Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V chráme blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka v Stropkove posvätili nový kríž

<p>V rozostavanom chráme bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka v Stropkove sa
22. augusta konala malá slávnosť. V popoludňajších hodinách sa tu
zišli veriaci na posviacke kríža, ktorý pred jeho osadením na vežu chrámu
posvätil stropkovský protopresbyter Štefan Vansáč.

<p>Pred samotnou posviackou privítal prítomných nový správca farnosti bl.
Vasiľa Hopka Slavomír Tarasovič, ktorý v krátkosti predstavil aj stav
stavebných prác na chráme a ďalšie plány prác v blízkej budúcnosti. Po
posviacke kríža sa prítomným prihovoril aj otec protopresbyter Štefan
Vansáč, pričom poukázal na veľký duchovný význam každého chrámu pre
život a spásu človeka. Na záver tejto milej slávnosti sa všetci veriaci
pomodlili desiatok svätého ruženca na úmysel ochrany a zdarného dokončenia
tohto Božieho diela – chrámu, ktorý sa stane príbytkom živého Boha.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí si
uvedomujú veľké požehnanie, ktoré prichádza cez toto dielo a podporujú
nás svojimi milodarmi, modlitbami, ale aj povzbudivým slovom, ktoré dáva
silu ísť ďalej aj cez rôzne ťažkosti. Všetkých zahŕňam do svojich
modlitieb a vyprosujem hojnosť pozemského a nebeského požehnania pre ich
životy.
Ak by ste chceli finančne podporiť výstavbu nášho nového chrámu
v Stropkove, môžete posielať svoje milodary na č. ú.: 13439493/5200.
o. Slavomír Tarasovič

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter