Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V stredu zasadajú poslanci

<p>Na 14. zasadnutí sa v stredu zídu stropkovskí poslanci. V rámci
rozsiahleho programu budú schvaľovať návrh na zmenu člena Komisie pre
služby, bývanie, sociálne veci a zdravotnú starostlivosť. Oboznámia sa so
správou hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách. O výsledkoch
hospodárenia mesta za uplynulý rok bude informovať vedúci finančného
odboru Ján Polák. Konateľ MŠK Tesla oboznámi poslancov s hospodárením
klubu za rok 2011. Schválením v pléne je podmienený aj predkladaný návrh
na prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky. V súvislosti
s presunom mestskej tržnice späť na námestie bude potrebné aj novelizovať
VZN o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach.
Rozsiahlym bodom programu budú prevody nehnuteľností v majetku mesta. Po
roku poslanci opätovne prerokujú aj výšku platu primátora Petra
Obrimčáka. Zasadnutie začína o 9.00 hod. vo veľkej sále kaštieľa.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter