Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Uskutočnilo sa zasadnutie komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia PSK

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja sa uplynulý týždeň
uskutočnilo riadne zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby
životného prostredia, ktorému predchádzalo úvodné zasadnutie ktoré sa
konalo 1. februára, na ktorom bol na základe návrhov predsedu PSK MUDr.
Petra Chudíka a podpredsedu komisie Ing. Jána Soleja komisiou zvolený za
predsedu komisie Ing. Milan Bzdiľ, ktorý je poslancom PSK za okres Stropkov
(NEKA).

Radovými členmi komisie z okresu Stropkov sú aj Ing. Pavol Kačic a Ing.
Michal Malina. Na riadnom zasadnutí sa členovia komisie oboznámili s
„Návrhom Akčného plánu na rok 2010 k Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015“, ktorý obsahoval zoznam
projektov z oblasti infraštruktúry vzdelávania, sociálnych služieb,
regionálneho rozvoja, dopravnej infraštruktúry a kultúry v rámci PSK.
Návrh Akčného plánu po preverení aktuálnosti na základe pripomienok,
komisia odporučila predložiť k schváleniu na najbližšie zasadnutie
zastupiteľstva PSK. Ďalej sa komisia oboznámila s kompetenciami PSK
v oblasti územného plánovania a výsledkami činnosti oddelenia územného
plánovania a životného prostredia, vyplývajúcich z hlavnej funkcie PSK ako
orgánu územného plánovania, ktoré predstavujú už obstarané
územnoplánovacie podklady (ÚPP), územnoplánovacie dokumentácie (ÚPD)
regiónu a aktivity z oblasti životného prostredia za obdobie rokov 2003 –
2009. Komisia ako poradný orgán zastupiteľstva PSK na úseku územného
plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia bude zasadať podľa
harmonogramu zasadnutí v súlade s navrhovaným plánom práce na rok
2010.
Ing. M. Malina

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter