Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V okrese je nevyhnutné zvýšiť kapacity materských škôl a posilniť stredné školstvo

Podpora vzdelávania je kľúčom pri nastavovaní budúceho progresu tohto
regiónu. Okres bude v budúcnosti závislý nielen od rozvoja majoritnej, ale
aj minoritnej – rómskej populácie, ktorej podiel na počte obyvateľov
narastá.

„Všetci ekonómovia hovoria, že najdôležitejšou školou je
tá materská, žiadne iné vzdelanie nie je dôležitejšie. V MŠ sa
prakticky určuje kto bude mať prístup ku vysokokvalifikovanej práci a kto
nie. Preto vláda už pred niekoľkými rokmi mala dokonca dve dotačné schémy
na zvyšovanie kapacít MŠ a ZŠ s cieľom dosiahnuť 95% zaškolenosť
v roku 2020,”
povedal poradca ministra financií A. Marcinčin
a dodal, že vek pre povinné predškolské vzdelávanie sa od 1. septembra
2020 posunie na hranicu 5 rokov. „Pozreli sme na okres Stropkov,
ktorý je niekde na úrovni 74% zaškolenosti, čo nie je úplne zlé, no
cieľom je 95% zaškolenosť, preto je potrebné tieto kapacity zvyšovať. ZŠ
sú väčšinou menšie v tomto okrese, teda núka sa možnosť vytvárania
strediskových obcí, budovania kvality a rozmyslenia si, kde má zmysel
budovať školy pre 1. – 4. roč. Jednoducho to treba zvážiť a riešiť
cez ministerstvo školstva,”
priblížil A. Marcinčin.
Riešením je tiež zavedenie školských autobusov v celom okrese
v spádových obciach, zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania na ZŠ,
podpora učebných odborov v odbore elektrotechnika a strojárenstvo,
zakúpenie potrebnej techniky a vybavenia. Nevyhnutné je zabezpečenie
urýchleného zhodnotenia a monitorovania kvality výučby a dopytu po
jednotlivých učebných odboroch, zapojenie škôl a podnikateľských
subjektov do duálneho systému vzdelávania, podpora projektov dostavby a
rekonštrukcie priestorov potrebných k zapojeniu sa do systému duálneho
vzdelávania.
„Za štyri roky sa v okrese znížil počet absolventov ZŠ.
Ešte nedávno ich bolo 200, naposledy už len 170, čo je dosť výrazný
pokles. Samozrejme ak máme malý okres, nemôžeme ponúkať všetky učebné
odbory. Je teda prirodzené, že časť z nich bude v iných okresoch,
s čím asi nepohneme. Ukazuje sa, že v tomto okrese len 83 z nich šlo na
denné štúdium na SŠ. Nie je to vysoké číslo a teda jediné riešenie je
pritiahnuť detí z okolitých okresov. Tam je však potrebná pomoc kraja.
Bolo by dobré, ak by kraj podporil budovanie regionálnych kvalitných
stredných odborných škôl, hlavne silných elektrotechnických škôl
v tomto okrese,”
uviedol.
Ako ďalej A. Marcinčin uvádza, potrebná je integrácia vylúčených
rómskych komunít. V tomto okrese je iba 10% Rómov z celkovej populácie.
Deti chýbajú na stredných školách, chýba tiež pracovná sila, ktorú
potrebujeme ju, preto ju dovážame. Máme tu však 10% Rómov, časť z nich
pracuje, no potrebujeme tento počet zvýšiť a dostať ich do práce.
K. Smatanová hovorí o opatreniach vyplývajúcich z akčného plánu, ktoré
smerujú k zvyšovaniu zaškolenosti v MŠ a ZŠ so sústredením sa na
cieľovú skupinu marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Sú to aktivity
smerujúce k zvyšovaniu kvality výuky aj na SŠ so zameraním sa na
vytvorenie minimálnej okresnej SŠ s nadokresným významom v odbore
elektrotechnika, ako aj aktivity na podporu zapojenia sa podnikateľských
subjektov do duálnej formy vzdelávania.
„Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby školy v okrese ostali
aspoň v takom profile ako sú. Minulého roku sa zmenila kompetencia PSK, teda
o počte tried, či žiakov nerozhoduje už zastupiteľstvo, ale predseda PSK.
Nedávno sme absolvovali stretnutie s p. Furmanom z odboru školstva, kde sme
jasne zadefinovali ako si predstavujeme rozvoj školstva, máme záujem
o rozvoj elektrotechnickej školy, keďže máme 4 až 5 elektrotechnicky
zameraných podnikov v našom okrese, čo je pre okres Stropkov veľmi
dôležité,”
povedal podpredseda PSK M. Jakubov. Dodal ešte,
že SOŠ služieb, teda bývalá poľnohospodárska škola, sústreďuje zhruba
90% žiakov rómskeho pôvodu. „Týmto deťom treba vyplniť čas
a dať im možnosť na vzdelávanie, preto my poslanci aj vedenie mesta
zastávame názor, že tieto školy musia zostať ako samostatné subjekty. Mala
by sa tiež nájsť príležitosť a priestor na ich rozšírenie. Trocha nám
to komplikuje to, že sme v minulom období predali dva internáty, ktoré
patrili poľnohospodárskej a elektrotechnickej škole a tým sme v podstate
znížili pravdepodobnosť, že sem prídu študenti z iných
okresov,”
uviedol M. Jakubov.
Zastabilizované školstvo a rozšírenie kapacít hlavne MŠ je nevyhnutné pre
zvýšenie zaškolenosti, ale tiež pre zlepšenie podmienok pre život. Ak
chceme v okrese Stropkov udržať mladých, musíme ponúknuť pre ich rodiny
kvalitné školy a vedieť vyplniť mimopracovnú a voľnočasovú
činnosť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter