Štyri základné školy v meste prezentujú svoju činnosť a zameranie

V tomto období prebiehajú zápisy do prvých ročníkov. Rodičia majú
možnosť rozhodnúť sa, do ktorej zo štyroch základných škôl v Stropkove
svoje dieťa umiestnia. Pre lepšiu orientáciu a ľahšie rozhodovanie vám
prinášame informácie o každej z nich.

Základná škola na Mlynskej ulici

Najväčšou školou v meste je Základná škola na Mlynskej ulici. Objekt
pozostáva z 8 pavilónov a údržbárskej dielne. Rozsiahly areál poskytuje
veľmi dobré podmienky pre vyučovanie v prírode, činnosť školského klubu
a rozvoj športu. „Jednou z naších priorít je šport. Od
školského roku 1992/1993 sú na našej škole zriadené športové triedy so
zameraním na futbal (chlapci) a volejbal (dievčatá). Naši žiaci dosahujú
výborné výsledky na regionálnej, krajskej, ale aj celoštátnej úrovni.
Zapájajú do súťaží organizovaných príslušnými športovými zväzmi a
v rámci prípravy sa zúčastňujú viacerých turnajov na Slovensku aj
v zahraničí (Poľsko, Česko, Maďarsko,Ukrajina). Počas svojej existencie
vychovala škola veľa talentovaných športovcov pôsobiacich na domácej, ale
aj medzinárodnej športovej scéne. Spomeniem Ľ. Micheľa (medzinárodný
futbalový rozhodca), E. Cichého (medzinárodný futbalový rozhodca), M.
Špilára (reprezentant SR vo futbale), Ľ. Reitera (reprezentant SR vo
futbale), J. Čobeja (reprezentant SR vo futbale), K. Kuzmu (reprezentant do
21. rokov vo futbale), L. Krajkovičovú (juniorská reprezentantka SR vo
volejbale), J. Dankaninovú (juniorská reprezentantka SR vo volejbale), B.
Kurucovú (juniorská reprezentantka vo volejbale), J. Rusinovú (seniorská
reprezentantka SR vo volejbale), E. Paňkovú (extraligová hráčka vo
volejbale), J. Bujdošovú (extraligová hráčka vo volejbale) a ďalších
mládežníckych reprezentantov – O. Špilára, J. Haraščáka, P.
Capa,“
vyratúva úspešných športovcov zo školskej liahne
riaditeľ Michal Jancura. Škola má k dispozícii veľkú a malú
telocvičňu, veľké futbalové ihrisko s umelou trávou, viacúčelové
antukové ihrisko, ktoré v zimnom období slúži ako klzisko. V rámci
projektu tu vybudovali aj detské ihrisko, ktoré sa využíva nielen pri
vyučovaní telesnej výchovy, ale aj v rámci záujmovej činnosti a činnosti
školského klubu detí. Pri škole pracuje stolnotenisový klub s viac ako
20 členmi a v rámci záujmového útvaru sa úspešne rozvíja streľba zo
vzduchovky. Pre zatraktívnenie pohybovej aktivity škola plánuje vybudovať
posilňovňu a lezeckú stenu a taktiež navýšiť o jednu hodinu telesnú
výchovu od 2. ročníka. „Pri vyučovaní sa využívajú
odborné učebne chémie, fyziky, prírodopisu, cudzích jazykov, kresliareň,
ako aj dielne na kov a drevo. Vyučovanie informatiky prebieha v dvoch a
v súčasnosti dokončujeme tretiu odbornú učebňu výpočtovej techniky. Na
škole plánujeme zriadiť aj multimediálnu učebňu a tiež pripojenie na
internet v každej učebni,“
naznačil najbližšie plány M.
Jancura. Vzhľadom k súčasným potrebám znalosti cudzích jazykov sa v ZŠ
na Mlynskej vyučuje cudzí jazyk od 1. ročníka (anglický jazyk –
2 hodiny týždenne ), od šiesteho ročníka si budú môcť žiaci
k anglickému jazyku vybrať nemecký, alebo ruský jazyk. Široký výber
mimoškolských aktivít a využitie voľného času žiakov umožňuje
školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré ponúka rôzne záujmové
krúžky. Pre žiakov a pedagógov je k dispozícii žiacka knižnica spojená
s čitárňou. Súčasťou školy sú školské kluby detí (3 oddelenia) so
samostatnými miestnosťami. Pre spestrenie ich činnosti je zriadená herňa
s detským kútikom a množstvom hračiek a spoločenských hier. Škola má
vlastnú jedáleň a bufet, je zapojená aj do mliečneho programu. Dlhoročne
sa zapája do projektu Zdravá škola. „Ponúkame kvalitnú
výchovno-vzdelávaciu prácu a vytvárame široký priestor pre rozvoj
talentovaných žiakov. V najbližšom období v rámci schváleného projektu
plánujeme veľkú rekonštrukciou budov a tried, konkrétne zateplenie
pavilónov, výmenu okien a podláh, modernizáciu odborných učební a
kompletnú rekonštrukciu telocvične,“
dodal M. Jancura.
V ďalšom období plánujú aj výmenné zahraničné pobyty pre žiakov.

Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove

Cirkevnú základnú školu sv. Petra a Pavla možno označiť ako jedinú
svojho druhu v okrese Stropkov. V zmysle svojho štatútu vzdeláva žiakov
podobne ako ostatné štátne školy, jej alternatíva spočíva vo výchovnom
zameraní, ktoré sa opiera o kresťanské hodnoty. I keď je určená
predovšetkým pre deti z katolíckych rodín, je otvorená aj pre žiakov
iného vierovyznania, prípadne bez vierovyznania, rodičia však musia
súhlasiť s výchovným programom školy. Vo vzťahu k rodičom žiakov
kladie škola dôraz na úzku spoluprácu a vzájomnú dôveru.
„Vo vzdelávacej oblasti sa škola riadi progresívnym a reálnym
školským vzdelávacím programom, ktorý je jej základným dokumentom. Jeho
názov, Škola múdrosti a ducha, v podstate vystihuje hlavné zámery školy.
Chceme deťom poskytnúť kvalitné vzdelanie s dôrazom na cudzie jazyky už
od 1. ročníka, informatiku a náboženstvo, nezabúdať pritom na pravé
duchovné hodnoty v nadväznosti na katolícku výchovu v rodinách. Vo
vyučovacom procese pedagógovia postupne zavádzajú prvky projektového
vyučovania, ktoré rozvíja tvorivosť, samostatnosť a sebavedomé
vystupovanie žiakov pred verejnosťou. Medzi ďalšie naše priority patrí aj
bohatá a kvalitná mimoškolská činnosť v rámci školského strediska
záujmovej činnosti a školského klubu detí aj počas letných prázdnin,
vytvorenie bezpečného, zdravého a estetického prostredia, v ktorom by sa
deti cítili pokojne a šťastne. Absolventi školy sa úspešne uplatňujú
v ďalšom štúdiu na stredných školách (52 % prijatých na gymnáziá).
V posledných rokoch si škola veľmi úspešne počína v realizácii
rôznych grantov a projektov, čím si vylepšuje svoju finančnú a
materiálno-technickú pozíciu na jednej strane, ale zároveň sa zvyšuje jej
kredit a atraktivita na strane druhej. V priebehu štyroch rokov sa nám
podarilo získať tri granty z Európskeho sociálneho fondu. V roku
2004 ešte z predvstupových fondov Phare vzdelávala evidovaných
nezamestnaných s neukončeným základným vzdelaním, v roku 2006 otvorila
dvojročný projekt Projektové vyučovanie žiakov základnej školy. Tento
projekt bol zameraný na prípravu žiakov 9. ročníka na stredoškolské
štúdium metódou moderného projektového vyučovania s dôrazom na rozvoj
schopností a zručností vo využívaní informačných a komunikačných
technológií, cudzích jazykov a schopnosti prezentovať získané poznatky
pred širšou verejnosťou a na prípravu pedagógov na nové formy
vyučovania,“
ozrejmila smerovanie školy jej riaditeľka Mária
Karašinská a ďalej doplnila: „Snahy školy o modernizáciu a
premenu vyučovacieho procesu v duchu nových trendov podporila Európska únia
a Ministerstvo školstva SR tretím projektom Premena tradičnej školy na
modernú, zameraným na tvorbu a overovanie Školského vzdelávacieho programu.
Okrem spomínaných projektov škola realizovala a realizuje mnohé ďalšie,
pomocou ktorých získala množstvo výpočtovej techniky (PC, interaktívna
technika, moderné vybavenie učební, kabinetov, tried, učebné pomôcky pre
bežné triedy i tri špeciálne triedy). CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove
sa snaží aj iným spôsobom výrazne prezentovať na verejnosti. Už tradične
organizuje spevácku súťaž katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň
pre Svätého Otca, pravidelne vydáva školský časopis Cirkevňáčik, ktorý
v júni 2006 získal na medzinárodnej olympiáde detí a mládeže
Kalokagatia v Trnave Čestné uznanie. Môžeme sa pochváliť dobrými
výsledkami v súťažiach a olympiádach, predovšetkým v matematike,
slovenskom jazyku, športe, speve, ale aj v iných, vzdelávaním žiakov so
špeciálnymi vzdelávacími potrebami v bežných triedach, ale aj
v špeciálnych triedach v Dome detí Božieho milosrdenstva.“

Pýchou školy je aj len prednedávnom posvätená nová školská kaplnka,
ktorá predstavuje oázu pokoja, ticha a povzbudenia pre všetkých žiakov a
zamestnancov školy. Žiaci školy majú veľkú radosť aj z detského
ihriska, ktoré by malo byť dokončené už v tomto roku. Nezávislá Štátna
školská inšpekcia hodnotila CZŠ sv. Petra a Pavla v porovnaní so školami
v rámci celého Slovenska nadpriemerne. Viac informácií o škole nájdete
na www.czsstropkov.edu.

Základná škola na Konštantínovej ulici

Základná škola na Konštantínovej ulici je najmladšou v meste. Len
prednedávnom oslávila 10. výročie svojho vzniku. Na prvom stupni je trieda
nultého ročníka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a
špeciálna trieda prvého ročníka pre žiakov s ľahkým mentálnym
postihnutím. Škola má výhodnú polohu v centre mesta, vytvorila si
stabilné a silné postavenie medzi ostatnými základnými školami a poskytuje
všestranný rozvoj osobnosti žiakov. Je dobre vybavená učebnicami a
učebnými pomôckami, k dispozícii je aj výukový softvér.
„Pre štúdium a prácu žiakov aj pedagógov je k dispozícii
školská knižnica a tiež dve počítačové učebne s pripojením na
internet a s interaktívnou tabuľou. Odborná literatúra, učebnice, učebné
pomôcky a tiež výukový softvér sú priebežne inovované a doplňované. Na
odborné učebne nadväzujú učiteľské kabinety so zbierkami rôznych
učebných pomôcok, ktoré každoročne dopĺňame a tak poskytujeme žiakom
tvorivejšie a efektívnejšie vzdelávanie. Areál školy je možné rozdeliť
na niekoľko častí – hlavnú budovu, telocvičňu s posilňovňou,
školskú jedáleň, krytú plaváreň a športoviská, ktoré zahŕňajú
futbalové ihrisko s atletickou dráhou, doskočisko a vrhačský sektor,
tenisové kurty a multifunkčné ihrisko. Súčasťou školy je tiež alokovaná
budova na ulici Mládeže, v ktorej je umiestnená trieda nultého ročníka a
špeciálna trieda 1. ročníka. V areáli školy sa nachádza aj menšie
parkovisko,“
popísala technické vybavenie riaditeľka školy
Tatiana Spišáková. V hlavnej budove sa nachádzajú triedy prvého a
druhého stupňa a 24 učební. Klubovňa s pódiom, keramickou tabuľou a
priestorom na skupinové vyučovanie sa využíva na besedy, semináre,
premietanie filmov a DVD. Školská knižnica s čitárňou je pravidelne
obohacovaná o nové knižné tituly. Vo vestibule budovy sa nachádza
školský bufet a zubná ambulancia. Športoviská, ale aj moderná krytá
plaváreň, sú plne k dispozícii žiakom školy aj študentom gymnázia.
Samozrejmosťou je plne vybavená školská kuchyňa a priestranná jedáleň,
šatne a sociálne zariadenia. „Jednou z našich priorít vo
výučbe, ale aj v bežnom chode školy, je využívanie informačných a
komunikačných technológií. Z toho vyplýva aj vybavenosť školy touto
technikou. Pre výučbu informatiky a informatickej výchovy a pri využívaní
IKT aj v ďalších predmetoch sú určené dve učebne výpočtovej techniky.
Počítače sú prepojené do počítačovej siete, cez ktorú majú tak žiaci,
ako aj učitelia, prístup na internet. V mimovyučovacom čase v plnej miere
pracuje pre žiakov ŠSZČ s dvoma vychovávateľmi. Žiaci našej školy sú
zapojení do 30 krúžkov. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná
na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na
prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach. Vhodné
striedanie práce a odpočinku prispieva k odstráneniu únavy
z predchádzajúcej školskej činnosti, učí deti ušľachtilej zábave,
pomáha uspokojovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité záujmy
žiakov,“
vysvetlila T. Spišáková. Ako ďalej uviedla, škola
sa zapojila do dlhodobých projektov Otvorená škola, Otvorená škola –
oblasť športu, Enviroprojekt, Elektronizácia a revitalizácia zariadení
školského stravovania, Elektronizácia školských knižníc.
„Školský vzdelávací program našej školy vychádza z cieľov
základného vzdelávania a kľúčových kompetencií štátneho vzdelávacieho
programu. Motivačný názov Škola poznania a rozletu nie je náhodný.
Vyjadruje základnú myšlienku vzdelávacieho programu – otvorenosť školy
predovšetkým deťom, rodičom, verejnosti, a to ako obsahom vzdelania, tak aj
zapojením školy a jej absolventov do verejného života. Značný dôraz
v učebnom pláne kladieme na vyučovanie prírodovedných predmetov,
vyučovanie informatickej výchovy a informatiky, zavádzanie informačných a
komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, využívanie ktorých by
sa malo stať pre absolventov nášho programu bežné,“

ozrejmila priority školy jej riaditeľka. Podľa slov T. Spišákovej je na
tejto škole dostupnosť informačno-komunikačných technológií aj vo voľnom
čase žiakov samozrejmosťou.

Základná škola na Hrnčiarskej ulici

Najstaršia základná škola v Stropkove sa podľa slov jej riaditeľky
Kataríny Smaržíkovej bude v súlade s požiadavkami a potrebou spoločnosti
a regiónu, školy, rodičov a žiakov svojou profiláciou zameriavať najmä na
čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na
komunikatívnosť s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, čo
najvyššiu gramotnosť v oblasti IKT žiakov končiacich povinnú školskú
dochádzku a čo najlepšie zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi
potrebami v súlade s platnou legislatívou. „Naším princípom
je viesť žiakov k rozvoju kľúčových kompetencií, k tvorivému a
kritickému mysleniu, k zodpovednosti a samostatnosti, naučiť ich tímovo
pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať, byť schopným
celoživotne sa vzdelávať, dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal
podľa svojich schopností a bolo mu umožnené v škole zažiť úspech.
Škola má vypracovaný svoj Školský vzdelávací program, v ktorom
voliteľné hodiny Štátneho vzdelávacie programu využila na posilnenie
počtu hodín základného učiva, ako aj na zaradenie rozširujúceho učiva
(povinných predmetov) takto: V rámci primárneho vzdelávania ISCED 1 (1.
stupeň ZŠ) sme v 1. ročníku posilnili počet hodín v slovenskom jazyku a
literatúre z 8 na 9 hodín týždenne, v matematike zo 4 na 5 hodín
týždenne, v prírodovede z 0,5 na 2 hodiny týždenne a zaviedli sme
vyučovanie prvého cudzieho jazyka v rozsahu 1 hodiny týždenne. V rámci
nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 ( 2. stupeň ZŠ) sme
v 5. ročníku posilnili počet hodín v prvom cudzom jazyku z 3 na
5 hodín týždenne, v matematike z 3,5 na 5 hodín týždenne,
v biológii a dejepise z 1 na 2 hodiny týždenne, kde sme rozšírili
učebné osnovy dejepisu o regionálnu výchovu, v informatike z 0,5 na
1 hodinu týždenne. V budúcnosti plánujeme rozšírenie hodín telesnej
výchovy v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2 (2. stupeň
ZŠ). Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy začlenené
do jednotlivých predmetov podľa svojho obsahu (dopravná výchova,
environmentálna výchova, multikultúrna výchova a pod.) a sú realizované
rôznymi formami, napríklad kurzami, exkurziami, projektmi,“

povedala K. Smaržíková.
V rámci Školského vzdelávacieho programu škola rodičom a deťom kladú
v ZŠ na Hrnčiarskej ulici dôraz najmä na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu
činnosť pod vedením kvalifikovaných pedagógov, využívanie moderných
vyučovacích metód vo výchovno-vzdelávacom procese so zameraním na
rozvíjanie kompetencií žiaka, vyučovanie cudzích jazykov s využitím
prvkov metódy CLIL od 1. ročníka, možnosť výberu etickej a náboženskej
výchovy (rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej), možnosť
využívať multimediálnu učebňu pre výuku prírodovedných predmetov.
Škola má prenosné jazykové laboratórium na výuku cudzích jazykov, učebne
výpočtovej techniky s pripojením na internet a s interaktívnou tabuľou,
školské dielne, cvičnú školskú kuchynku, novozriadenú školskú knižnicu
so študovňou s trvalým prístupom na internet vybavenú knižničným
softvérom. Ďalej je škola vybavená vlastnou telocvičňou a posilňovňou,
nachádza sa tu aj školský športový areál a detské ihrisko, ktoré
plánujú vybudovať v jarných mesiacoch v priestoroch školského parku. Je
tu aj možnosť vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, s ktorými pracujú špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa.
V rámci školského strediska záujmovej činnosti a školského klubu detí
ponúka škola aj širokú paletu výberu mimoškolských aktivít a bohatú
krúžková činnosť. „Na našej škole pracuje kvalifikovaný
projektový tím, ktorý bol úspešný v mnohých projektoch. Len v rokoch
2007- 2008 sme vďaka ich kvalitnej práci získali nemalý objem
finančných prostriedkov pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti
školy z projektov Otvorená škola – oblasť športu 2007, Mobilné
jazykové laboratórium 2007, Elektronizácia a revitalizácia školských
knižníc 2007, Enviroprojekt 2008, Otvorená škola – oblasť športu 2008,
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2008. Za
značnej podpory Mesta Stropkov, ako zriaďovateľa školy, sme získali
nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu školy vo výške
14,8 milióna korún a z MŠ SR ďalších 2,3 milióna korún. S kompletnou
rekonštrukciou školskej jedálne, vstupných priestorov školy, sociálnych
zariadení, výmenou okien a elektrickej prípojky by sa malo začať už
v jarných mesiacoch.

Je na mieste vysloviť poďakovanie vedeniu Mesta Stropkov za to,
že mu školstvo v meste nie je ľahostajné, že jeho snahou je neustále
podporovať jeho rozvoj, ako aj za to, že značne prispelo k príprave
projektu, k zabezpečeniu spolufinancovania, ako aj k samotnej celkovej
úspešnosti projektu,“
dodala na záver
riaditeľka školy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter