Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tri celoslovenské súťaže pre deti a žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s mestom
Trstená vyhlasuje tri celoslovenské súťaže – EKOPOSTER 2019, PRAMIENOK
2019 a VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU 2019.

Cieľom súťaže EKOPOSTER je podnecovať myslenie žiakov základných
škôl, gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ, aby videli,
mysleli a konali ekologicky. Poslaním súťaže je podporovať kolektívnu
výtvarnú prácu žiakov. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu
názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej
hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia.
Poslaním súťaže PRAMIENOK je pestovať zodpovedný vzťah človeka
k prírode, rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať
ekologické svedomie najmladších detí doma aj v zahraničí, rozvoj talentov
v školskom i domácom prostredí. Je určená pre deti predškolského
veku.
VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU chce motivovať a aktivizovať žiakov
prvého stupňa základných a špeciálnych škôl prostredníctvom vlastnej
literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu.
Cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode a
k vode ako cennej prírodnine.
Viac info na https://www.minedu.sk/…ti-a-ziakov/

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter