Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sviatok všetkých učiteľov

Uplynulý piatok, 29. marca, mesto Stropkov pripravilo pri príležitosti
sviatku Dňa učiteľov kultúrny program spojený s oceňovaním pedagógov
nášho mesta.

V kultúrnom programe sa predstavili žiaci ZUŠ F. Veselého v Stropkove a
SZUŠ pod vedením svojich pedagógov. Svojim vystúpením toto podujatie
obohatil aj folklórny súbor z Vranova nad Topľou. Celým podujatím
prítomných pedagógov sprevádzal Ľ. Šmajda.
„Najlepším učiteľom nie je ten, kto toho najviac vie, najviac
vydrží, je rovnako zdatný na tenisovom kurte, ako na medzinárodnej
konferencii. Skutočnou osobnosťou je ten, kto dokáže vo svojich žiakoch
vzbudiť túžbu po ďalšom poznávaní, rozvíjať schopnosti, o ktorých
nemali tušenie, kto dokáže primeť ľudí, aby sa snažili byť samy sebou,
pochopiť svoje možnosti vo všetkých sférach a dosiahnuť optimá. Kto
dokáže viesť žiakov tak, aby mohli teóriou a praxou prekročiť limity
generácie svojich učiteľov,“
povedal v úvode vedúci OŠK
pri MsÚ Stropkov T. Kubička a dodal, že práca učiteľov, pedagógov
v dnešnej komerčnej uponáhľanej dobe je veľmi ťažká, preto všetkým
pedagógom poprial veľa nápadov, veľa tvorivosti a inšpirácie do ďalších
dní. Zaželal im veľa zdravia a pracovnej spokojnosti, ako aj spokojnosti
v kruhu rodiny.
„Hlboko sa treba pokloniť práci oráča, čo nám dáva chlieb.
No ešte hlbšie matkám, čo dali život. Najhlbšie ale učiteľom, čo
z bytosti živej vychovali človeka,“
zacitoval primátor mesta
Stropkov O. Brendza. Vyjadril tiež svoju radosť z toho, že sa mohol
prihovoriť všetkým pedagógom a privítať ich na oslave ich sviatku.
„Vieme dobre, že povolanie učiteľa je veľmi náročné, no vo
svojej podstate je stále rovnaké. Tak ako to bolo v časoch J. A.
Komenského, tak to je aj teraz, že jeho zásady a princípy učiteľstva a
pedagogiky, sú vysoko aktuálne a nadčasové. Každá jedna doba zneužívala
toto povolanie na politický boj. Ani dnešná doba nie je výnimkou. Je to
smutné, pretože učiteľ si zaslúži úctu, obdiv a uznanie, nie to, aby sa
stal prostriedkom na politický boj v štáte, alebo
v mestách,“
uviedol primátor O. Brendza vo svojom príhovore.
Ako rodič i ako štatutár zriaďovateľa sa poďakoval za všetko, čo
pedagógovia robia pre naše deti i pre naše mesto, pre naše budúce
generácie a zaželal všetkým učiteľom do ďalších dní i do ďalšieho
pôsobenia pevné zdravie, veľa síl a božieho požehnania.
„Nielen v športe, ale aj v bežnom živote potrebujeme vzory,
potrebujeme inšpiráciu a práve učiteľ od najútlejšieho veku je
v mnohých prípadoch vzorom a inšpiráciou,“
dodal
v závere.
Nasledovalo slávnostné oceňovanie učiteľov. Z rúk primátora, prednostu
Msú a vedúceho OŠK pri MsÚ si ocenení pedagógovia prevzali pamätný list,
plaketu i kyticu. Následne sa vykonal slávnostný zápis do knihy mesta.

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenení títo pedagogickí
zamestnanci:

Materská škola ul. Matica slovenská:
Helena Hutňanová – učiteľka MŠ za kvalitnú
výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky MŠ

Základná škola ul. Hrnčiarska:
Mgr. Erika Kobáková – špeciálny pedagóg ZŠ za
kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky ZŠ

Základná škola, ul. Mlynská:
Mgr. Antónia Ličková – učiteľka II. stupňa za
kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky II. stupňa ZŠ
Mgr. Andrea Babjarčíková – učiteľka I. stupňa
za kvalitnú výchovno- vzdelávaciu prácu učiteľky I. stupňa ZŠ

Základná škola, ul. Konštantínova:
Mgr. Silvia Džupinová – učiteľka II. stupňa
ZŠ za kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky II. stupňa ZŠ
Michaela Gojdičová – vychovávateľka ŠKD za
dlhoročnú aktívnu a tvorivú prácu vychovávateľky ŠKD

Základná umelecká škola Františka Veselého:
Mgr. Tomáš Jakubčo, Dis. art. – učiteľ ZUŠ za
kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľa ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola:
Mgr. Jozef Knézel, Dis. art. – učiteľ SZUŠ za
kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľa v SZUŠ

Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla:
Mgr. Alena Fiľarská – špeciálny pedagóg ZŠ za
kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľky CZŠ
PhDr. Martina Lukačová – zástupkyňa riaditeľa
CZŠ za kvalitnú výchovno-vzdelávaciu a riadiacu prácu v CZŠ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter