Unikátny lužný les pri Turanoch padol za obeť drevorubačom

<p>Vyše 32 hektárov
porastu rozprestierajúceho sa na ľavom brehu Ondavy pod Lomňanským mostom
vysekali v priebehu necelého mesiaca. Stromy skončili v drvičke na
drevoštiepku. Ochranári hovoria o ekologickom barbarstve. Podľa
vodohospodárov bol však tento krok nevyhnutný.

<p>„Osobne to považujem za veľmi nešťastné riešenie. Na
základe rozhodnutia vodohospodárov tu bol zničený asi 50-ročný krásny
lužný les. Výrub bude mať veľmi negatívne ekologické
následky,“
smutne skonštatoval Stropkovčan Kamil Soóš,
ekológ z lesoochranárskeho združenia VLK. Vodohospodári argumentujú, že
výrub je realizovaný v zátopovom pásme Domaše a to z dôvodu zarastania a
zanášania vodnej nádrže, čo vraj sťažuje odtokové pomery v zátopovom
území. „Zarastanie a následné zanášanie hornej časti
nádrže na ploche asi 160 ha je z vodohospodárskeho hľadiska dlhoročným
problémom. Poukázala na to aj existujúca štúdia zaoberajúca sa vplyvom
sedimentačných procesov a následných sukcesných procesov vo vzťahu ku
kvalite vody v hornej časti nádrže Domaša. Čo sa týka vyrúbaných
stromov, ide o rýchlorastúce náletové dreviny druhového zloženia vŕba,
osika a topoľ,“
vysvetlil hovorca Slovenského
vodohospodárskeho podniku Pavel Machava. Dodal, že SVP, š.p. si splnil
všetky zákonné náležitosti a výrub bol oznámený Obvodnému úradu
životného prostredia v Stropkove. Odstránenie drevín však nepodliehalo
povoleniu ObÚžP, keďže SVP mal voči úradu len oznamovaciu povinnosť.
„Výrub nie je podmienený našim povolením. My sme dali
stanovisko, že k výrubu má dôjsť na pobrežných pozemkoch s tým, aby
tam boli ponechané solitéry, teda menšie skupiny stromov,“

uviedol prednosta úradu Dušan Lukáč.
Lokalita od mosta smerom k Domaši je pritom dlhodobo prísne chránená
rybárska oblasť a je tam zakázaný akýkoľvek pohyb rybárov. Podľa
vyjadrenia Romana Kudiča z MO SRZ Stropkov je paradox, že vo vzťahu
k rybárom sú v týchto miestach uplatňované striktné pravidlá, na druhej
strane takýto masívny výrub dostal zelenú.
Región podľa Kamila Soóša prišiel o asi 50-ročný vzácny lesný porast.
„žili tam bobry i vydry, ktoré odtiaľ určite kvôli
necitlivému zásahu odídu. Vyhubili aj takmer všetky druhy vtákov
hniezdiacich v dutinách stromov. V poslednom období tam hniezdili aj
netopiere. Podľa mňa to z vodohospodárskeho hľadiska nemá žiaden efekt.
Ako protipovodňové opatrenie už vôbec nie, práve naopak. Keď je to
vyrúbané je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že sa voda bude vylievať a
nebude zadržiavaná koreňovou sústavou vyrúbaných stromov. Takisto
nechápem, ako môžu mať rastúce stromy negatívny vplyv na kvalitu
vody,“
pýta sa ekológ.
Podľa našich informácií by postup vodohospodárov mali v priebehu tohto
týždňa preveriť Štátna ochrana prírody a Inšpekcia životného
prostredia.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter