Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V kontajneroch Služba nachádza nebezpečný elektroodpad!

Každoročne na jar a v jeseni mestský podnik Služba v meste
rozmiestňuje veľkokapacitné kontajnery. Tohto roku boli kontajnery postupne
pristavované podľa harmonogramu, od 10. do 31. októbra.

„Čo sa týka pristavovanie kontajnerov k bytovým domov
vyzývame ich správcov k predloženiu harmonogramu pristavovania kontajnerov a
zároveň, aby s týmto harmonogramom boli oboznámení aj obyvatelia bytových
domov. Správcovia nám takýto zoznam predkladajú pravidelne,“

zhodnotil vedúci prevádzky Služba m.p., Dušan Lukáč. Veľkokapacitné
kontajnery sa umiestňujú aj pri rodinných domoch na území mesta a
priľahlých mestských častiach. „Kontajnery boli postupne
pristavované k rodinným domom na jednotlivých uliciach. Niekde boli
pristavené minimálne dvakrát, v niektorých prípadoch a v prípade
telefonickej požiadavky aj viackrát. Tento rok sme pristúpili aj
k víkendovým vývozom, čo znamená, že naši zamestnanci vyvážali
kontajnery aj v sobotu, kedy občania tieto kontajnery zapĺňali
najrýchlejšie.“

Kontajnery sa v súlade so zákonom o odpadoch a s platným VZN o dopadoch
mesta Stropkov pristavujú dvakrát v roku a to na takzvané jarné a jesenné
upratovanie. Sú určené na biologicky rozložiteľný odpad, t.j. odpad zo
zelene a objemový odpad, no aj napriek tomu v ňom zamestnanci mestského
podniku pri odvoze nachádzajú staré elektrospotrebiče alebo
autobatérie.

Pojem „odpad zo zelene“ je vo VZN Mesta Stropkov č. 3/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Stropkov charakterizovaný ako časť biologicky rozložiteľných odpadov –
„odpad zo zelene“, ktorý vzniká pri údržbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta Stropkov alebo
v ich správe a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb, napr.
tráva, burina, konáre z orezov stromov a kríkov, korene, lístie, plody
stromov a kríkov, neupotrebiteľné zvyšky úrody, vianočné stromčeky,
odpad z trhovísk.

Objemný odpad je taký komunálny odpad, ktorý svojimi
rozmermi alebo charakterom nie je možné umiestniť do nádoby na zmesový
komunálny odpad, napr. nábytok a jeho časti, sanita, koberce,
tabuľové sklo, okná, dvere a pod.

Veľkokapacitné kontajnery na jesenné upratovanie v žiadnom prípade nie
sú určené na zbavenie sa nebezpečného elektroodpadu alebo spomínaných
autobatérií!
Elektroodpad je svojím zložením a charakterom radený k nebezpečným
odpadom rovnako, ako aj použité batérie, akumulátory. Elektrospotrebiče
obsahujú nebezpečné látky – olovo, ortuť, farbivá alebo freóny, ktoré
sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, preto musia byť
bezpečne a odborne zneškodnené.
„Takýto nebezpečný odpad majú občania možnosť počas
celého roka odvážať na zberný dvor na ulici Mlynskej v Stropkove
v pracovných dňoch od 6.30 do 14.30 hod. V prípade, že obyvatelia
nemajú možnosť takýto dopad odviezť sami, vieme im na základe ich
telefonického požiadania poslať auto na vývoz. Takýmto spôsobom postupuje
aj v obciach. Keď starostovia prejavia záujem o vývoz elektroodpadu oslovia
nás a my im po dohode pošleme vozidlo, ktoré tento odpad zozbiera a
vyvezie,“
uzavrel D. Lukáč.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter