Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V tomto roku zrejme čaká Stropkov nával kamiónov

<p>V rámci akcie Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách prvej triedy
bude Slovenská správa ciest opravovať prieťah obcou Šarišský Štiavnik
v dĺžke 9,4 km. Termín realizácie akcie je stanovený na obdobie rokov
2012 až 2013, avšak súťaž na dodávateľa nie je ešte uzatvorená. Podľa
vyjadrenia vedúcej Odboru organizačno-správneho Slovenskej správy ciest
Bratislava Mgr. Ivety Fedorovej budú obmedzenia dopravy riešené
s dodávateľom na základe odsúhlaseného harmonogramu po schválení
Okresným dopravným inšpektorátom a krajským úradom.

<p>„Druhá akcia, ktorá by mala začať v tomto roku, je
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného
cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce. Stavba
je rozdelená do piatich ucelených častí, celková dĺžka rekonštruovaných
ciest predstavuje 21,525 km. Stavba zabezpečí zníženie nehodovosti
komplexnou rekonštrukciou cesty, stabilizáciou cestného telesa, výmenou
nevhodného podložia, realizáciou nadštandardného zvislého dopravného
značenia zväčšených rozmerov s reflexnou povrchovou úpravou a
realizáciou vodorovného dopravného značenia, zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky úpravou smerového vedenia trasy a šírkového usporiadania
jestvujúcej cesty v nevyhnutných úsekoch a osadením nových
bezpečnostných zariadení, odstránenie nevyhovujúcich technických a
dopravných parametrov, ktoré sú zdrojom dopravných nehôd,“

uviedla a doplnila, že predpokladaný termín realizácie rekonštrukcie je
v rozmedzí od augusta 2012 do októbra 2014. Podľa našich informácií sa
počíta s tým, že v čase rekonštrukcie ciest v Šarišskom Štiavniku
bude doprava z tohto ťahu odklonená smerom na cestu I. triedy číslo 1/55
cez Stropkov. To by znamenalo, že by tadiaľto prechádzali nielen autá
z okresu Svidník smerom na Prešov, ale aj tisícky kamiónov z hraničného
priechodu Vyšný Komárnik. Už aj tak katastrofálna dopravná situácia
v Stropkove by sa skomplikovala ešte viac.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter