Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V obci Chotča posvätili zrekonštruovaný vojnový cintorín, vydaná bola tiež monografia obce

Uplynulý víkend sa
v obci Chotča stretli pozvaní hostia, obyvatelia i priatelia obce Chotča na
slávnostnej posviacke zrekonštruovaného vojnového cintorína, ktorý je
pozostatkom bojových operácií, ktoré sa odohrali v okolí obce Chotča.

Tento cintorín patrí medzi architektonicky najzaujímavejšie riešené
lokality tohto typu v okrese Stropkov. Pozvanie na toto podujatie prijali
primátor mesta Stropkov O. Brendza, prednosta OÚ Stropkov A. Veselý,
podpredseda PSK M. Jakubov, tiež riaditeľ odboru legislatívy MV SR D. Šveda,
podplukovník P. Kobík z 2. Mechanizovanej brigády Prešov, prvý tajomník
Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR I. Samoškin, ako aj J. Uhrík zo SZPB
ZO Stropkov, I. Cuper, M. Majerník, M. Bochin a ďalší pozvaní hostia.
„Cintorín bol v deväťdesiatych rokoch rekonštruovaný, ale
nebol dodržaný veľmi zaujímavý architektonicky pôdorys vojnového
cintorína, preto bol spracovaný návrh a plán na jeho obnovu. Úsilie vedenia
obce nebolo márne, koncom decembra 2018 bola na obnovu pridelená dotácia
25 tisíc eur z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Rekonštrukcia
prebiehala v mesiacoch január až marec 2019,“
priblížil
starosta obce Chotča Vladimír Čač.
„Na cintoríne sú pochovaní ruskí a rakúsko-uhorskí vojaci,
ktorí zomreli v rokoch 1914 až 1915. Na našom území v okrese Stropkov,
do ktorého patrí aj Chotča, sa viedli skoro dva roky trvajúce ťažké boje
východného frontu. Keď sa front vzdialil začali sa vytvárať tieto pietne
miesta, kde sú mnohokrát nahádzané telá mŕtvych vojakov. Spolu je tam
pochovaných 299 padlých vojakov v 31 jednotlivých hroboch, v dvoch
spoločných hroboch a šiestich šachtách. Na kúsku zeme toľko
obetí!“
dodal starosta.
Vybúrané bolo staré oplotenie, odstránili sa dreviny i chodník. Postavené
boli štyri betónové monolity, na ktorých sú umiestnené čierne mramorové
tabule s menami padlých, názvom cintorína i s grafickým znázornením a
popisom. Cintorín ma bezbariérový prístupový chodník aj nový trávnik aj
ušľachtilé dreviny.
„Tento vojnový cintorín bude pamiatkou všetkým padlým, ktorí
sú tu pochovaní. Patrí im večný pokoj a verím, že neupadnú do
zabudnutia. Takéto cintoríny sú dôkazom toho, aká je vojna nespravodlivá,
že berie z tepla domova otcov, synov, či vnukov,“
povedal V.
Čač.
Po pietnej spomienke i posviacke bola predstavená monografia „Chotča
v premenách storočí“, ktorá bola vydaná pri príležitosti
640. výročia prvej písomnej zmienky o obci zo 16. marca 1379. Autorom
spomínanej monografie je mestský historik Ľ. Šmajda, ktorý spoločne
s kolektívom autorov – historikov i prispievateľov pripravili naozaj
pútavé čítanie a poznávanie histórie obce so zaujímavými i novými
historickými faktami.
„Prvotná myšlienka napísať takúto knihu vzišla od
predchádzajúceho starostu J. Semana, ktorý ma oslovil na základe článku,
v ktorom som písal o obciach okresu Stropkov vo vatikánskych archívoch.
Stretli sme sa a prekonzultovali možnosti vzniku monografie obce. Na základe
toho som oslovil ďalších troch autorov, ktorý súhlasili so spoluprácou a
ktorých mená sú uvedené aj v knihe. Spoločnými silami sme začali tvoriť
jadro celej knihy, rozdelili sme si úlohy a kapitoly,“
uviedol
historik Ľ. Šmajda.
Ako ďalej uvádza, pri písaní knihy došli ku kapitole, ktorú nevedeli až
tak dobre spracovať a ktorou bola práve prvá svetová vojna.
„Oslovili sme preto Klub vojenskej histórie Beskydy. Štyria
autori z KVH B. spracovali túto tému dokonale. Takže sme mali celé dejiny
obce až do súčasnosti pokryté,“
priblížil Ľ. Šmajda.
Autori pri spracovaní jednotlivých kapitol vychádzali zo základných
archívov, konkrétne z Maďarského národného archívu, Štátny archív
Prešov, Štátny archív Svidník, Arcibiskupský archív v Košiciach, rôzne
iné zahraničné archívy potrebné na napísanie kapitoly o prvej svetovej
vojne. Použitá bola rôznorodá literatúra, edície prameňov a mnohé iné
zdroje. „Zoznam je bohatý. Pre nás boli podstatné fotografie
z pamiatkového úradu SR. Fotografie starého dreveného rímsko-katolíckeho
kostola v Chotči, ktorý už zanikol. Spracovanie celej knihy od
zhromažďovania informácií po spracovanie a odovzdanie rukopisu trval celý
rok,“
dodal Šmajda.
Veľmi podstatné je tiež to, že ruku k dielu pridali aj prizvaní
prispievatelia. Spomenie Úniu žien, Poľovnícky zväz, Dobrovoľný
hasičský zbor, futbal i včelárstvo. O týchto združeniach, ich histórii
i o ich fungovaní tak informácie do knihy poskytli tí najkompetentnejší,
čo si aj samotní autori veľmi vážia. „Takto bola celá kniha
hotová. Na jej hodnovernosti jej pridáva to, že bola recenzovaná až
2 recenzentmi – historikmi. Ich posudky boli pozitívne a vyzdvihnuté boli
dve kapitoly. Prvou vyzdvihnutou bola práve kapitola o prvej svetovej vojne a
kapitola Chotča na historických mapách, ktorú som
spracoval,“
uviedol Šmajda a dodal, že takéto kapitoly sa
v monografiách vyskytujú väčšinou len čiastkovo, okrajovo, alebo sú len
súčasťou iných kapitol a nie sú samostatne písane, tak ako je to
v prípade monografie obce Chotča, ktorá je písaná samostatne a odborne.
Kniha sa prvej svetovej vojne venuje na takmer 20 stranách.
„Konkrétne ide o staré historické mapy, na ktorých sa
nachádza obec Chotča. Ide o prvé, druhé a tretie vojenské mapovanie,
o katastrálnu mapu z 19. storočia, ktorej originál som našiel na
katastrálnom úrade v Stropkove. Ďalej je to cestná mapa, vyšetrovacie
náčrty po druhej svetovej vojne, ktoré sú veľmi podrobné. Všetky tieto
mapy nám dali celkový vzhľad obce, tzv. staré jadro. Vieme, kde sa
nachádzal zaniknutý kostol, kde boli mlyny, most, vieme ako sa táto obec
sídliskovo rozrastala,“
spresnil Ľ. Šmajda.
Podľa starostu obce Chotča sú najväčším bohatstvom každej krajiny a
dediny ľudia. Práve pri tejto príležitosti boli za šírenie dobrého mena
obce Chotča, za zviditeľňovanie obce, jej hospodársky a sociálny rozvoj,
odovzdané pamätné listy tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili
o zveľadenie obce, menovite Š. Radačovskému, Š. Gimovi, J. Semanovi, P.
Cenajkovi, M. Gojdičovi, M. Sodivarovi in memoriam, O. Bujdošovej a E.
Gojdičovej.
Udelené boli tiež ocenenia „Čestný občan obce Chotča“ za pomoc pri
rekonštrukcii vojnového cintorína občanom, ktorí tak svojou prácou pomohli
vytvoriť úctyhodné pamätné miesto pre padlých. Ocenenie dostali A. Jenčo,
J. Kráľová a M. Bochin.
„Ocenili sme ľudí výnimočných, ktorých krédom sa stala
láska k práci, životu, histórii, i kultúre a ktorí svojou usilovnosťou
a obetavosťou odovzdávali a odovzdávajú veľké posolstvo o histórii,
šíria osvetu a môžu byť inšpiráciou pre nás všetkých. Neradi však
o svojich úspechoch hovoria, hovoria o nich ich výsledky v spoločenskej,
kultúrnej, či sociálnej oblasti,“
povedal V. Čač a dodal,
že svet potrebuje ľudí, ktorých ambície nie sú obmedzené ich sebeckými
cieľmi a túžbami a ktorí ani v dave nestratia svoju individualitu, aj keď
dosiahnu úspech. „Myslím, že práve takých ľudí sme
ocenili,“
uzavrel starosta.
Osobitné poďakovanie patrí J. Fiľarskému a p. V. Cviklikovi, ktorí sa
nemalou mierou podieľali na rekonštrukcii cintorína, bez ich práce a ochoty
by sme len ťažko mohli hovoriť o dôstojnom pietnom mieste…

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter