Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovské školy otvorili brány svojich škôl…

Otvorenie nového školského roka 2019/2020 na ZŠ Mlynskej
v Stropkove

Skončilo sa leto a s ním aj čas plný hier, zábavy, bezstarostnosti,
šantenia v prírode s kamarátmi a priateľmi. Ani sme sa nenazdali a
prišiel september. Skončil čas oddychu a ZŠ Mlynská otvorila bránu pre
svojich žiakov, pedagógov i ostatných zamestnancov školy.
Prvý školský deň, 2. september, bol však výnimočný pre našich
prváčikov, ale aj pre žiakov, ktorí si vybrali našu školu za svoju ALMA
MATER. Počasie nám prialo, a tak deti mali veľkú radosť a očakávania,
ktoré sa odrážali v očkách tých najmenších a ich rodičov.
Slávnostné otvorenie školského roka sa už tradične konalo na školskom
ihrisku. Všetkých prítomných v úvode privítal riaditeľ školy Mgr. Peter
Gombár a následne aj vzácny hosť – viceprimátor mesta Ing. Peter
Lehocký. Po otvorení nového školského roka sa triedni učitelia odobrali so
svojimi žiakmi do tried, kde im podali pokyny na prvé dni v škole.
Veríme, že nový školský rok 2019/2020 bude pre všetkých obdobím
získavania nových vedomostí, zručnosti, kompetencií a že bude ešte
úspešnejší ako ten predchádzajúci.

ZŠ v Breznici začala nový školský rok na futbalovú nôtu

Školský rok sme začali veselo, privítaním našich prváčikov vo
futbalovom duchu. Trieda sa zmenila na mini ihrisko, kde si prváci odpískali
školský rok. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle v škole!

Prváčikovia zo ZŠ Konštantínovej v Stropkove

CZŠ sv. Petra a Pavla začala nový školský rok posvätením
aktoviek

Nový školský rok sme začali sv. omšou, ktorú celebroval pán dekan
Kyšeľa. Počas sv. omše posvätil školské aktovky našim žiakom. Ešte
pred sv. omšou pani riaditeľka privítala žiakov a učiteľov a slávnostne
otvorila nový školský rok 2019/2020. Počas príhovoru boli predstavení aj
naši najmenší žiaci, prváčikovia. Po sv. omši sa prváčikovia napokon
presunuli do školy a zasadli do svojich nových tried, kde ich privítali
triedne p. učiteľky. Veríme, že sa našim najmenším ich prvý deň
v škole páčil. Tešíme sa na Vás zajtra. Všetkým žiakom prajeme
požehnaný školský rok!

ZUŠ F. Veselého začala školský rok slávnostnou akadémiou…

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter