Svetový deň hospicov v Bardejovskej Novej Vsi

Spoločenské kalendárium stanovilo tohoročný deň osláv Svetového dňa
hospicov na 11.októbra. Pri tejto príležitosti sa koná po celom svete, a
teraz už aj u nás, celý rad kultúrno-spoločenských a dalo by sa povedať
aj osvetových benefičných podujatí, ktorých zmyslom je vylepšiť
informovanosť našej odbornej i laickej verejnosti o prevádzke, činnosti
i poslaní hospicov a napokon získať aj isté finančné prostriedky, lebo
týchto je stále nedostatok, nakoľko ide o zdravotnícke a ešte k tomu aj
charitné zariadenie.

Občianske združenie Božieho milosrdenstva (OZBM) pracujúce pri
bardejovskom (prvom slovenskom) Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi,
ktorého zriaďovateľom je Arcidiecézna charita Košice s tým, že okrem
domácich bude poskytovať služby najmä pre okresy Stropkov a Svidník, ale
dnes slúži celému Slovensku. V spolupráci s ďalšími, pripravilo
v rámci osláv tohto dnes už významného dňa v zmysle spomenutého viacero
aktivít a podujatí, o ktorých je potrebné poinformovať nielen kresťanský
Bardejov, jeho široké okolie, ale i tých, ktorí hospicové hnutie na
Slovensku pozorne vnímajú a fandia mu. Ozaj hodnotné aktivity na počesť
tohto dňa začali tým, že viacerí zamestnanci hospicu spontánne darovali
bezplatne krv, čo bolo naozaj nádherné gesto. Ďalší, spoločne so svojim
vedúcim Danielom Čurom cestovali do Krakova, kde pod odborným vedením
lekárky hospicu Alice Válkyovej sa aktívne zúčastnili na Medzinárodnom
hospicovom seminári a svojimi perfektne pripravenými prednáškami (Martina
Proněková, Ingrid Pažáková a Anna Sabolová) úspešne prispeli k jeho
vysokej úrovni a takto dôstojne reprezentovali náš UNESCO-vý Bardejov
i samotné Slovensko.
Tretím podujatím ktoré vyvolalo veľký ohlas, bolo konanie benefičného
Literárneho podvečera. Pripravil ho v spolupráci s Poľsko-slovenským
domom Bardejovský literárny klub s cieľom predstaviť ďalších
úspešných mladých bardejovských autorov (Peter Staríček, Erik Kukla). Na
tomto perfektnom stretnutí, ktoré úspešne moderovala Andrea Šoltýsová,
vystúpili ďalší autori z Bardejova, ako aj z Poľska a severovýchodného
Slovenska. Toto stretnutie malo zväčša silný duchovný náboj na tému
láska, modlitba, utrpenie človeka, jeho smrť či skon aj vzhľadom k tomu,
ako sa vyjadril šéf klubu – Ján Račko, že bolo venované oslave dňa
hospicov a teda ľuďom, ktorí v hospici pobývajú i tým, ktorí sa o nich
starajú a zabezpečujú chod hospicu. Citovo ladené stretnutie prebiehajúce
v zátiší pôsobivej výstavy šlabikárov (Štefan Peteja) bolo obohatené
vystúpením mladých gitaristov (Pavol Bartoš a Ladislav Baran), ktoré vhodne
doplnilo jeho benefičný zámer (vyzbierali pre hospic 1400,-Sk). Vďaka!
Štvrtým, akoby kulminujúcim podujatím bol nádherný benefičný koncert
v kostole Narodenia Panny Márie v B. N. Vsi, ktorým sa do osláv úspešne
zapojil domáci miešaný Spevácky zbor SURSUM CORDA. Ambiciózny 17 členný
spevokol sa úspešne prezentoval za sprievodu Zlatice Kendrovej (organ), Márie
Kertysovej (husle) – vystúpili aj sólovo, saleziánskeho frátra Petra
Podolského (gitara), všetko pod vedením dirigentky Márie Jevčákovej,
ktorá tento úžasný duchovne orientovaný repertoár doplnila precítenou
filozoficko- lyrickou úvahou „O dávaní“ z Džibranovho Proroka.
Vyvrcholením koncertu bola spirituálna skladba Svetlo, ktorú prítomní
odmenili s doslova frenetickým aplauzom. Benefičná zbierka, aj vďaka
kostolníkovi Stanislavovi Vavrekovi, priniesla pre hospic 3500,-Sk. Budú
použité na dobrú vec, vďaka vám! Záverečné slovo v cykle podujatí
k oslave tohto pre nás a najmä starších či chorých významného
Svetového dňa hospicov, mali bardejovskí športovci. Najskôr to boli hlavní
predstavitelia Šachového klubu, ktorý reprezentuje Bardejov v prvoligovej
slovenskej súťaži prezident Ján Cuper a Ivan Dzuriš, ktorí hospicu
venovali 2 šachové súpravy s tým, aby si rôznymi doskovými hrami tí
pacienti, ktorí ešte môžu, spestrili svoj tamojší pobyt. Poslednými, ale
najdôležitejšími prispievateľmi do celkovej mozaiky osláv boli
zástupcovia bardejovského mládežníckeho futbalu, ktorí zorganizovali ešte
na sklonku minulého roka fantastické charitatívne benefičné futbalové
podujatie pre podporu hospicu a z tohto (na pomery Bardejova vysokého)
výťažku si hospic mohol zadovážiť tak prepotrebnú priemyselnú práčku.
Táto bola spustená do prevádzky práve pri príležitosti týchto osláv za
účasti prezidenta futbalového klubu Partizán Mareka Kukulského a zástupcu
mládežníckeho ligového futbalu Ľubomíra Čekana, dodávateľa práčky
i zástupcov hospicu. Tento neobvyklý dar je pre hospic o to cennejší, že
ho futbalisti venovali napriek sústavnému nedostatku financií pre vlastnú a
mládežnícku činnosť zvlášť. Cení sa o to viac, že bol venovaný
s láskou a nezištne s pocitom konať dobro a tiež vplývať a umožniť
mládeži dozvedieť sa, čo ten hospic znamená a načo komu a ako slúži.
Úžasne výchovný moment. Športovci, vďaka vám, že nezištne myslíte na
túto pomoc !!!
Takto teda vyzerali aktivity k dôstojnému osláveniu Svetového dňa hospicov
v našom nádhernom meste. OZBM úprimne ďakuje všetkým menovaným i tým
na ktorých sme snáď neúmyselne pozabudli ako aj tým, ktorí sa akýmkoľvek
dielom pričinili a výrazným spôsobom tak pomohli ľuďom, ktorí sú na
pomoc odkázaní a zároveň priblížili iným poslanie dnes tak prepotrebných
hospicov v našej čoraz viac starnúcej a chorľavejúcej spoločnosti.
Mgr. Ing. Jozef Krajči, prezident OZBM pri hospici
Matky Terezy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter