Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svetový deň boja proti AIDS 2017: Všetci sa počítajú

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju
proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich
vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa
tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty
problematiky AIDS vo svete.

Tento rok pod heslom „Všetci sa počítajú“, WHO bude podporovať
prístup k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným liekom
vrátane liekov, diagnostiky a iných zdravotníckych komodít, ako aj
zdravotníckym službám pre všetkých ľudí v núdzi, a zároveň
zabezpečí ich ochranu proti finančným rizikám.
Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje potrebu všetkých
36,7 miliónov ľudí žijúcich s HIV a tých, ktorí sú zraniteľní a
postihnutí epidémiou, aby dosiahli cieľ univerzálneho zdravotného
poistenia.
Symbolom svetového dňa proti AIDS je červená stužka.
AIDS sa na svete objavilo v roku 1981, na Slovensku bol prvý prípad
zaznamenaný v roku 1985. V súčasnosti je najviac HIV pozitívnych
v Afrike, juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej Amerike.
Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom
Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom
desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov
HIV infekcie. Od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 bolo diagnostikovaných a
epidemiologicky vyšetrených 58 nových prípadov HIV infekcie u občanov
Slovenskej republiky (53 prípadov u mužov, 5 prípadov u žien). V tomto
období bolo diagnostikovaných 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej
nedostatočnosti (AIDS) a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou v štádiu
AIDS. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1. 1. do
31. 10. 2017 hlásených 5 nových prípadov HIV infekcie a 1 prípad AIDS.
U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 30 prípadoch
homosexuálnym stykom, v 10 prípadoch heterosexuálnym stykom a
v 18 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. Od začiatku
monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do
31.10.2017 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu
961 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti.
Z 814 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 717 vyskytlo u mužov a
97 u žien. U 104 osôb (91 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do
štádia AIDS a zaznamenaných bolo 64 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho
49 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná
v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym
stykom bolo stanovené v 63,8% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo
prenesených 23,1% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (zo
16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden
prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,0% prípadov nebol spôsob prenosu
stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a
najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo
v Bratislavskom kraji.

Kde nájsť viac informácií?
Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku funguje
linka pomoci AIDS na t. č. 054/7880031.
Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke Národného
referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS www.hiv-aids.sk, príp. Linka dôvery
HIV/AIDS: 02/59 36 91 74.
RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter