Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov schválil najrozsiahlejšie zmeny územného plánu za ostatné roky

Na piatom zasadnutí sa v stredu stretli stropkovskí mestskí poslanci.
Najzásadnejším bodom rokovania bolo schválenie všeobecne záväzného
nariadenia týkajúceho sa vyhlásenia záväznej časti zmien a doplnkov
územného plánu mesta.

Ide o najzásadnejšie zmeny v územnom pláne za posledných 23 rokov.
Dokument sa týka 39 lokalít, kde samospráva upravuje využitie územia,
resp. nachádza nové možnosti jeho rozvoja.
„Obsah aktuálnych zmien a doplnkov by som rozdelil do dvoch
rovín. Jednou je legalizácia súčasného stavu, keďže v minulosti sa pri
výstavbe či zmenách využitia území nie vždy rešpektovalo územné
plánovanie. Je to dedičstvo minulosti a my to dávame do poriadku. Druhá
rovina je rozvoj mesta, kedy aj na základe podnetov občanov i podnikateľskej
verejnosti reagujeme na ich oprávnené požiadavky. Územný plán nanovo
vytyčuje lokality pre výstavbu rodinných domov, bytov, športovísk či
školských zariadení a zohľadňuje aj rozvoj priemyslu. V niektorých
prípadoch dochádza k zmenám vo využití jestvujúcich objektov, čím
dávame zelenú napríklad bytovej výstavbe,“
zhrnul primátor
Stropkova Ondrej Brendza.
Zmeny okrem toho stanovujú aj záväzné regulatívy pre výstavbu verejnej
dopravnej a technickej infraštruktúry a takisto vymedzuje plochy pre
verejnoprospešné stavby. Zahŕňa tiež zásady koncepcie ochrany životného
prostredia, prírody a krajiny. Na základe podkladov Slovenského
vodohospodárskeho podniku bola do územného plánu zapracovaná aj povodňová
čiara storočnej vody, kvôli čomu nebolo možné schváliť využitie
niektorých navrhovaných lokalít v blízkosti Ondavy.
Tunajší územný plán bol schválený v roku 1995 a do aktuálnej zmeny
boli schválené jeho tri doplnky, naposledy v závere roka 2017. Po
schválení uvedených zmien plánuje samospráva ďalej pokračovať v procese
aktualizácie územného plánu po zohľadnení potrieb širokej verejnosti
i priorít mesta.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter