Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Učiteľov zabával populárny Drišľak

obrazekV závere minulého
týždňa oslávili svoj sviatok učitelia stropkovských škôl. V sále
Katolíckeho kultúrneho domu Andreja Hlinku ich po úvodných piesňach
v podaní Danky Kuľbagovej privítal vedúci OŠK Ľubomír Spišák a
požiadal o slávnostný príhovor štátnu tajomníčku MŠ SR Bibiánu
Obrimčákovú.

„Tieto dni boli poznačené tým, že sme si viac ako inokedy
pripomínali a zamýšľali sme sa nad úlohou, postavením učiteľa v našej
spoločnosti. Mnohí z nás hovoria o jeho vážnosti, dôležitosti, o jeho
ťažkej práci, morálnom, ale aj finančnom odmeňovaní. Už po 55. raz,
odkedy bola založená táto tradícia, si každoročne pripomíname náročnú,
ale krásnu prácu učiteľov a jej spoločenský význam, pri príležitosti
dňa narodenia Jána Amosa Komenského. Každý z nás, ako tu sedíme, máme
osobitné spomienky na tých učiteľov a vychovávateľov, ktorí do našich
sŕdc, duší a umu pomáhali vkladať nielen nové vedomosti, zručnosti alebo
pracovné návyky, ale aj lásku, porozumenie a toleranciu ku všetkým, ktorí
boli a sú v našom blízkom okolí. Rovnako, ako si spomíname na tisíce
žiakov na školách a školských zariadeniach, ktorých sme vychovali a
vzdelali. Učiteľa bez akéhokoľvek nadsadenia a formalizmu je z môjho
pohľadu potrebné chápať ako človeka, ktorý je v podstate umelec
formujúci osobnosť jemu zvereného žiaka, jeho vzťahu k učeniu, práci,
k vlasti, k svojmu okoliu. A samozrejme aj k rodičom, súrodencom, alebo
spoluobčanom bez rozdielu veku. Osobitne by som v tejto chvíli a v tento
deň chcela poďakovať nielen tu prítomným pedagogickým a odborným
zamestnancom v školstve, ale aj všetkým tým, ktorí sa podieľali a
podieľajú na realizovaní obsahovej prestavby nášho školstva. Prežívala
som spolu s vami obavy zo zvládnutia úloh, ktoré ste museli vykonať
v krátkych časových termínoch, aby sme rozbehli to, čoho sa možno
obávali naši predchodcovia, minulí ministri, lebo my sme vám dôverovali a
chceli sme reformu rozbehnúť. Jej realizáciu si totiž žiadala nielen
laická, ale aj odborná pedagogická verejnosť,“
odznelo okrem
iného z pódia. Vrcholom oficiálnej časti osláv Dňa učiteľov bolo
oceňovanie pedagógov za ich dlhoročnú obetavú prácu s najmladšou
generáciou. Z rúk Bibiány Obrimčákovej si plaketu J. A. Komenského
prevzali Anna Marušáková – učiteľka MŠ Matice slovenskej, Jarmila
Koščová – učiteľka MŠ A. Hlinku, Marián Vasilko – učiteľ ZŠ
Hrnčiarska, Darina Mydlová a Bohuslava Zajtková- učiteľky ZŠ Mlynská,
Daniela Suchaničová – učiteľka ZŠ Konštantínova, Anna
Michlíková – vychovávateľka ŠKD ZŠ Konštantínova, Viliam Mihok –
samostatný vychovávateľ ABC CVČ a Milan Vaňuga – učiteľ ZUŠ F.
Veselého. Za dlhoročnú obetavú prácu ocenil prednosta Krajského
školského úradu učiteľku Vieru Palidrábovú a za celkový prínos do
rozvoja školstva štátnu tajomníčku MŠ SR B. Obrimčákovú. Ďakovnú reč
v mene všetkých ocenených predniesol Milan Vaňuga. Nasledoval príhovor
prednostu Krajského školského úradu p. Paulíka a príhovor zástupcu
družobného mesta Korczyna Jana Zycha. Po oficiálnej časti zabávala
stropkovských učiteľov populárna vranovská skupina Drišľák. Bodkou za
podujatím bol slávnostný obed.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter