Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stravovanie v našich materských školách od januára 2019 po novom

V súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
s účinnosťou od 1. januára 2019 materské školy požiadali
o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v MŠ.

V našom meste sú dve materské školy s elokovanými pracoviskami,
v ktorým je celkovo 128 predškolákov, teda detí vo veku 5 až 6 rokov
podľa stavu k 15. septembru 2018. V materskej škole na ul. Matici
slovenskej je 65 detí v predškolskom veku a 63 v MŠ na ul. Andreja
Hlinku.
„Na túto dotáciu má nárok každé dieťa, ktoré navštevuje
posledný ročník materskej školy alebo je v poslednom ročníku materskej
školy najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi, ako aj dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov
predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo
výške životného minima,“
priblížil vedúci OŠK Tibor
Kubička.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno
poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole. Dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume
1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Ak
dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne
jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je
dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
„V Stropkove je stravovanie detí MŠ v druhom finančnom pásme
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na
nákup potravín je v MŠ: desiata 0,26 eur, obed 0,64 eur, olovrant
0,22 eur, čo je spolu 1,12 eur,“
uviedol T. Kubička a dodal,
že keďže dotácia zo štátu predstavuje sumu 1,20 eur, potom ak je
schválený finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý
uhrádza zákonný zástupca (podľa VZN mesta Stropkov), nižší ako je
výška dotácie na stravu, v materských školách v Stropkove zostávajúci
rozdiel 0,08 eur môžu vedúce školských jedálni použiť na prevádzkové
náklady v zariadení školského zariadenia. Vedenie oboch materských škôl
sa k téme nevyjadrili, uviedli len, že sa riadia pokynmi ÚPSVaR a mesta
Stropkov, ktorý je zriaďovateľom oboch školských zariadení.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter