Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V budovách vo vlastníctve mesta prebieha deratizácia

Počas celého mesiace október je na území mesta Stropkov vyhlásená
celomestská deratizácia. Týmto opatrením chce mesto eliminovať výskyt
živočíšnych škodcov, hlodavcov predovšetkým potkanov. Deratizáciu je
mesto povinné v budovách vo svojom vlastníctve vykonávať zo zákona.
Rovnaká povinnosť zo zákona platí aj pre fyzické osoby. Vzťahuje sa na
podnikateľov skladujúcich alebo vyrábajúcich potraviny. Túto povinnosť im
ukladá zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, aby sa v prvom
rade zamedzil výskyt a šírenie prenosných chorôb. Deratizáciou sa rozumie
proces likvidácie a regulácie hlodavcov, ako sú potkany alebo myši. Ide
o komplex opatrení, ktoré sú zamerané na ničenie hlodavcov s účelom
ochrániť ľudské zdravie, zabrániť ekonomickým škodám spôsobované
hlodavcami. Ich premnoženie môže ohroziť verejné zdravie rôznymi
ochoreniami, akými sú leptospiróza, tularémia, salmonelózy, týfus, cholera
alebo mor. V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov sa odporúča
deratizácie vykonávať minimálne dvakrát v roku, v jari a jeseni. Práve
jeseň je obdobím, kedy si potkany hľadajú vhodné a teplé miesta na
prezimovanie. Keďže je vykonávanie deratizácie a dezinfekcie všeobecne
záväzným právnym predpisom, súčasne s deratizáciou mestských objektov a
priestranstiev, majú rovnakú povinnosť aj majitelia ostatných
nehnuteľností.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter