Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V CZŠ sv. Petra a Pavla oboznámili rodičov s ďalším veľkým projektom

V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla beží od marca
2009 projekt pod názvom Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho
overenie v 1. a 5. ročníku základnej školy. Minulý týždeň sa
v rámci rodičovského združenia stretli v jednej z tried rodičia žiakov,
ktorí sú do projektu zapojení a riaditeľka školy Mária Karašinská ich
podrobne oboznámila so základnými cieľmi, ale aj samotnou realizáciou
v poradí už tretieho veľkého projektu na spomínanej škole.

„Vaše deti navštevujú ročníky, ktoré sú tzv.
vedomostné. Školstvo prechádza veľkou reformou a v tejto súvislosti
vyhlásilo Ministerstvo školstva SR mnohé výzvy na projekty spolufinancované
Európskou úniou a Slovenskou republikou. Na školách sa zavádzajú nové
učebné metódy, tvoria sa nové vzdelávacie programy a pod. Naša škola sa,
čo sa týka vzdelávania, snaží zapájať do mnohých projektov. Takým
prvým projektom bolo v rokoch 2004 a 2005 vzdelávanie evidovaných
nezamestnaných, ktorí si dopĺňali základné vzdelanie. V rámci ďalšieho
dvojročného projektu už pre našich žiakov 9. ročníka sme zavádzali
nové formy projektového vyučovania. V minulom roku sme začali s ďalším
projektom pod názvom Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie
v 1. a 5. ročníku základnej školy.“
Projekt trvajúci
20 mesiacov napĺňa v rámci reformy systému vzdelávania a odbornej
prípravy opatrenie pod názvom Premena tradičnej školy na modernú. Pre
pedagógov CZŠ sv. Petra a Pavla je výzvou, aby sa stali nositeľmi nových
informácií pre žiakov a aby boli kompetentní pripraviť ich pre vedomostnú
spoločnosť. V súlade s výzvou projekt priamo zachytáva žiakov 1. a
5. ročníka, u ktorých sa bude prioritne overovať nový Školský
vzdelávací program pod názvom Škola múdrosti a ducha. Z neho vyplýva, že
vzdelávanie na 1. stupni sa bude zameriavať na humánnu a názornú
pedagogiku Márie Montessori a kooperatívne vyučovanie (tzv. lasaliánska
škola), na 2. stupni bude venovaná zvýšená pozornosť rozvoju
kľúčových kompetencií v oblasti IKT, cudzích jazykov, komunikačných
schopností a spôsobilosti pracovať v tímoch pri riešení komplexných
projektových úloh, ktoré vyžadujú integráciu poznatkov z rôznych
predmetov. Pedagógovia školy veria, že tento projekt bude úspešný a že sa
im podarí premeniť školu na modernú, teda na takú, ktorá bude spĺňať
požiadavky súčasnej doby. Hlavným zámerom je pripraviť žiakov CZŠ sv.
Petra a Pavla na úspešné zvládnutie štúdia na stredných školách.
Celkové výdavky na projekt Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho
overenie v 1. a 5. ročníku základnej školy predstavujú sumu
105 258,- €.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter