Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany na Domaši – Tíšave

Vyhlasovateľom a
organizátorom súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany je Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky. Okresné kolo sa konalo pod záštitou prednostu
Okresného úradu Stropkov Mgr. Alfonza Veselého.

Poslaním súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre žiakov II.
stupňa základných škôl je overiť si teoretické vedomosti učiva ochrana
života a zdravia praktickými zručnosťami.
Súťaž pripravuje žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä
z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií, katastrof alebo
teroristických útokov s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb v prírode,
poskytovanie prvej pomoci, či hasenie malých požiarov.
Táto súťaž tiež prispieva k upevneniu návyku poskytnúť prvú pomoc
v prípade mimoriadnych udalostí, napomáha k vytváraniu pozitívnych
morálnych vlastností, rozvíja tvorivé odborno-teoretické vedomosti a
odborno-technické schopnosti žiakov. Rozvíja a upevňuje vzťahy a
kolektívnu zodpovednosť.
Vytvára pre školy a pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na
porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného
o atraktívne prvky.
Súťaže sa zúčastňujú družstvá zmiešaných štvoríc – dvaja chlapci
a dve dievčatá, ktoré si spomedzi seba zvolia kapitána družstva.
Každý člen družstva absolvoval test, ktorý obsahoval 20 otázok
z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, ochrany pred požiarmi, či
dopravnej výchovy.
Disciplína civilnej ochrany bola zložená zo 4 častí, medzi ktoré patrilo
použitie ochrannej masky, improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany,
vymenovanie zloženia evakuačnej batožiny a rozoznávanie varovných
signálov.
Ďalšia disciplína bola zameraná na orientáciu na mape pomocou buzoly,
meranie vzdialeností na mape, odhad vzdialenosti v teréne a určovanie
svetových strán v teréne.
Zdravotnícka príprava je tiež dôležitou súčasťou tejto súťaže a táto
disciplína sa skladala z dvoch častí, medzi ktoré patrilo ošetrenie
zranení a volanie na tiesňovú linku 112. Súťažiaci si vyžrebovali zo
zadaní bezvedomie – zastavenie dýchania, vykĺbenie členka s podozrením
na zlomeninu, otvorená zlomenina na dolnej končatine, zatvorená zlomenina na
hornej končatine, ošetrenie tržnej rany na hlavy so slabým krvácaním, či
ošetrenie popáleniny. Na správne postupy ošetrovania zranení dohliadal
rozhodca z radov členov Slovenského červeného kríža a za správne
zvolený postup ošetrenia mohlo každé družstvo získať najviac 30 bodov.
Bolo tiež potrebné predviesť správnu komunikáciu s operátom tiesňovej
linky 112.
Súťažiaci tiež vykonávali spoločné hasenie malého požiaru tzv.
džberovkou na cieľ vzdialený cca 5 až 10 metrov.
Všetci členovia družstva skúsili streľbu zo vzduchovky v polohe ležmo na
sklápacie terče.
Maximálny možný počet získaných bodov bol 585.
Stropkov reprezentovali žiaci základných škôl z Kolboviec, Bukoviec, ZŠ
Mlynská, ZŠ Hrnčiarska i ZŠ Konštantínová.
Prvenstvo si odniesli žiaci z CZŠ sv. Petra a Pavla, druhé miesto žiaci
ZŠ Konštantínovej a tretie miesto žiaci ZŠ Mlynská.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter