Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sú odpadové pneumatiky komunálnym odpadom?

Kontrolou vykonanou NKÚ, ktorej účelom bolo zhodnotenie stavu triedeného
zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ, bola zistená
skutočnosť, že textová časť VZN č. 4/2017 týkajúca sa zberu odpadových
pneumatík bola navzájom sa vylučujúca.

„V pôvodnom VZN z roku 3/2016 bolo uvedené, že odpadové
pneumatiky nie sú komunálnym odpadom a teda nie je možné ich zberať na
zbernom dvore. V rokoch 2016 a 2017 prebehla novela zákona o odpadoch,
ktorá už umožnila zber starých pneumatík, preto mesto pristúpilo
k prijatiu VZN 4/2017, v ktorom sa povolil zber týchto pneumatík.
Nedopatrením nebol odstránený z tohto VZN odstavec, ktorý zakazoval zber
týchto pneumatík, resp. upozorňoval na to, že pneumatiky nie sú komunálnym
odpadom. Na tento nedostatok nás upozornila až kontrola NKÚ, ktorá prebehla
v roku 2018,“
priblížil L. Dubas a dodal, že NKÚ mesto
upozornil a samozrejme upovedomil aj okresnú prokuratúru.
Mesto obdŕžalo protest prokurátora voči tomuto VZN a požiadalo MsZ, aby
zosúladilo tieto dva protichodné paragrafové znenia. Z uvedeného dôvodu
bolo na ostatnom zasadnutí MsZ schválené novelizované VZN 1/2019, ktorým sa
VZN č. 4/2019 mení. Odpadová pneumatika je teda komunálnym odpadom a je
možné ich zberať na zbernom dvore.
Predmetom štvrtého zasadnutia MsZ bola tiež povinnosť vypracovať program
odpadového hospodárstva na obdobie rokov 2016 – 2020. Táto povinnosť sa
vzťahuje na obce a mestá, na území ktorých ročná produkcia komunálnych
odpadov, vrátane drobných stavebných odpadov, presahuje 350 ton, alebo
ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000 obyvateľov, teda aj na mesto
Stropkov.
Jeho cieľom je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania
s odpadmi v meste Stropkov na zdravie ľudí a všetky zložky životného
prostredia.
Mesto vypracovalo program odpadového hospodárstva, ktorý bol predložený na
posúdenie Okresnému úradu v Stropkove, ktorý ho posúdil kladne. Následne
bol prerokovaný a schválený v komisii pre bezpečnosť a životné
prostredie i v mestskej rade, ako aj poslancami MsZ na ostatnom aprílovom
zasadnutí.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter