Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stručne

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2019

Ako sa zvýšia dôchodky
Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej
však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy
príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu
2018. Od 1. januára 2019 nadobúda účinnosť právna úprava, ktorou sa
mení spôsob určovania dôchodkového veku. Nová právna úprava stanovuje
dôchodkový vek v rokoch a mesiacoch a vzťahuje sa na poistencov narodených
po 31. decembri 1956. Dôchodkový vek podľa novej právnej úpravy tak ako
prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a
šiestich kalendárnych mesiacov.
Príspevok vdovám a vdovcom po účastníkoch národného boja za
oslobodenie

Sociálna poisťovňa zvýši od januára 2019 tiež príspevok vdovám a
vdovcom po účastníkoch národného boja za oslobodenie z 20 eur na 35 eur
mesačne.
Materské pri tzv. reťazovom pôrode už nebude nižšie ako po prvom
pôrode matky

Výška dávky materské nebude pri tzv. reťazovom pôrode od roku
2019 nižšia ako pri predchádzajúcich materských poskytovaných z toho
istého nemocenského poistenia matky. Vyplýva to z novely zákona
o sociálnom poistení, ktorá o. i. v prospech poistencov upravuje výpočet
materského v prípade, ak matka počas rodičovskej dovolenky porodí ďalšie
dieťa/deti. Súčasne sa negatívne na výške dávky neodrazí ani to, ak bola
žena v rozhodujúcom období pri reťazovom pôrode aj dočasne
práceneschopná. Doteraz sa jej v takejto situácii výška dávky rátala
z minimálneho vymeriavacieho základu, po novom sa po ďalšom pôrode určí
z tzv. predpokladaného príjmu. Znamená to, že výpočet dávky materské
bude pre matku po novom výhodnejší. Tým mamičkám, ktorým bol priznaný
nárok na materské v roku 2018 a tento nárok bude prechádzať aj do roka
2019, Sociálna poisťovňa pri tzv. reťazovom pôrode prepočíta dávku
materské automaticky, bez žiadosti.
Matka i otec budú môcť poberať materské súbežne
S účinnosťou od 1. januára 2019 novela zákona o sociálnom poistení
umožňuje aj tzv. súbežné poberanie materského matkou aj otcom v rovnakom
období. Podmienkou bude, že každý z rodičov bude poskytovať
starostlivosť inému dieťaťu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter