Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V minulom roku uložili páchateľom priestupkov 138 pokút

V roku 2009 uložili na Odbore všeobecnej vnútornej správy ObÚ Stropkov
138 pokút, 28 priestupkov vybavili pokarhaním. V 8 prípadoch pracovníci
spomínaného odboru od uloženia sankcie upustili, pretože podľa názoru
prejednávajúceho orgánu k náprave páchateľa postačilo už samotné
prejednávanie priestupku. Išlo o páchateľov, ktorí sa nedopustili
spoločensky závažného priestupku, svoje konanie oľutovali a v rámci
priestupkového konania boli prejednávaní po prvý krát, alebo išlo
o mladistvých.

V 138 prípadoch, kedy boli priestupky vybavené pokutou, bola uložená
celková čiastka vo výške 5 509,73,- €, čo predstavuje priemer
39,92,- € na pokutu.
„K stanoveniu výšky pokuty sme pristupovali veľmi citlivo,
pretože úlohou štátneho orgánu je nielen sankcionovať pre porušenie
zákona, ale aj výchovne vplývať na páchateľov tak, aby sa priestupkov viac
nedopustili. V súčasnej ekonomickej situácii nášho obyvateľstva, kedy sa
miera nezamestnanosti v našom okrese dlhodobo pohybuje okolo 20 %, sa pri
ukladaní výšky pokút vo väčšine prípadov prihliadalo aj na finančnú
situáciu páchateľa, pretože najväčší počet páchateľov priestupkov
tvoria nezamestnaní, dôchodcovia, ale i študenti. Preto boli v niektorých
prípadoch uložené pokuty na dolnej hranici sadzby. Podľa nášho názoru
menej je niekedy viac a o výške pokuty v celom rozsahu rozhoduje
prejednávajúci orgán výlučne sám a to podľa svojho najlepšieho svedomia
a vedomia,“
uviedla vedúca OVVS Obvodného úradu v Stropkove
JUDr. Mária Kasičová a pokračovala: „Náhrada trov konania
bola uložená v celkovej výške 2 451,00,- €. Za hodnotené obdobie boli
trovy konania dobrovoľne uhradené v celkovej sume 528,-
€.“
Vedúca OVVS poukázala na narastajúcu aroganciu až
agresivitu páchateľov. „Pri prejednávaní priestupkov sa
viackrát stretávame s tým, že obvinení sa voči prejednávajúcemu
správajú arogantne, nechýbajú rôzne nadávky a vyhrážky a s prejavmi
nespokojnosti prevažne obvinených sme sa stretli už aj na verejnosti,
nakoľko mesto Stropkov patrí medzi menšie mestá a dá sa povedať, že
v takomto malom meste každý pozná každého. Práca s ľuďmi vo
všeobecnosti nie je ľahká, no čo sa týka priestupkového úseku, je veľmi
zložitá, pretože sa nedá rozhodnúť tak, aby obe stránky priestupkového
konania boli úplne spokojné. Vždy je jedna z nich po skončení
pojednávania nespokojnejšia ako tá druhá.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter