovníctva, Činnosť podnikateľských,
organizačných a ekonomických poradcov, Prenájom hnuteľných vecí,
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných
služieb spojených s prenájmom, Poskytovanie služieb osobného charakteru a
pre osobnú hygienu,“</em></strong> uvádza Silvia Cinová, vedúca odboru
živnostenského podnikania v Stropkove. Posledný spomínaný predmet
podnikania zahŕňa aj činnosť poskytovania krátkodobej pomoci pri opatere
detí a starších osôb. Keďže pri niektorých voľných predmetoch
podnikania došlo k doplneniu názvu voľnej živnosti alebo k menšej úprave
názvu živnosti, v súvislosti s tým je potrebné upriamiť pozornosť
širokej podnikateľskej verejnosti na aktualizovaný Zoznam odporúčaných
označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie, ktorý je
uverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR: <a
href=“http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie“>http://www.minv.sk/?…</a>.
Voľné živnosti sú uvedené v novom usporiadaní, v novej štruktúre NACE
kódov (posledná aktualizácia zo septembra 2015). Regulované živnosti
(remeselné a viazané) boli v uplynulom roku ohlasované v nižšom počte.
Z remeselných živností podnikatelia prejavujú záujem o živnosti
Zámočníctvo, Kovoobrábanie, Diagnostika a opravy cestných motorových
vozidiel, Murárstvo, Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, Montáž,
rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení prípadne aj
Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Z viazaných živností by som
spomenula Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených
technických zariadení, Sprostredkovanie zamestnania za úhradu, Vypracovanie
dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien
týchto stavieb a Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti
stavebného dozoru. Od 1. januára 2015 živnosť Oprávnené overovanie
správ o emisných skleníkových plynov z prevádzky je voľnou živnosťou
(do 31.12.2014 to bola viazaná živnosť) a živnosť Činnosť
environmentálneho overovateľa od 01.01.2015 nie je živnosťou.
živnostenské oprávnenia vydané na predmet podnikania Havarijný technik,
ktoré boli vydané do 31. júla 2015 zostávali v platnosti do 31. decembra
2015, t.j. od 1. januára 2016 zanikajú (viď zákon č. 128/2015 Z.z. –
článkom II. novelizoval živnostenský zákon). Tiež od 1. januára
2016 v názve viazanej živnosti Odborné poradenské služby pre uchádzačov
a záujemcov o zamestnanie sa dopĺňajú slová „okrem činnosti
športového agenta“. Viazané živnosti Prevádzkovanie vzdelávacích
zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti
telesnej kultúry a Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej
kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti od 1. januára 2016 zanikajú.
živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na
prípravu vykonávania špecializovaných činností v oblasti telesnej
kultúry, získané podľa predpisov účinných do 31. decembra
2015 zostávajú zachované do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii.
živnostenské oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností
v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti získané podľa
predpisov účinných do 31. decembra 2015 zostávajú zachované do uplynutia
platnosti dokladu o získanej odbornej spôsobilosti. <strong><em>„Okrem toho
v krátkom čase si budú môcť občania na odbore živnostenského podnikania
v rámci Integrovaného obslužného miesta občana (IOMO) požiadať
o elektronickú službu – výpis/odpis z registra trestov. Presný dátum a
podrobnosti o poskytovaní uvedenej služby oznámime občanom aj
prostredníctvom týždenníka Stropkovské spektrum,“</em></strong>
dodáva.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter