Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Starostovia nesúhlasia so zmenou financovania miest a obcí

<p>V pondelok 24. októbra sa v Bratislave uskutočnil mimoriadny 22. snem
Združenia miest a obcí Slovenska. Stropkovský okres na ňom zastupovali
starostovia Juraj Kasarda (Vyšná Olšava), Štefan Radačovský (Chotča),
Jozef Kačmár (Tisinec) a primátor Stropkova Peter Obrimčák. Zúčastnení
delegáti snemu skonštatovali, že prijatými a navrhovanými zmenami spôsobu
financovania územnej samosprávy došlo a dochádza k zhoršeniu postavenia
miestnej územnej samosprávy v Slovenskej republike.

<p>„Stupňujúca sa záťaž a presun kompetencií na mestá a bez
analýzy ich vykonateľnosti, ekonomickej a finančnej analýzy, spôsobuje
napätie v samospráve. Je ohrozený výkon, rozsah a kvalita základných
povinností samosprávy voči svojim občanom. Mestá a obce si uvedomujú
vážnosť súčasnej situácie stavu verejných financií a vyjadrujú
skutočnú ochotu podieľať sa na potrebnej konsolidácii verejných financií,
ale jej miera nemôže ísť na úkor existenčných potrieb miest, obcí a ich
obyvateľov,“
uviedol po skončení mimoriadneho snemu hovorca
ZMOS Michal Kaliňák. Delegáti vyzvali vládu SR, aby za aktívnej účasti
ZMOS zhodnotila dopady prijatých reforiem, zmien vo výkone pôsobností miest
a obcí a ich finančného zabezpečenia z pohľadu Európskej charty miestnej
samosprávy a fiškálnej decentralizácie na život miest a obcí a ich
obyvateľov. Zástupcovia samospráv zásadne odmietajú zmenu systému
financovania originálnych pôsobností miest a obcí z podielu na výnose dane
z príjmov fyzických osôb na mix daní, ktorý schválila vláda SR. Na
druhej strane súhlasili s konsolidáciou verejných financií v roku 2012 aj
v rozpočtoch miest a obcí pri súčasnom zachovaní systému financovania cez
daň z príjmov fyzických osôb tak, aby príjem podielovej dane na rok
2012 predstavoval výšku minimálne 1,3 mld. eur. „Samosprávy
tiež žiadajú zrušenie zdaňovania príjmov miest a obcí z predaja a
prenájmu majetku obcí počnúc rokom 2011. Takisto zabezpečenie vecného a
transparentného financovania záujmového školstva (CVČ, ŠSZČ) zmenou
súčasného systému financovania umožňujúceho jeho zneužívanie.
Zabezpečenie rýchleho a transparentného čerpania finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období 2007-2013 s cieľom
zníženia administratívneho a finančného zaťaženia. Zabezpečenie
systémového financovania zberu separovaného odpadu. Zabezpečenia
financovania sociálnych služieb zo zdrojov štátneho rozpočtu v roku 2012,
tiež zrušenie zmien zavedených poslednou novelizáciou zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
V prípade radikálneho prepadu daňových príjmov po 1. 1. 2012 hľadať
možnosť stabilizácie hospodárenia územnej samosprávy rozdelením 100%
výnosu DPFO územnej samospráve,“
zhrnul M. Kaliňák.
Delegáti z okresu Stropkov jednoznačne podporili uznesenie mimoriadneho
snemu. Starosta V. Olšavy J. Kasarda uviedol, že napríklad zamýšľané
financovanie obcí a miest cez tzv. mix daní by znamenalo výrazný pokles
príjmov. „V budúcom roku by sme mali oveľa menej peňazí na
chod obce. Chceme preto zachovať súčasný model financovania. Určite je
však potrebné nájsť kompromis medzi samosprávami a ministerstvom. Som plne
stotožnený so stanoviskom ZMOS-u k prejednávanej problematike, na druhej
strane verím, že sa podarí uzavrieť dohodu
s ministerstvom,“
vysvetlil J. Kasarda. Jeho obec pritom už
v tomto roku zaznamenala o 2,5 % nižšie príjmy ako za rovnaké obdobie
roka 2010. „To percento sa môže zdať nízke, no menšie obce
závislé na každom eure to pocítia,“
doplnil J. Kasarda.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter