Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Unikátny lužný les pri Turanoch padol za obeť drevorubačom

<p>Vyše 32 hektárov
porastu rozprestierajúceho sa na ľavom brehu Ondavy pod Lomňanským mostom
vysekali v priebehu necelého mesiaca. Stromy skončili v drvičke na
drevoštiepku. Ochranári hovoria o ekologickom barbarstve. Podľa
vodohospodárov bol však tento krok nevyhnutný.

<p>„Osobne to považujem za veľmi nešťastné riešenie. Na
základe rozhodnutia vodohospodárov tu bol zničený asi 50-ročný krásny
lužný les. Výrub bude mať veľmi negatívne ekologické
následky,“
smutne skonštatoval Stropkovčan Kamil Soóš,
ekológ z lesoochranárskeho združenia VLK. Vodohospodári argumentujú, že
výrub je realizovaný v zátopovom pásme Domaše a to z dôvodu zarastania a
zanášania vodnej nádrže, čo vraj sťažuje odtokové pomery v zátopovom
území. „Zarastanie a následné zanášanie hornej časti
nádrže na ploche asi 160 ha je z vodohospodárskeho hľadiska dlhoročným
problémom. Poukázala na to aj existujúca štúdia zaoberajúca sa vplyvom
sedimentačných procesov a následných sukcesných procesov vo vzťahu ku
kvalite vody v hornej časti nádrže Domaša. Čo sa týka vyrúbaných
stromov, ide o rýchlorastúce náletové dreviny druhového zloženia vŕba,
osika a topoľ,“
vysvetlil hovorca Slovenského
vodohospodárskeho podniku Pavel Machava. Dodal, že SVP, š.p. si splnil
všetky zákonné náležitosti a výrub bol oznámený Obvodnému úradu
životného prostredia v Stropkove. Odstránenie drevín však nepodliehalo
povoleniu ObÚžP, keďže SVP mal voči úradu len oznamovaciu povinnosť.
„Výrub nie je podmienený našim povolením. My sme dali
stanovisko, že k výrubu má dôjsť na pobrežných pozemkoch s tým, aby
tam boli ponechané solitéry, teda menšie skupiny stromov,“

uviedol prednosta úradu Dušan Lukáč.
Lokalita od mosta smerom k Domaši je pritom dlhodobo prísne chránená
rybárska oblasť a je tam zakázaný akýkoľvek pohyb rybárov. Podľa
vyjadrenia Romana Kudiča z MO SRZ Stropkov je paradox, že vo vzťahu
k rybárom sú v týchto miestach uplatňované striktné pravidlá, na druhej
strane takýto masívny výrub dostal zelenú.
Región podľa Kamila Soóša prišiel o asi 50-ročný vzácny lesný porast.
„žili tam bobry i vydry, ktoré odtiaľ určite kvôli
necitlivému zásahu odídu. Vyhubili aj takmer všetky druhy vtákov
hniezdiacich v dutinách stromov. V poslednom období tam hniezdili aj
netopiere. Podľa mňa to z vodohospodárskeho hľadiska nemá žiaden efekt.
Ako protipovodňové opatrenie už vôbec nie, práve naopak. Keď je to
vyrúbané je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že sa voda bude vylievať a
nebude zadržiavaná koreňovou sústavou vyrúbaných stromov. Takisto
nechápem, ako môžu mať rastúce stromy negatívny vplyv na kvalitu
vody,“
pýta sa ekológ.
Podľa našich informácií by postup vodohospodárov mali v priebehu tohto
týždňa preveriť Štátna ochrana prírody a Inšpekcia životného
prostredia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter