Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov sa stal členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš

Okrem prevádzkovania
Turistického informačného centra, ktoré je členom Asociácie
informačných centier Slovenska, mesto Stropkov do posledného stretnutia
poslancov MsZ nebolo členom žiadnej organizácie alebo združenia,
zaoberajúcich sa rozvojom cestovného ruchu. Na základe rokovaní s Oblastnou
organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, ktoré tvoria
subjekty samosprávy, aj podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti
cestovného ruchu, vedúci výstavby a regionálneho rozvoja Ladislav Dubas
prítomným predložil návrh na schválenie vstupu mesta do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.

„V spomínanej organizácii sú v súčasnosti zastúpené
mestá Humenné, Vranov nad Topľou, Snina, Medzilaborce, obec Malá Domaša a
rôzne podnikateľské subjekty. Samosprávam určuje zákon povinnosť
podporovať rozvoj podnikania v lokalite. Aj keď cestovný ruch nie je
deklaratívne menovaný, ak je alebo by v budúcnosti mal byť predmetom
podnikania v katastri obce, je vhodné, aby jeho rozvoj riadila profesionálna
organizácia,“
uviedol vedúci L. Dubas.
Pre mesto Stropkov z členstva v organizácii vyplýva povinnosť zaplatiť
jednorazový vstupný poplatok, ktoré určuje valné zhromaždenie tejto
organizácie a taktiež ročný členský príspevok, ktorý je stanovený pre
mestá a obce vo výške 0,20 centov na jedného obyvateľa, čo je pre naše
mesto približne 3 000 eur.
„Po nástupe do funkcie sme si povedali, že chceme dostať
cestovný ruch v meste na iný level. V určitých štatistikách sme sa
dočítali, že Stropkov a náš okres je lokalita, v ktorých sa zdrží
turista najkratšie, a to ani jeden deň,“
skonštatoval
primátor O. Brendza. „Okrem toho, že sme rozbehli niekoľko
aktivít a spoluprác s našimi partnerskými mestami na podporu cestovného
ruchu, vstup a členstvo v tejto organizácii môže mestu dopomôcť pri
rozbiehaní rôznych projektov na podporu a rozvoj cestovného ruchu a tiež
dostať mesto viac do povedomia.“

Na zasadaní mestského zastupiteľstva bol prítomný aj Mgr. Martin Janoško,
výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorý prítomným
vysvetlil jej fungovanie.
„Od roku 1989 finančná podpora štátu v oblasti cest. ruchu
prestala. Prvým systémovým krokom štátu od roku 1989 je zákon z roku
2010, ktorý hovorí o tom, aby určité finančné zdroje vyčlenené na CR
boli posúvané priamo do regiónov. Valný komplex tohto roku hovorí
o zriaďovaní krajských a oblastných organizácií. Na území jedného
samosprávneho kraja môže byť jedna krajská organizácia, združujúca a
kofinancujúca aktivity svojich členov. Na území Prešovského kraja je
momentálne založených sedem oblastných organizácií, ktoré sú našimi
členmi,“
vysvetlil M. Janoško. Oblastná organizácia môže
byť založená na území, ktoré má minimálne 50 000 tisíc prenocovaní
ročne, môže ju založiť minimálne 5 samospráv a dva podnikateľské
subjekty. „Čo sa týka mesta Stropkov, nejde o zakladanie novej
oblastnej organizácie, ale o vstup do už existujúcej. Z toho vyplýva, že
po vstupe do tejto organizácie pre mesto prijme stanovy obl. organ. a s tým,
samozrejme, aj stanovené povinnosti a výhody. Oblastné organizácie v zmysle
zákona platia do krajskej 10% vybraných členských príspevkov za minulý
rok, ale zároveň treba dodať, že z kraj. org. je každá obl. org.
podporená minimálne touto čiastkou, nie finančne, ale podporou aktivít, na
ktorých sa dohodnú obe strany,“
okrem iného uviedol M.
Janoško.

Výhody členstva obcí a miest v OOCR
K hlavným výhodám patrí cielený rozvoj cestovného ruchu v obci a
v širšom okolí, koordinovaný profesionálnou organizáciou cestovného
ruchu, združenie síl a prostriedkov viacerých subjektov, ako sú samosprávy,
podnikatelia a iné subjekty pre rozvoj cestovného ruchu. Ďalšími z výhod
sú získavanie aktuálnych informácií o vývoji a smerovaní cestovného
ruchu v destinácii – dostupnosť štatistických zisťovaní, prieskumy
návštevníkov, zamestnanosti, odborná pomoc pri zvyšovaní návštevnosti
atrakcií a ich manažmente v obci, pri zvyšovaní počtu prenocovaní,
využitia a rozvoja ďalších služieb (napr. gastronomické zariadenia),
propagácia podujatí a lokálnych atrakcií na domácom a zahraničných trhoch
pod spoločnou marketingovou značkou zahrnuté v spoločných propagačných
materiáloch, výstavách, prezentáciách). K výhodám patrí aj informovanie
o turistickom potenciáli obce na oficiálnej, špecializovanej turistickej web
stránke, zvyšovanie povedomia cez médiá prezentovaním tradícií, kultúry,
architektúry, prírodných jedinečností, ako aj prepájanie lokálnych
atrakcií a/alebo využitie lokálnych služieb turizmu do komplexných
produktov destinácie (napr. cyklotrasy, po stopách kultúry). Členstvo
pomáha aj pri rozvoji lokálnej infraštruktúry (cesty, parkoviská,
zástavky) a infraštruktúry cestovného ruchu (cyklotrasy, turistické
chodníky, hnedé tabule, značenia) pre účely návštevníkov aj domáceho
obyvateľstva. Výhodnou je aj koordinácia jednotného štandardu poskytovania
informácií návštevníkom destinácie v rámci lokálnych turistických
informačných centier (kancelárií) na území spoločnej destinácie,
získavanie know-how v oblasti moderného marketingu v oblasti turizmu
(podpora inovácií, moderných informačných technológií, predaja
turistických produktov), ako aj osveta, čiže zvyšovanie vedomostnej úrovne
obyvateľstva v prospech rozvoja turizmu v obci, presadzovanie záujmu
samospráv v problematike rozvoja turizmu destinácie pri rokovaniach
s partnermi organizácie (VÚC, Krajská OCR, Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, zahraniční
partneri), spoločný lobing v prospech destinácie (napr. pri údržbe ciest
k turistickým atrakciám v správe VÚC). Za výhodné sa považuje aj
odborné poradenstvo pri spracovaní projektov na získanie dotácií z fondov
EÚ v oblasti turizmu, regionálneho rozvoja, kultúry a pod., pomoc pri
spracovaní koncepčných dokumentov pre rozvoj turizmu na úrovni obce
(Stratégia rozvoja cestovného ruchu v obci, PHSR, Územný plán a Generel
turizmu) a z toho vyplývajúcich investičných zámerov obce, ako aj
riešenie aktuálnych otázok rozvoja turizmu (Komisia pre cestovný ruch,
Komisia kultúry) a hlasovacie právo v rámci valného zhromaždenia OOCR,
právo obce voliť a pôsobiť v orgánoch OOCR.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter