Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svätí Cyril a Metod patróni Slovenska i Európy

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách
Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol.

Obaja pochádzali z Grécka a boli rodní bratia. Narodili sa v meste
Solúne, ktoré bolo v tom čase druhým najväčším mestom v Byzancii. Ich
otec bol vysokým úradníkom byzantskej správy a matka bola Slovanka. Spolu sa
im narodilo sedem detí.
Metod bol najstarším súrodencom a narodil sa okolo roku 815. Najmladší
brat sv. Metoda prišiel na svet okolo roku 827, ktorý len krátko pred smrťou
prijal rehoľné meno Cyril. Patril k najvýznamnejším vzdelancom
9. storočia. Mal hodnosť profesora filozofie na najznámejšej a najstaršej
kresťanskej univerzite v Konštantínopole.
Spolu so svojím bratom v rokoch 864 – 867 sa zúčastnili apoštolskej
misie u moravských Slovenov (Slovákov) sídliacich na Dunaji.
Svätý Metod bol v roku 870 ustanovený Apoštolskou stolicou v Ríme za
arcibiskupa Moravy a Panónie a bol menovaný pápežským legátom pre krajiny
Slovenov, kde vládli Rastislav, Koceľ a Svätopluk.
Svätý Konštantín Filozof bol apoštolom Slovákov. Ako najvzácnejší dar
im priniesol písmo dnes známe ako hlaholika, ktorú dostal v mystickom
spojení s Bohom. Touto novou abecedou boli napísané knihy Starého
i Nového Zákona i liturgické texty, ktoré bratia preložili z gréčtiny
do jazyka Slovákov.
Konštantín bol prvým kodifikátorom spisovného a liturgického jazyka
Slovákov.
Preklady Biblických kníh, ktoré urobil Konštantín spolu s bratom Metodom a
ich slovenskými učeníkmi pokladajú odborníci za geniálne dielo.
Prekvapujú aj po tisícročí svojou dokonalosťou po stránke teologickej,
jazykovej i štylistickej.
Byzantská misia bratov zo Solúna z roku 863 mala predovšetkým duchovný
rozmer, pretože kresťanská viera bola v 9. storočí pre národy Európy
veľmi podstatná. Mala preto aj ďalekosiahly dosah na kultúrnej
i štátotvornej rovine slovenského národa.
Konštantín Filozof známy ako svätý Cyril zomrel 14. februára
869 v Ríme. Pápež ho z úcty k jeho činnostiam, učenosti i svätosti
chcel pochovať v chráme svätého apoštola Petra vo vo svojej vlastnej
hrobke.
Chorvátsko, Čechy, Morava i Slovensko dostali povolenie sláviť pamiatku
obidvoch naraz 5. júla. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil v roku
1980 solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy.
Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode
nášho národa.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter