Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Systém nakladania s odpadom v meste Stropkov musí byť jednoducho účinnejší

O. Brendza: „Kontrola NKÚ ukázala a odhalila veľa vecí, ktoré je
potrebné zmeniť.“

V dňoch 1. augusta až 22. októbra bola poverením predsedu
Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) vykonaná v meste Stropkov kontrola
zameraná na „efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho
odpadu“, ktorej účelom bolo zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho
odpadu (KO) vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ.

„Treba konštatovať, že táto kontrola bola vykonaná vo
viacerých mestách. Slovenská republika sama ako štát v rámci EÚ rieši
problematiku odpadového hospodárstva. Myslím si, že táto kontrola ukázala
a odhalila veľa vecí, ktoré je potrebné zmeniť,“
povedal
primátor mesta O. Brendza.
Kontrolou bolo zistené, že mesto neviedlo evidenčné listy odpadu pre všetky
druhy odpadu, čo nebolo v súlade s vyhláškou o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti a zákonom o odpadoch. Mesto preto zavedie evidenčné
listy odpadu pre všetky druhy odpadu, vrátane odpadu, ktorý je označený
kódom D.
Ďalej bolo zistené, že mesto nesprávne vykazovalo množstvo triedeného
odpadu vo výkaze za roky 2015 až 2017. V kontrolovanom období príjmy
z poplatkov za KO boli každoročne nižšie ako výdavky na nakladanie s KO a
výška miestneho poplatku za KO a drobný stavebný odpad nebola
v kontrolovanom období zmenená. Vedenie mesta spolu s mestským podnikom
Služba na základe uvedených zistení zanalyzuje náklady na triedený zber
povinných druhov odpadu a vzhľadom na doplácanie mesta na nakladanie s KO sa
v roku 2019 pripraví úprava miestneho poplatku za KO a drobný stavebný
odpad.
Potrebné je tiež novelizovať VZN č. 4/2017 o nakladaní s KO a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Stropkov. „VZN, ktoré bolo
spomínané aj v protokole NKÚ bude predložené na najbližšie zasadnutie
MsZ, kedy toto VZN zosúladíme. Je nutné sa zaoberať aj samotným poplatkom,
ktorý bude jedným z bodov programu najbližšieho rokovania MsZ. Najprv sa
však týmto problémom budeme zaoberať v orgánoch MsZ, v komisiách
i v rade. Je to problém celého Slovenska i EÚ ako takej. Myslím si, že
nás čaká veľmi zaujímavá téma, ktorá nás zamestná na najbližšie dni
i týždne,“
uviedol O. Brendza. Prednosta MsÚ dodal, že
v marci bude pripravená novela VZN, teda jej základ. Novelizáciu VZN, ktorá
bude odrážať skutočnú legislatívnu zmenu, chcú pripraviť naozaj dobre.
„Treba si však uvedomiť, že poplatky je možné meniť len
s účinnosťou od 1. januára 2020,“
uviedol S. Humeník.
Z hľadiska zabezpečenia triedeného zberu povinných druhov odpadu mesto
spĺňalo štandard pre zber odpadu papier a sklo. Štandard zberu pri
zložkách odpadu plasty, kovy, VKM nebol dodržaný z dôvodu, že dostupnosť
zberných nádob na jedného občana je na úrovni 81,04%.
Mestský podnik Služba preto zabezpečí zvýšenie dostupnosti zberných
nádob pre zložky odpadu plasty, kovy a VKM navýšením počtu nádob, resp.
vývozov tak, aby štandard zberu bol na požadovanej úrovni.
V roku 2017 bol podiel triedeného odpadu na celkovom množstve odpadu
v meste 14,13%, čo bolo menej ako polovica z cieľov stanovených pre SR
(30%). Na základe dosiahnutého podielu triedeného odpadu v meste Stropkov za
rok 2017 možno konštatovať, že mesto zatiaľ neplní ciele stanovené pre
SR, resp. že systém nakladania s odpadmi v meste je neúčinný. Z pohľadu
podielu triedeného odpadu na celkovom odpade možno konštatovať, že zber
triedeného odpadu v kontrolovanom období bol zabezpečený efektívne a to
z dôvodu, že náklady na triedený zber rástli pomalšie ako rástol podiel
triedeného odpadu na celkovom odpade.
Je potrebné dodať, že v meste bola organizovaná distribúcia letákov od
OZV, mesto tiež poskytovalo informácie o triedenom zbere prostredníctvom
mestskej tlače aj prostredníctvom týždenníka Stropkovské Spektrum. Okrem
toho boli tiež obyvatelia informovaní o triedenom zbere aj na webovom sídle
Služby m.p. Osvetovú činnosť OZV zabezpečovala aj na stretnutiach so
starostami obcí okresu Stropkov a organizovala akciu s názvom „Deň
zeme“.
Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR zameranej na „efektívnosť a
účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu“ mesto pripravilo návrh
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli zaslané
kontrolnému orgánu v novembri 2018 s tým, že 15. marca 2019 bude
zaslaná správa o plnení opatrení.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter