Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Študenti absolvovali písomné maturity

obrazekBudúci maturanti už
majú za sebou písomné maturitné skúšky. V Stropkove sa minulý týždeň
maturovalo na Gymnáziu, Strednej odbornej škole elektrotechnickej a Strednom
odbornom učilišti. O zhodnotenie priebehu písomnej časti maturitných
skúšok sme požiadali všetky tri školy.

„V dňoch 16., 17. a 18. marca 2010 sa na Gymnáziu
v Stropkove uskutočnila písomná časť maturitných skúšok, ktorých za
zúčastnilo 87 žiakov IV. A, IV. B a VIII.O (oktávy). V utorok 16. marca
sa maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry zúčastnilo
všetkých 87 budúcich maturantov. Skúška pozostávala z externej časti
(EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ). V stredu sa 20 žiakov
zúčastnilo externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka
v úrovni B1. Skúška z tohto predmetu sa už druhý rok realizovala
elektronicky, tzv. on-line. Tento spôsob testovania je považovaný za
perspektívnu formu merania výsledkov vzdelávania najmä z hľadiska
bezpečnosti prenosu údajov, efektívnosti, časovej a ekonomickej výhodnosti
spracovania a distribúcie výsledkov žiakov, ako aj tvorby výstupov pre
jednotlivé školy. Naša škola bola totiž v školskom roku 2008/2009
vybraná pre realizáciu pilotného projektu on-line testovania, ktoré je
súčasťou strategického zámeru Ministerstva školstva SR rozširovať
využitie informačno-komunikačných technológií v oblasti vzdelávania a
zabezpečovať postupný prechod od tradičnej školy na modernú. Projekt
zároveň nadväzuje na celosvetové skúsenosti a vývoj v krajinách EÚ
v oblasti skvalitňovania vzdelávania a využívania nových metód a
technológií. Na realizáciu maturitnej skúšky elektronickou formou máme
zabezpečené kompletné počítačové vybavenie s príslušenstvom, ktoré
sme v rámci projektu dostali a ktoré zostáva v používaní školy aj po
ukončení maturitných skúšok.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického
jazyka sa uskutočnila tradičným spôsobom. 6 ďalších maturantov sa
skúšky z anglického jazyka nezúčastnilo, pretože sú už absolventmi
medzinárodne uznávanej jazykovej skúšky City&Guilds, čo nahrádza
klasickú maturitnú skúšku z anglického jazyka. V ten istý deň sa
39 žiakov zúčastnilo písomnej časti maturitných skúšok z nemeckého
jazyka v úrovni B1 a 1 žiačka v úrovni B2. Z ruského jazyka maturovalo
21 žiakov v úrovni B1. Vo štvrtok, 18. marca, na našej škole druhý rok
elektronickou formou maturovali žiaci aj z matematiky v počte 19. Ústna
časť maturitných skúšok za školský rok 2009/2010 sa bude konať v dňoch
17. až 21. mája 2010,“
informovala RNDr. Ľubov
Petričková, zástupkyňa riaditeľa školy.
Na Strednej odbornej škole elektrotechnickej pristúpilo k písomným
maturitám 53 študentov. V rámci písomnej formy internej časti (PFIČ) si
zo slovenského jazyka a literatúry 1,5 % študentov zvolilo tému Diskusný
príspevok, 7,5 % Umelecký opis školy, 23 % Úvahu a 68 % Charakteristiku
osoby. V externej časti zo slovenského jazyka a literatúry mali maturanti
zodpovedať na 64 otázok. „Čo sa týka cudzích jazykov,
24 žiakov maturovalo z anglického jazyka a 29 žiakov z nemeckého jazyka,
kde mali zodpovedať na 60 otázok. Celá externá časť aj písomná forma
internej časti maturít prebehla plynule, v kľudnej pracovnej atmosfére, bez
akýchkoľvek organizačných problémov. Zmena oproti minulému školskému
roku bola v tom, že kľúče správnych odpovedí pre opravu testov
v externej časti sme sa dozvedeli až v popoludňajších hodinách
prostredníctvom internetu,“
v krátkosti zhodnotil riaditeľ
školy Ing. Peter Kuľbaga.
K písomnej maturitnej skúške pristúpilo aj 44 žiakov študijných odborov
nadstavbového štúdia spoločné stravovanie a mechanizácia
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na Strednej odbornej škole
v Stropkove. „V dňoch 16. a 17. marca 2010 sa študenti
končiacich ročníkov prezentovali v externej a písomnej forme internej
časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z nemeckého
jazyka. Počas dvoch dní mali žiaci možnosť ukázať svoje vedomosti
prostredníctvom testov v prvej časti a v popoludňajších hodinách, po
zverejnení tém cez internet, prezentovať aj svoje tvorivé schopnosti.
Externá časť, aj písomná forma internej časti prebehli na našej škole
bez rušivých momentov, organizačne bol celý priebeh písomnej časti
maturitnej skúšky na štandardnej úrovni,“
skonštatoval
riaditeľ SOŠ Ing. Daniel Soóš.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter