Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tradičná ľudová kultúra od nového školského roka ako samostatný predmet?

Transformácia súčasnej prierezovej témy o tradičnej ľudovej kultúre
na samostatný voliteľný predmet bola jednou z hlavných tém pracovného
stretnutia novo vytvorenej Odbornej komisie na prípravu predmetu o tradičnej
ľudovej kultúre, ktoré sa tento týždeň uskutočnilo na pôde Štátneho
pedagogického ústavu (ŠPÚ) v Bratislave.

Za predsedníčku komisie bola zvolená docentka Hana Hlôšková z Katedry
etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave.Členovia komisie diskutovali
o vízii výučby voliteľného predmetu o tradičnej ľudovej kultúre
v základných školách s dôrazom na obsah a štandardy budúceho
voliteľného predmetu. Zhodli sa na tom, že je potrebné transformovať
v súčasnosti platnú prierezovú tému na samostatný voliteľný predmet.
Komisia sa tiež zaoberala návrhmi systému vyučovania predmetu a názvom
nového voliteľného predmetu.
Ďalšia diskusia sa týkala odporúčanej literatúry, metodických materiálov
a dostupných informácií o literatúre a zdrojoch, ktoré by mali školy a
učitelia dostať ako komplexný balík obsahu a zdrojov pre vyučovanie nového
voliteľného predmetu. Balík obsahu učiva a informácií o zdrojoch ako
podkladoch pre vyučovanie nového voliteľného predmetu o tradičnej ľudovej
kultúre by mali dostať učitelia a riaditelia škôl, ktorí prejavia záujem
o workshop a školenia pripravené ŠPÚ v úzkej spolupráci s členmi
Odbornej komisie na prípravu predmetu o tradičnej ľudovej kultúre. Workshop
celoslovenského rozmeru by sa mal konať koncom roka 2019.
„Ako nás informovala generálna riaditeľka ÚĽUVU Dana
Kľučárová, problematika ľudovej kultúry je zmapovaná vo všetkých
regiónoch Slovenska. Existujú aj početné vypracované informačné a
vzdelávacie zdroje v priamo riadených organizáciách Ministerstva kultúry
SR. Pokyn na ich sumarizáciu pre potreby vzdelávania učiteľov a tvorby
nového voliteľného predmetu musí však dať ministerstvo
kultúry,“
uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
Na záver rokovania sa členovia OK na prípravu predmetu o tradičnej ľudovej
kultúre dohodli na úlohách, ktoré majú splniť do najbližšieho stretnutia
v septembri tohto roka.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter