Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tankodróm medzi Stropkovom a Vranovom budú opravovať

<p>Doslova denne
pribúdajú na medzinárodnej ceste I. triedy I/15 medzi Stropkovom a Vranovom
n/T. rozsiahle výtlky, neraz hlboké niekoľko desiatok centimetrov. Zimné
obdobie, vysoká frekvencia dopravy, preťažené kamióny i nestabilné
podložie cesty spôsobujú, že cesta sa stáva takmer neprejazdnou. Hrozí tam
poškodenie vozidiel a neraz i kolíznych situácií.

<p>Vodiči strácajú trpezlivosť a viacerí z nich radšej volia pri ceste na
Vranov obchádzky po cestách II. a III. triedy cez priľahlé obce. Intenzita
hlavne kamiónovej dopravy medzi Stropkovom a Vranovom rapídne stúpla v roku
2003, kedy bola cesta počas ministrovania Pavla Prokopoviča prekategorizovaná
z II. na I. triedu. „Cesta navyše nie je zaradená do režimu
spoplatňovania v rámci mýtneho systému SR. Tieto skutočnosti spolu
s nepriaznivými klimatickými podmienkami sú základnými negatívnymi
faktormi ovplyvňujúce súčasný stav zhoršenia prevádzkyschopnosti a
následne bezpečnosti cestnej premávky,“
vysvetlil Juraj
Čorej z IVSC Slovenskej správy ciest Košice.
SSC si je problémov vedomá, no aktuálne je sanácia najhorších úsekov
z dôvodov nestálosti počasia a častých teplotných zmien veľmi
komplikovaná. „Sanačné práce realizujeme obaľovanou zmesou za
studena alebo zasypávaním výtlkov štrkodrvou. Vzhľadom na značný rozsah
poškodenia vozoviek s prihliadnutím na finančné možnosti, ako aj stav
povrchu ciest nie je možné tieto opravy realizovať len obaľovanou zmesou za
studena, ale aj zasypávaním aj napriek tomu, že uvedený spôsob nemá
dlhotrvajúci účinok a je iba provizórnym riešením na odstránenie závad
v zjazdnosti. SSC v zmysle zákonných možnosti, predmetné úseky ciest
označila dočasným zvislým dopravným značením upozorňujúcim vodičov na
zlý stavebný stav ciest,“
vysvetlil J. Čorej.
Cestári už majú naplánované dve etapy rozsiahlej rekonštrukcie cesty.
Úsek od Holčíkoviec po okresnú hranicu Vranov – Stropkov (5,65 km) bude
realizovaný v tomto roku v rámci stavby „Eliminácie bezpečnostných
rizík na cestách I. tried“. Ukončený bude do júna a celkové náklady na
rekonštrukciu dosiahnu 474 451 eur. „V súčasnosti takisto
prebieha proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných
prác stavby Horný Zemplín, stavebné a bezpečnostné opatrenia ne ceste I/15
Sedliská – Holčíkovce v km 4,200-20,254. Uzavretie zmluvy o dielo so
zhotoviteľom a začatie stavebných prác predpokladáme v prvom polroku
2013. Dĺžka výstavby a finančný náklad bude známy až po uzavretí
zmluvy o dielo,“
doplnil J. Čorej. Nový asfaltový povrch
dostane v jari aj most medzi Miňovcami a Nižnou Olšavou, ktorý je od roku
2010 súčasťou cesty I. triedy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter