Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovskí maturanti idú do finále!

Mnohí maturanti navštívili svoje triedy posledný krát, poďakovali sa
vyučujúcim i mladším žiakom. Mestu ukázali svoje tablá a teraz sa
pripravujú na veľké finále – skúšku dospelosti.

V Stropkove sa nachádzajú tri stredné školy. Štúdium na Strednej
odbornej škole elektrotechnickej je určené pre tých, ktorí vidia svoju
budúcnosť v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológii.
Gymnázium je škola s dlhoročnou tradíciou, ktorá ponúka mladým ľuďom
dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých
všeobecno-vzdelávacích predmetoch a zároveň efektívne pripravuje svojich
študentov na vysokoškolské štúdium a kvalifikovanú prácu.
V tomto školskom roku na stropkovskom gymnáziu maturovalo 63 žiakov tried
IV. A, IV. B a oktáva. Písomná časť maturitných skúšok sa konala
v dňoch 13., 14. a 15. marca 2018.
Ak si počet maturantov porovnáme so školským rokom 2004/2005, kedy
maturovalo na gymnáziu 120 žiakov, alebo so školským rokom 2012/2013, kedy
bol počet maturantov 107, zistíme, že sa ich počet znižuje. Z dôvodu
migrácie sa v okrese Stropkov znižuje celkový počet obyvateľov.
„Všetci maturanti absolvovali externú časť maturitnej skúšky
(EČ, písomný test) zo slovenského jazyka a literatúry. Päť žiakov
absolvovalo písomný test elektronickým spôsobom. Popoludní nasledovala
písomná forma internej časti (PFIČ). Žiaci si zvolili všetky zverejnené
témy. Nasledovala maturitná skúška z cudzích jazykov. V našej škole sa
jej zúčastnilo 63 žiakov. Aj z nich žiaci podstúpili externú časť
(testy) a popoludní písomnú formu internej časti. Všetci maturovali iba
z anglického jazyka. Uskutočnila sa aj externá časť maturitnej skúšky
z matematiky, ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov. Z nich si 7 vybralo
elektronickú formu testovania. Ústna forma internej časti maturitných
skúšok bude na Gymnáziu v Stropkove dňoch 21. až 25. mája
2018. Všetci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického
jazyka. Občiansku náuku si vybralo 16 žiakov, z ktorých jeden bude mať
dobrovoľnú maturitnú skúšku (DMS). Z dejepisu bude maturovať 25 žiakov,
z matematiky 20 žiakov (2 z nich DMS), z geografie 10 žiakov (z nich
1 má DMS), z fyziky 8 (z nich 3 DMS), z chémie 27 (z nich 1 DMS),
z biológie 25 žiakov a z informatiky 9 žiakov,“

informoval riaditeľ gymnázia Slavomír Cichý a dodal, že všetkým
maturantom držia palce.
Stredná odborná škola na Hlavnej ulici ponúka svojim študentom študijné
odbory pracovník marketingu, podnikanie v poľnohospodárstve,
agropodnikateľ, či učebné odbory stolár, kuchár, predavač, kaderník
alebo mechanik – autoopravár, ale aj nadstavbové odbory.
„V školskom roku 2017/2018 na našej škole maturuje 26 žiakov
v odboroch spoločné stravovanie a mechanizácia poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva (NŠ). Všetci žiaci sa zúčastnili písomnej formy
internej časti a externej časti maturitnej skúšky. Zo slovenského jazyka a
literatúry si väčšina žiakov zvolilo 4. tému „Priateľ mi podal ruku
v pravý čas“, niekoľko žiakov si vybralo diskusný príspevok. Praktická
časť bude prebiehať od 31.5.2018 do 1.6.2018 a ústna časť sa uskutoční
od 4. júna do 6. júna,“
uviedla Nikola Milá zo SOŠ na
Hlavnej a maturantom popriali veľa šťastia v ďalšom kole maturitných
skúšok.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter