ÚPSVaR v Stropkove informuje

Dávky a príspevky v hmotnej núdzi od 1. 1. 2009

Od 1. januára 2009 je platný zákon 562/2008 Z.z. ktorý mení a dopĺňa
zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Uvedeným zákonom sa dávky a príspevky v hmotnej
núdzi budú uvádzať v mene euro a to nasledovné:
• 58,43 eura (1 780,- Sk) mesačne, ak ide
o jednotlivca
• 109,54 eura (3 300,- Sk) mesačne, ak ide
o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi
• 101,58 eura (3 060,- Sk) mesačne, ak ide
o dvojicu bez deti
• 150,04 eura (4 520,- Sk) mesačne, ak ide
o dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi
• 159,34 eura (4 800,- Sk) mesačne, ak ide
o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi
• 201,16 eura (6 060,- Sk) mesačne, ak ide
o dvojice s viac ako štyrmi deťmi
• 12,92 eura (390,- Sk) mesačne u občana alebo fyzickej
osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje, ak je rodičom
dieťaťa do jedného roku veku

• 16,60 eura (500,- Sk) mesačne pre dieťa na účely
zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej
núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku
• 63,07 eura (1 900,- Sk) mesačne aktivačný príspevok
za podmienok ustanoveným vyššie uvedeným zákonom
• 52,12 eura (1 570,- Sk) mesačne príspevok na bývanie
ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi
• 83,32 eura (2 510,- Sk) mesačne príspevok na bývanie
ak ide o občana a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú
alebo majú právo doživotného užívania
• 63,07 eura (1 900,- Sk) mesačne ochranný príspevok
za podmienok ustanoveným vyššie uvedeným zákonom
V uvedenom znení sa dávky a príspevky v hmotnej núdzi podľa rozhodnutí
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny budú uvádzať od
01.01.2009. Výplata dávok a príspevkov bude občanom prvýkrát vyplatená
v mesiaci február 2009 a to za obdobie januára 2009, nakoľko dávky a
príspevky v hmotnej núdzi sa v zmysle zákona vyplácajú mesačne
pozadu.
Upozorňujeme občanov, ktorí sú poberateľmi dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi že zákonom č. 562/2008 Z.z. došlo k jednej podstatnej úprave a to
že sa rozšíril okruh občanov a fyzických osôb ktoré sa spoločne
posudzujú o dávku vo výške 16,60 eura mesačne pre dieťa na účely
zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej
núdzi, ak si toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku. Za tým účelom
žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, aby na úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny – oddelenie pomoci v hmotnej núdze predložili potvrdenie
školy o plnení si povinnosti povinnej školskej dochádzky v termíne do
16. februára 2009.
Zároveň žiadame aj občanov, ktorí sú poberateľmi dávky a príspevkov
v hmotnej núdzi a zároveň sú poberateľmi dôchodkových dávok, aby tiež
na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doručili rozhodnutia o zvýšení
svojich dôchodkov, ak tak neurobili doteraz.
V súvislosti so zmenou zákona dôjde zo strany Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Stropkove u všetkých občanov, ktorí sú poberateľmi
dávky a príspevkov v hmotnej núdzi k prehodnoteniu ich doterajšieho
poberania dávky v hmotnej núdzi. Každému takémuto občanovi bude
doručené rozhodnutie úradu o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi podľa vyššie uvedeného nariadenia Vlády Slovenskej republiky.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
v Stropkove sa obracia na všetkých občanov aby sa v prípade nejasnosti
alebo s otázkami obrátili na tunajšie oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
osobne (prízemie č. dverí 117,118,120) alebo telefonicky č.
0542444512-513.
Mgr. Andrej Bochin, poverený riadením oddelenia pomoci v hmotnej
núdzi ÚPSVaR Stropkov

Čo je nové od 1. 1. 2009 v oblasti štátnych sociálnych dávok

1. januára 2009 nadobudol účinnosť nový zákon č. 561/2008
Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
ktorý upravuje poskytovanie príspevku na
starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov
veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým stavom. Poskytovaním príspevku štát
prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov
vynaložených na starostlivosť o dieťa.
V zmysle uvedeného zákona sa starostlivosť o dieťa môže vykonávať
v rodinnom prostredí, alebo prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na
výkon starostlivosti o dieťa .
Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na tento príspevok je rodič, ktorý
vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje dennou formou na strednej škole
alebo na vysokej škole.
Výška príspevku:
Príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej
osoby, najviac v sume rodičovského príspevku t.j.
158,66 € (4780,-Sk) alebo 25 % sumy rodičovského
príspevku t.j. 39,67 € (1195,- Sk ) ak sa starostlivosť
poskytuje v domácom prostredí.
Príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa do troch rokov
veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom.

Novinkou je aj príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
678,49 € (20 440,-Sk) ktorý do 31.12.2008 patril len na
prvorodené dieťa. Od 1.1.2009 si môže oprávnená osoba uplatniť nárok na
tento príspevok aj pri narodení druhého alebo tretieho dieťaťa, ktoré sa
narodí po 1.1.2009.
Od 1. januára 2009 sa mení výška prídavku na dieťa a to z doterajších
540,-Sk (17,92 €) na 21,25 € (640,- Sk).
S podmienkami výplat spomínaných príspevkov Vás podrobnejšie oboznámia
naši zamestnanci na oddelení štátnych sociálnych dávok, kde si môžete
vyzdvihnúť a aj vypísať potrebné žiadosti a tlačivá.

VÝŠKA ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK OD 1. 1. 2009
(v eurách)

Názov dávky Poskytovanie dávky Suma v € (Suma v Sk)
Príspevok pri narodení dieťaťa jednorázovo 151,37 (4 560,-)
Príplatok k príspevku
pri narodení 1.,2., a 3. dieťaťa jednorázovo 678,49 (20 440,-)
Príspevok rodičom, raz ročne
ktorým sa súčasne narodili do 6 rokov veku 81,99 (2 470,-)
tri deti alebo viac detí, alebo od 6 do 15 rokov 101,24 (3 050,-)
ktorým sa v priebehu dvoch do 15 rokov veku 107,55 (3 240,-)
rokov opakovane
narodili dvojčatá
Prídavok na dieťa mesačne 21,25 (640,-)
Príplatok k prídavku mesačne 9,96 (300,-)
Rodičovský príspevok mesačne 158,67 (4 780,-)
Príspevok na pohreb jednorázovo 79,67 (2 400,-)

Náhradná rodinná starostlivosť

Jednorazový príspevok jednorázovo 332,61 (10 020,-)
pri zverení dieťaťa do náhradnej
rodinnej starostlivosti
Jednorazový príspevok jednorázovo 833,17 (25 100,-)
pri zániku náhradnej
rodinnej starostlivosti
Opakovaný príspevok mesačne 124,81 (3 760,-)
dieťaťu
Opakovaný príspevok mesačne 158,67 (4 780,-)
náhradným rodičom
Zvýšený opakovaný príspevok mesačne 112,86 (3 400,-)
Osobitný príspevok mesačne 65,40 (1 970,-)

Ing. Alena Senajová, vedúca oddelenia štátnych
sociálnych dávok

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter