Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stratifikácia môže znížiť počet odvrátiteľných úmrtí a priniesť kvalitnejšie a bezpečnejšie zdravotníctvo

Stratifikácia známa aj pod názvom Zdravá zmena prinesie do systému po
prvýkrát v histórií Slovenska merateľné kritériá na základe výsledkov
liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej
starostlivosti. Kvalitnejšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť pre
pacienta tak prinesie napríklad nižší počet opakovaných operácií a
hospitalizácií, či zlepšenie dostupnosti kvalitnej a adresnej zdravotnej
starostlivosti.

Výsledky Zdravej zmeny by mali pocítiť lekári, sestry a iní
zdravotnícki pracovníci. Vytvára priestor pre vznik špičkových pracovísk,
vyššiu špecializáciu nemocníc a vysokú odbornosť tímov v nich.
„Pozorne sme počúvali všetky názory, aby sme koncept nastavili
čo najlepšie pre skvalitnenie systému. Už v súčasnosti sa deje
stratifikácia, ktorá je ale živelná. My chceme uviesť do života jasné a
transparentné pravidlá na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov
a lepšie pracovné podmienky pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych
pracovníkov,”
uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea
Kalavská.
„Výsledky liečby pacientov v slovenských nemocniciach
zaostávajú za krajinami západnej Európy. Je to aj dôsledok toho, že sa
dnes kvalita a výsledky liečby nesledujú. Ak má nemocnica zlé výsledky
v niektorej oblasti, nijakým spôsobom sa jej to nedotkne. Pacient dnes nemá
možnosť reálne posúdiť kvalitu liečby v tej ktorej nemocnici. Zavedenie
jednotných kritérií vyžadujúcich od nemocníc lepšie výsledky liečby
pacientov preto považujeme za správny krok. Pacienti očakávajú, že štát
v ich mene bude klásť na nemocnice také nároky a kritériá, ktoré im
umožnia ísť do hociktorej nemocnice s vedomím, že v daných výkonoch
spĺňajú požadované prísne kritériá. Je na čase, aby aj politici
prispeli svojim dielom zodpovednosti k riešeniu problémov v slovenskom
zdravotníctve a konali tak v prospech tých najzraniteľnejších –
chorých,“
vysvetľuje opodstatnenosť stratifikácie Mária
Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR.
A kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť majú priniesť práve merania cez
lepšie výsledky liečby. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá
ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. V rámci projektu sa
pripravilo 28 skupín výkonov, ktoré sa v spolupráci s odbornými
spoločnosťami „rozmenili“ na desiatky konkrétnych výkonov, ktoré sa
musia centralizovať. Toto je celosvetovo uznávaný koncept, ktorý garantuje
bezpečnú a kvalitnú liečbu.
„Každé zdravotnícke zariadenie má však dnes rovnakú
štartovaciu pozíciu. Môže sa pozrieť, pri akom type výkonov už dnes
spĺňa kritériá a kde naopak sa môže zlepšiť, prípadne kde ich nevie
naplniť ani za dva roky,“
vysvetľuje Martin Smatana,
generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR.

Nemocnice by totiž dostali na splnenie nových kritérií už spomínané dva
roky. V roku 2021 by tak zdravotnícke zariadenia mali plniť kritériá na
50 %, od roku 2 022 v plnom rozsahu.
„Uvoľnené kapacity v nemocnici by sa tak mohli využiť na ich
vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica
už dnes dobrá. Malo by ísť napríklad o kardiocentrá, onkocentrá či
centrá detskej liečby. Druhou možnosťou bude využitie uvoľnených
lôžkových kapacít na nový typ lôžok, následnej
starostlivosti,“
vysvetľuje Michal Štofko, riaditeľ
Odboru stratégie Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR.

Potrebu stratifikácie zdôrazňuje aj odborná verejnosť. Profesor Robert
Hatala, uznávaný kardiológ, ju vníma ako nevyhnutnosť.
„Slovenské zdravotníctvo čaká 30 rokov na liečbu agónie,
v ktorej sa vďaka archaickému systému nachádza a je len umelo držané pri
živote. Bojuje so zastaranou infraštruktúrou, nedofinancovaním a z toho
rezultujúcim zadlžovaním, nízkym ohodnotením ľudskej práce, nedostatkom
zdravotníkov a zlými podmienkami pre vzdelávanie budúcich lekárov.
Výsledkom je pretrvávajúce mizerné postavenie Slovenska pri väčšine
medzinárodných porovnaní. To všetko v konečnom dôsledku dopadá na
pacienta, ktorý má horšie vyhliadky na uzdravenie ako v krajinách,
s ktorými by sme sa radi porovnávali. Medicína v posledných desaťročiach
prešla obrovským vývojom: liečba a manažment takmer všetkých
najvýznamnejších potenciálne fatálnych ochorení sa v posledných rokoch
revolučne zmenila. Ešte v 90-rokoch sa lekári nezriedka len prizerali
prirodzenému priebehu ochorenia a ich hlavným cieľom bolo zabrániť
komplikáciám. Dnes do množstva najťažších diagnóz vieme aktívne
vstúpiť takmer okamžite po ich vzniku. Vieme účinne zabrániť
katastrofickým dôsledkom srdcového alebo mozgového infarktu, či včasne
intervenovať pri skorej detekcii rakoviny. Táto liečba je však viazaná na
nové technológie a vysokú kompetenciu zdravotníkov. To nie je možné ani
udržateľné dosiahnuť vo všetkých nemocniciach. Máme jednu
z najhustejších sietí rýchlej zdravotníckej pomoci v Európe a snáď
i na svete s potenciálom rýchlo pacienta prepraviť kam treba,
z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku. Chýba nám však hierarchia
nemocničnej starostlivosti. Potrebujeme premyslene etablovať centrá,
disponujúce adekvátnym technologickým i personálnym vybavením a zabrániť
zbytočným “prestojom” pacientov v tých nemocniciach, kde na to nie sú
podmienky. Bude to dlhý proces a jeho prvá etapa sa nazvala stratifikácia
nemocníc. Dobré zdravotníctvo má premyslenú hierarchiu: ošetrovateľ,
zdravotná sestra, lekár a lekár špecialista majú svoje kompetencie a miesto
v tejto hierarchii, zodpovedajúce ich vzdelaniu, skúsenostiam a
zodpovednosti. Takúto hierarchiu potrebujú urgentne aj naše nemocnice.
Niektoré budú vedieť vytiahnuť katétrom krvnú zrazeninu zo srdca či mozgu
v prvých hodinách od jej vzniku, iné dajú skutočne ľudský rozmer
dôstojnej starostlivosti v posledných chvíľach života, keď lekárska veda
vyčerpala svoje možnosti. Stratifikácia nemocníc je základný krok k tomu,
aby každý občan dostal najlepšiu možnú liečbu a starostlivosť tam, kde
to skutočne vedia. A bude mu úplne jedno, že to nebude v Snine, Brezne či
Komárne, kde býva, ale napr. v Košiciach, Prešove, Martine, Nitre či
v Bratislave – jednoducho tam, kde mu budú vedieť pomôcť najlepšie a
najrýchlejšie,“
hovorí profesor.
A práve pacient má nárok tak na odbornú ako aj kvalitnú následnú
starostlivosť tak dlho, ako ju potrebuje. Vďaka stratifikácii by postupne
malo vzniknúť minimálne 3 000 dlhodobých lôžok po celom Slovensku.
Cieľom je, aby sa pacient po operácií doliečoval čo najbližšie k svojmu
bydlisku.
Stratifikácia nastavuje aj pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc,
ktorá je dnes nastavená len na 13 všeobecných nemocníc po celom Slovensku.
Práve Zdravá zmena ich chce garantovať miesto 13 až 46.
„Týmto krokom by sa tak dostupnosť urgentných príjmov do pol
hodiny od bydliska pacientov zvýšila z 87% na 91% územia,“

vysvetľuje Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky
MZ SR.
Výsledkom zmien by malo byť zavedenie aj novej typológie nemocníc, ktorá
pacientom bude garantovať zdravotnú starostlivosť v jasne určenom rozsahu.
Pacient by preto nemal „blúdiť“ po sektore, ale bude vedieť, kde mu bude
môcť byť poskytnutá kvalitná a bezpečná starostlivosť. Nová typológia
by mala byť platná od roku 2024 tak, aby už reflektovala prvé zmeny po
zavedení minimálnych počtov výkonov a nárastu dlhodobých lôžok.
Projekt stratifikácia nemocníc (Zdravá zmena) je prelomovým krokom po
15 rokoch, ktorý je potrebný pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Vychádza z konceptu stratifikácie nemocníc, ktorý už
v mnohých krajinách pomohol zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti,
z analýz Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) a zo štúdie, ktorú pre AZP
vypracovala medzinárodná konzultačná spoločnosť Boston Consulting Group
(BCG). Na jeho príprave sa podieľali Ministerstvo zdravotníctva SR,
Implementačná jednotka Úradu vlády SR, Inštitút zdravotnej politiky MZ SR
(IZP), Asociácia zdravotných poisťovní (AZP), ako aj samotné zdravotné
poisťovne. Prizvané boli tiež odborné spoločnosti, aby v projekte
rezonoval medicínsky rozmer, a to v prospech pacienta.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter