Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Úsporné opatrenia samosprávy pocítia zamestnanci mesta i občania

Členovia mestskej rady sa na minulotýždňovom zasadnutí zaoberali druhou
tohtoročnou úpravou rozpočtu mesta. Úlohou tohto opatrenia bude zosúladenie
reálneho vývoja príjmov a výdavkov samosprávy.

„Úprava rozpočtu bude v podstate vo výdavkovej časti
kopírovať naše príjmy. Aj keď očakávame, že po dohode štátu a
ZMOS-u bude výpadok príjmov z podielových daní sčasti vykrytý zo
štátneho rozpočtu, predpokladaný výpadok zhruba 8 miliónov korún určite
nenaplníme. Zákonite teda budeme musieť obmedziť výdavky
rozpočtu,“
vysvetlil prednosta MsÚ Metod Burák. Vzhľadom na
krízu tunajšia samospráva začala podľa slov prednostu šetriť už
v priebehu roka. Mesto znížilo náklady na mzdy i nákupy tovarov a
služieb. Šetrenie sa dotkne aj príspevkových organizácií mesta. Mestský
podnik Služba v tomto roku nedostane dotáciu na prevádzku zimného
štadióna. Formálne sa ušetrili výdavky na spolufinancovaní projektov
hradených z grantov. Mesto totiž viaceré investičné akcie vykryté
z dotácií presunie do budúceho roka.
Prednosta tiež oboznámil členov mestskej rady s návrhom opatrení na
elimináciu dopadu krízy na samosprávu. V desiatich bodoch zhrnul oblasti,
kde bude podľa neho možné v budúcom roku výrazne ušetriť mestské
financie. „Navrhol som prehodnotiť organizačný poriadok mesta a
uvažovať o prípadnom znížení počtu zamestnancov. Takisto znížiť
výdavky na mzdy zamestnancov mesta o 33 tis. eur (1 mil. korún). Ďalej je
to plošné zníženie dotácií pre spoločenské, občianske a cirkevné
organizácie o 30 %. Prehodnotíme tiež výšku dotácií pre jednotlivé
strediská podniku Služba a po rokovaní s riaditeľom bude potrebné
uvažovať takisto o znížení počtu zamestnancov. Čo sa týka
investičných akcií, v budúcom roku by sme mali realizovať len tie, na
ktoré sme dostali dotácie, vlastné prostriedky budeme investovať len do
spolufinancovania. Šetrenie sa podobne ako v tomto roku dotkne výdavkov na
tovary a služby,“
zhrnul prednosta. Až o polovicu by sa mali
znížiť náklady na organizáciu stropkovského jarmoku. V roku 2010 sa bude
kvôli rekonštrukcii námestia konať na ulici Matice slovenskej. M. Burák
predpokladá, že hlavný program by sa mal organizovať len počas jedného
dňa. Samospráva v budúcom roku prehodnotí aj výdavky na organizáciu
ďalších kultúrnych podujatí. „Jediným opatrením, s ktorým
mestská rada nesúhlasila bolo zníženie dotácie pre MŠK Tesla zo
súčasných dvoch miliónov na jeden. Ak to zhrniem, vďaka všetkým
spomenutým opatreniam by sme v rozpočte mesta mohli ušetriť sto až
stotridsaťtisíc eur. Našou hlavnou prioritou je, aby sme aj napriek
nedostatku financií boli schopní zabezpečiť služby samosprávy vo verejnom
záujme,“
uviedol prednosta. Na otázku, či spomínané
úsporné opatrenia samosprávy nebolo možné definovať a prijať už v prvom
polroku 2009, kedy sa dôsledky krízy začali naplno prejavovať prednosta
odpovedal: „Mohlo. Ale nikto na to netlačil. Ja som o tom
rozprával stále, ale až na poslednom zastupiteľstve nám to poslanci
uložili spracovať. V tomto smere musia byť aktívni poslanci, pretože oni
schvaľujú mestský rozpočet.“
Úpravu aktuálneho rozpočtu
mesta budú poslanci schvaľovať na zasadnutí, ktoré sa uskutoční
14. decembra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter