Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„Učiteľ národov“ v Stropkove?

<p>V rokoch 1568 – 1767 bolo panstvo i mestečko Stropkov v rukách
mocného rodu Petöovcov. S týmto rodom sa neodmysliteľne spája vernosť
k panovníkovi a prísny katolicizmus. Na prelome 16. a 17. storočia sa
v mestečku udomácnila na krátky čas reformácia. V monografii Stropkov sa
uvádza, že chýbajú pre toto obdobie (nateraz) podrobnejšie písomné
materiály, z ktorých by sme mohli čerpať viac informácii
k tejto téme.</p>

<p>Tiež sa píše, že tu určitý čas pôsobili protestantskí kňazi. Avšak
s najväčšou pravdepodobnosťou, môžem uviesť, že tu protestantský zbor,
ako taký, nikdy neexistoval. Ján Amos Komenský, ktorý sa zvykne nazývať aj
,,učiteľ národov“, bol posledným biskupom Jednoty bratskej, ktorá patrila
k protestantským cirkvám a hlásila sa k husitským tradíciám. Podľa
materiálov zachovaných v Múzeu Jána Amosa Komenského v Uherskom Brode
o jeho cestách po Slovensku sa uvádza, že týmto územím prechádzal
Komenský celkovo štyrikrát, a to v rokoch 1650 -1654. K týmto cestám,
však chýbajú podrobnejšie informácie, pretože tie, ktoré sa zachovali sú
veľmi stručné. V publikácii ,,Historické príbehy od Schengenskej
hranice“ historik Zemplínskeho múzea Dr. M. Molnár, v jednom zo svojich
príbehov spomína veľmi zaujímavý článok, ktorý bol uverejnený
v Lidových novinách v roku 1936, pod názvom ,, Cesta J. A. Komenského
Zemplínem. „ Podľa tohto článku Komenský vraj počas svojho putovania
Zemplínom spal v Stropkove, Sečovciach i Vranove. Článok uvádza : ,, Roku
1654, vraceje z Blatného Potoku do Lešna cestoval Jan Amos Komenský
Zemplínem. V starých análech o tom čteme: …V den sv. Teobalda a ve
svátek Navštívení P. Márie odpočíval a nocoval ve Stropkově u zemana
Zikmunda Pethö… Dáno v Leleszu v měsíci červnu na den sv. Bonifáce
1654… (uviedla som len krátky, ale podstatný výťah článku). Mohli tak
prísny katolíci, akými boli Petöovci dovoliť, alebo dokonca ponúknuť
nocľah predstaviteľovi protestantizmu? Keď sa Petöovci počas celého svojho
pôsobenia javia ako prísny katolíci? Je pravdivá informácia, ktorú uvádza
článok z Lidových novín odvolávajúci sa na staré letopisy? Podľa
doposiaľ nazhromaždených informácii by bolo azda odvážne vysloviť
jednoznačný záver, o tom či Komenský navštívil (nenavštívil) Stropkov.
Proti stojí fakt, že Petöovci, už začiatkom 17. storočia, v úsilí
odmietnuť reformáciu, pozvali do Stropkova františkánov (ako to prebiehalo
rozoberá J. Benko v monografii Stropkov). V roku 1654, keď Komenský podľa
článku navštívil Stropkov, boli už františkáni, aj keď po rôznych
peripetiách, v mestečku v podstate usadení. A čo dôvod návštevy? Tu si
pomôžem rukopisom J. Gajdoša (spomína ho aj Dr. M. Molnár) ,,Stručný
pohľad do Evanjelických a. v. cirkevných zborov Šarišsko-zemplínskeho
seniorátu do roku 1980“, kde uvádza že v 50. rokoch 17. storočia
pôsobil Komenský na Zemplíne a navštevoval protestantské zbory. Uviedla
som, že tu podľa všetkého nikdy protestantský zbor neexistoval. Teda,
z tohto hľadiska nemal dôvod na návštevu mesta. To však neznamená, že
mesto nemohol navštíviť, za iných nám neznámych okolností. Verím, že
viac svetla do tejto problematiky prinesie v budúcnosti precízny vedecký
výskum. Aj napriek nejednoznačnému záveru, čítateľa zaujalo snáď aspoň
pár riadkov venovaných otázke návštevy Komenského v Stropkove v podobe
krátkeho článku.<br>
<strong>Stanislava Rovňáková</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter