Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tereziánsky urbár mestečka Stropkov

Urbár sa začína tlačenou verziou znením urbára v slovakizovanej
češtine. Sú to všeobecné práva a povinnosti obyvateľov obcí. Znenie
urbára je rozdelené na 9 článkov (bodov), tzv. punkty, ktoré obsahujú aj
podčlánky.

Prvý článok Čo sa pod jedným poddanským alebo sedliackym domom má
rozumieť obsahuje 4 podčlánky. V prvom podčlánku bolo dopísané:
„…Mestečku zvanému Stropkov za spravodlivé sa uznalo…“. V druhom
podčlánku stoliční komisári dopísali počet niektorých vecí, napríklad
k celému sedliackemu domu na vnútornom gazdovskom grunte (pozemku) sa malo
vysiať 20 bratislavských meríc (1247, 85 litrov) obilia a to na role, diely
alebo zeme. Lúky v rozlohe 8 koscov sa mohli kosiť v jednom roku jeden
krát. To znamená, že 8 koscov pokosilo plochu v rozlohe 229,6 árov.
Druhý článok O dôchodkoch a úžitkoch, ktoré poddaným prislúchajú
obsahuje 8 podčlánkov. V prvom podčlánku sa píše, že vychádzal
z artikuly 36 z roku 1550. To znamená, že poddaní mohli slobodne svoje
vlastné víno pod viechu (prístrešok) dávať alebo skladovať od svätého
Michala Archanjela (29. september) až do Vianoc. Tretí článok O robotách a
iných službách poddaných obsahuje 18 podčlánkov. V prvom podčlánku sa
píše, že každý poddaný bol povinný od každého sedliackeho gruntu svojmu
zemepánovi slúžiť celý týždeň a celý deň, od východu až do západu
slnka s 2 dobytkami, zo svojím vozom alebo pluhom. V piatom podčlánku
stoliční komisári dopísali slovo oračka vo význame, že v čase kosenia,
žatvy alebo oračky môže zemepán rozkázať dvojnásobnú robotu
s dobytkom, ale aj bez dobytka. Štvrtý článok má názov O poddanských
daniach a obsahuje 8 podčlánkov. Každý poddaný bol povinný platiť za
bývanie svojmu zemepánovi 1 zlatý každoročne a to v dvoch termínoch, na
svätého Juraja (24. apríl) a na svätého Michala (29. september). Ak nejaký
poddaný mal v úžitku celý dvor, musel každoročne odovzdávať 2 sliepky,
2 kohúty, 12 vajec a 1 holbu (0,884 litra) topeného masla a ďalšie iné
povinnosti. Piaty bod O deviatku a takzvanom hornom viničnom obsahuje
9 podčlánkov. V tomto článku sa píše o tom, že od všetkých zemských
úžitkoch, baránkov, kozlov a včiel museli poddaní odovzdať deviatok
v naturáliách. Ak by tak neučinili, museli zaplatiť za baránka 4, za kozla
3 a za klát včiel 6 grajciarov. Šiesty bod O panských právach, a čo
podľa nich prináleží panstvu obsahuje 6 podčlánkov. V ňom sa píše
o sirotách. Siedmy bod O všetkých zakázaných a zatiaľ varovaniu
majúcich zlých účinkov, a miesta nemajúcich zvyklostí obsahuje
19 podčlánkov. Tereziánsky urbár v tejto časti obsahoval zakázané body.
Urbár napríklad vyslovene zakazoval: vyberať peniaze zo zákonného
dedičstva po poddaných, taxy od nových sedliakov, peniaze za povolenie
čapovať vlastné víno, desiatok z husieho peria, príspevky na pánskych
drábov, poľovníkov, dohliadačov a správcov, prekážať poddaným
v slobodnom predaji svojich výrobkov alebo nákupe potrieb a potravín, či
ukladať peňažné tresty okrem prípadov zákonom stanovených. Ôsmy bod
O zakázaných výstupkoch poddaných a skrze toho ustanovených trestoch
obsahuje 18 podčlánkov. Ak by poddaný telom zhrešil a prácou do troch dní
namiesto pokuty by sa nepolepšil, tak by mu bol daný telesný trest. U chlapa
telesný trest predstavoval 24 rán palicou a u žien 24 rán korbáčom. Ak
by bol poddaný už pokročilého veku, tak by namiesto telesného trestu šiel
do žalára, kde by bol 3 dni o chlebe a vode. Deviaty bod O tých veciach,
ktoré k vnútornému poriadku a nariadeniu prináležia obsahuje
8 podčlánkov. Táto posledná časť urbára pojednáva o správe poddanskej
obce.
Pod touto tlačenou verziou urbára sa nachádza akési zhrnutie všetkých
článkov, ktoré dopísal rukou stoličný komisár Mikuláš Maťašovský.
Tieto body boli schválené a spečatené 25. februára 1774. Podpísal a
spečatil ich práve spomínaný stoličný komisár Mikuláš.
Zdroj:
https://archives.hungaricana.hu/…en-sztropko/?…;
str. 2 – 29.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter