Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov (zatiaľ) platiť nemusí

<h3>Primátor Ondrej Brendza: Nechceme dopadnúť ako mesto Martin</h3>

<p>Mesto Stropkov uspelo v spore s prešovskou spoločnosťou PKB Invest, s.
r. o., aj na krajskom súde. Ten minulý týždeň potvrdil rozhodnutie
prvostupňového súdu a zamietol Dohodu o urovnaní, ktorú vo februári
2014 podpísal bývalý primátor Peter Obrimčák (Smer-SD). Svojím konaním
vtedy uznal údajný dlh stropkovskej samosprávy vo výške 272 500,89 eur
voči prešovskej stavebnej firme. Vzniknúť mal realizáciou dodatočných
nepredvídaných prác v hnedom priemyselnom parku, ktorých vykonanie
upravoval Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo.</p>

<p><strong><em>„Dodatok č. 3 nebol zverejnený v zákonom stanovenej
lehote, a preto sa naň muselo hľadieť ako keby k jeho uzavretiu vôbec
nedošlo. V čase uzatvorenia dohody o urovnaní teda záväzok vyplývajúci
z Dodatku č. 3 už neexistoval, preto ani objektívne nemohol byť nahradený
novým záväzkom,“</em></strong> skonštatoval Krajský súd v Prešove.
V odôvodnení uznesenia zároveň pripomenul, že z uzatvorenej dohody
<strong><em>„nie je zreteľné ani to, či deklarované práce naviac boli
riadne a včas vykonané, v akom rozsahu, či boli prevzaté stavebným dozorom
a či došlo ku kontrole správnosti a úplnosti platobných
dokladov.“</em></strong> Spornú dohodu spochybnili v lete minulého roka na
Okresnom súde vo Svidníku siedmi poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa
ich vyjadrení bola uzatvorená v rozpore s hmotným právom, čo napokon
okresný i krajský súd potvrdili. Lídrom skupiny vtedajších opozičných
poslancov bol súčasný primátor Ondrej Brendza (nezávislý).
<strong><em>„Úprimne musím povedať, že som si po prečítaní uznesenia
Krajského súdu o zamietnutí návrhu na schválenie zmieru vydýchol. Nie
preto, že sa potvrdila naša argumentácia o tom, že Dodatok č. 3 a
samotná dohoda boli v rozpore s hmotným právom, ale predovšetkým preto,
že sa nám nateraz podarilo pre mesto zachrániť nemalý balík peňazí.
Nedá sa mi nevrátiť späť do minulosti, kedy sme pri upozorneniach na
nezákonné konanie bývalého primátora boli „jeho“ poslancami
obviňovaní z politikárčenia,“</em></strong> uviedol O. Brendza, ktorý vo
funkcii primátora nahradil P. Obrimčáka. Uznesenie súdu je konečné a nie
je možné sa proti nemu odvolať. Mesto Stropkov však vedie s prešovskou
firmou aj ďalší spor. V súvislosti s údajnými dodatočnými prácami
zažalovala PKB Invest, s. r. o., stropkovskú samosprávu pre podozrenie
z bezdôvodného obohatenia. Mesto sa ho malo dopustiť tým, že neuhradilo
vystavenú faktúru na 272 500,89 eur za dodatočné práce zakotvené
v spornom Dodatku č. 3. <strong><em>„Dúfam, že aj v ďalšom spore s PKB
Invest sa nám podarí uhájiť záujmy mesta a ušetriť verejné financie.
Využijeme všetky zákonné prostriedky, aby mesto nebolo poškodené. Máme na
pamäti, do akej situácie sa nedávno dostalo Mesto Martin. Kvôli spornému
záväzku musí zaplatiť 8,3 mil. eur schránkovej firme,“</em></strong>
dodal primátor.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter