Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svetový deň poézie v Mestskej knižnici

21. marec je od roku 1999 vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO
ako Svetový deň poézie. Poslaním tohto dňa je propagovanie, čítanie,
písanie a publikovanie poézie po celom svete. Cieľom je tiež poskytnutie
uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. Práve
preto sme sa aj my rozhodli publikovať báseň autorky Marianny Kubišovej.

Mestská knižnica v Stropkove si pripomenula tento deň usporiadaním
podujatia Pieseň večne mladá v spolupráci s OP Matice slovenskej
v Stropkove, mestom Stropkov – odbor školstva a kultúry a ZUŠ F.
Veselého v Stropkove. V programe účinkovali študenti 3. ročníka
hudobno-dramatického odboru Konzervatória J. Adamoviča v Košiciach pod
vedením M. Domovcovej a M. Cimbalu, ako aj žiaci ZUŠ F. Veselého
v Stropkove.
Podujatie bolo obsahovo zamerané na národnú štúrovskú poéziu, na ich
klasické diela. Práve Ľ. Štúr bol vedúcou osobnosťou v slovenskej
romantickej literatúre a národného života v období národného obrodenia.
Bol významným jazykovedcom, spisovateľom, politikom a novinárom. Zohral
významnú úlohu v procese kodifikácie spisovnej slovenčiny. Ešte ako
študent uverejnil cyklus básni Dunky večerní, v ktorých vyjadril svoje
pocity lásky k domovu. Ďalšou jeho zbierkou sú Spevy a piesne, ktorá
obsahuje epické a lyrické básne inšpirované rodným krajom a ideálmi
mladosti. V knihe O národných písnich a povestech plemen slovanských
vyjadril vieru vo veľkú budúcnosť slovanstva a oslavu ústnej ľudovej
slovesnosti.
K hlavnému prúdu slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia,
nazvaného Štúrovci, podľa jeho najvýznamnejšej osobnosti Ľ. Štúra,
patrili Samo Chalúpka, Janko Kráľ, Andrej Sládkovič, Ján Botto. Pre ich
tvorbu bolo typické vyjadrovanie svojej lásky k domovine, vlastenecké
cítenie, hrdinstvo slovenského ľudu, odpor k násiliu, obetavosť za ciele
slobody a sociálnej spravodlivosti, ale tiež Sládkovičov romantický ideál
slovenskej dievčiny a morálne sily uvedomelého ľudového hrdinu.

M. Kubišová:
Deň Vďakyvzdania

Ďakujem tu bez prestania
V ten krásny Deň Vďakyvzdania
Chválim Ťa tu, vďaky vzdávam,
s ďakovaním neprestávam.

Ani nemám také slová
a chcel by som znova, znova
ďakovať Ti v tejto chvíli
za život, ktorý sme žili.

Za lásku, ktorú sme niesli
aj cez trnie sme s ňou prešli,
bo v ohni aj v mraze chráni
a vyhráva vždy bez zbraní.

Zbraňou tou, či bdieš, či spíš,
Zbraňou je nám iba kríž,
Ráno vstať, vziať kríž , tak v plnej zbroji.
Nemôžeme prehrať v každodennom boji.

Aj žezlom je nám a s ním kraľujem,
keď kľačím pod ním a srdce Ti darujem
a hoc život ma v boji neraz porazí,
víťaz som , bo kríž je láska, čo vždy zvíťazí.

Je ešte mnoho vecí, za ktoré tu
Ďakovnú vysloviť chcem jednu vetu.
No najviac zo všetkého dnes chcem ďakovať
za to, že dnes a navždy smiem Ťa milovať.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter