Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V prvom polroku hospodáril Byhos so ziskom

<p>Na septembrovom mestskom zastupiteľstve oboznámil prítomných
s výsledkami hospodárenia spoločnosti BYHOS za prvý polrok 2015 jej
konateľ Vít Babjarčík.</p>

<p><strong><em>„Hospodárenie spoločnosti bolo ziskové. K prevádzke
kotolne K5 je potrebné uviesť, že jej prenájom nám končí k 31. decembru
2015, od 1. januára 2016 táto kotolňa prechádza do nájmu spoločnosti
KOOR Východ, s.r.o., na základe koncesnej zmluvy a súvisiacich zmlúv na
rekonštrukciu a následnú prevádzku kotolne K5,“</em></strong> uviedol a
pokračoval, že hospodársky výsledok je ovplyvnený hlavne tržbami
z hlavnej činnosti, a to za dodávky tepla a teplej úžitkovej vody.
Nákladové položky ovplyvňujúce hospodársky výsledok sú spotreba ZPN,
mzdové náklady, vrátane zákonných sociálnych nákladov, opravy a údržba
dopravných potrubí a tepelných zdrojov. Keďže letná údržba tepelných
zdrojov začala po ukončení vykurovacieho obdobia a prebieha v týchto
mesiacoch, celkové hospodárenie spoločnosti to ovplyvní až v nasledujúcom
období, po ukončení a zúčtovaní všetkých opráv. <strong><em>„Keďže
päťročné regulačné obdobie je od roku 2012 do roku 2016, ktoré týmto
rokom končí, nebola povinnosť výrobcu tepla požiadať o schválenie novej
ceny na rok 2015, ak nedošlo k významným skutočnostiam (výmena
technológie, zmena paliva a pod.) Spoločnosť nepožiadala o zmenu ceny
tepla, fakturácia za dodávky je teda na základe rozhodnutia o určení ceny
na predchádzajúci rok 2014. Cena variabilnej zložky sa kalkuluje v kWh a
zahŕňa priame náklady (plyn, elektrická energia, technologická voda a
technologické hmoty). Fixná zložka ceny tepla je kalkulovaná v kW a tu sa
zarátavajú všetky ostatné náklady, ako opravy a údržba zabezpečovaná
dodávateľsky aj vlastnou údržbou, odpisy, poistné, revízie, úroky,
poplatky za znečistenie ovzdušia a ostatné regulované náklady, ako sú
mzdy, odvody a podobne. V roku 2015 spoločnosť fakturuje dodávky tepla a
teplej úžitkovej vody s týmito cenami: variabilná zložka maximálnej ceny
tepla – 0,049 eur/kWh bez DPH (0,0588 eur s DPH), fixná zložka
maximálnej ceny tepla – 120,00 eur/kW bez DPH (144,00 eur
s DPH),“</em></strong> vyčíslil. Byhos má s jednotlivými spoločenstvami
vlastníkov bytov podpísané zmluvy o zabezpečovaní služieb. K 30. júnu
2015 zabezpečuje služby pre 20 spoločenstiev (492 bytov v osobnom
vlastníctve). Poplatok za tieto služby je vo výške 4,50 eura za byt a
mesiac vrátane DPH. Pre byty v osobnom vlastníctve je vedené samostatné
účtovníctvo, ich hospodárenie nie je súčasťou hospodárenia spoločnosti.
V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v mesiaci máj
bolo vlastníkom doručené vyúčtovanie služieb spojených s užívaním
bytu za rok 2014. Vzniknuté preplatky boli v mesiaci jún cestou inkasa
jednotlivým vlastníkom vyplatené. Celkové nedoplatky k 30. júnu 2015 sú
vo výške 8 801,80 eur, boli však uhradené len čiastočne.
<strong><em>„Vlastníkom bytov, ktorí majú nedoplatky, sú doručované
upomienky, pokračuje sa podaním na súd, v niektorých prípadoch je to
riešené až cestou exekútora a aj dobrovoľnej dražby, ak na tento spôsob
vymáhania nedoplatku dá súhlas spoločenstvo. Je potrebné zdôrazniť, že
vymáhanie nedoplatkov nielen pri bytoch v osobnom vlastníctve, ale aj pri
obecných bytoch, je veľmi zdĺhavé, nedoplatok za byt pri vydaní platobného
príkazu je niekedy oveľa vyšší, ako bol podaný pôvodný
návrh,“</em></strong> skonštatoval V. Babjarčík. Byhos zabezpečuje pre
spoločenstvá povinné revízie požiarnej ochrany, elektroinštalácie,
plynových spotrebičov a podobne. Táto povinnosť mu vyplýva z uzatvorenej
zmluvy o zabezpečovaní služieb spojených s užívaním bytu. O ostatných
finančne náročnejších opravách rozhodujú jednotlivé spoločenstvá.
Niektoré využívajú možnosť stavebných prémií, ktoré poskytujú
stavebné sporiteľne a uzatvárajú stavebné sporenia, čerpajú úvery na
rekonštrukcie bytových domov. <strong><em>„Nájomníkom obecných bytov bolo
tiež v mesiaci máj doručené vyúčtovanie služieb spojených
s užívaním bytu za rok 2014. Preplatky plynúce z vyúčtovania boli
cestou inkasa vyplatené. Nedoplatky boli vyrovnané čiastočne a k 30. júnu
2015 sú vo výške 18 895,79 eura. V prípade nedoplatkov sú zasielané
upomienky, niekedy dôjde k uzatvoreniu splátkového kalendára
s nájomníkom. Nedoplatky sú vymáhané aj súdnou cestou a aj cestou
exekútora. Taktiež boli podané návrhy na vysťahovanie z bytu. Tento proces
je veľmi zdĺhavý, začiatkom roka bol takto uvoľnený jeden byt, ďalšie
vysťahovanie je v súdnom konaní. Nájomné v bytových domoch na
Orgovánovej, v bytových domoch A24 a B24 a v bytovom dome 16R na Mlynskej
ulici je u nájomníkov, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok,
realizované cestou osobitného príjemcu. Aj napriek týmto pravidelným
platbám pri týchto bytových domoch pretrvávajú nedoplatky, ktoré je veľmi
ťažko vymôcť,“</em></strong> dodal na záver konateľ Byhosu.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter