Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ: Pohár našej trpezlivosti pretiekol!

Starostom obcí
v okolí vodnej nádrže Domaša došla trpezlivosť. Ministrovi životného
prostredia SR Lászlóovi Sólymosovi zaslali list, v ktorom poukázali na
pochybenia vedenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepný
závod Košice. Na spoločnej tlačovke, ktorá sa konala na lodi Bohemia
upozornili na tri štúdie, ktoré, podľa nich, vnášajú do hospodárenia
s vodou nové svetlo.

Starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ pripomenul situáciu v roku 2012, kedy
vznikol petičný výbor za záchranu vodného diela, problematikou sa zaoberal
Prešovský samosprávny kraj a prijali sa opatrenia vo vzťahu
k manipulačnému poriadku. Dôvody boli definované ako klimatické zmeny,
sucho a nedostatok vody na hornom toku Ondavy. O to viac starostov prekvapilo,
keď sa im do rúk dostali tri štúdie v hodnote 23 tis. eur, ktoré si ešte
v roku 2013 dali vodohospodári vypracovať Výskumným ústavom vodného
hospodárstva v Bratislave. „Keďže štúdie doteraz neboli
prezentované, presviedčali nás, že za nedostatkom vody v Domaši je všetko
možné, len nie konanie vodohospodárov,“
reagoval Radovan
Kapraľ.
Za prvý zásadný fakt považuje skutočnosť, kedy pracovníci SVP Košice
síce zaznamenávali hydrologické údaje, ale nevyhodnocovali ich. Príkladom
tohto prístupu je situácia z roku 2012, kedy sa pod ňu podpísalo aj
fungovanie Malej vodnej elektrárne v Malej Domaši. R. Kapraľ, citujúc
štúdiu, upozornil, že ak by sa vyhodnocovali prevádzkové údaje raz ročne
alebo aspoň kvartálne, nemohlo by sa stať, že sa vypúšťalo viac vody, ako
to definoval manipulačný poriadok, čo rozmenené na čísla znamená mínus
16 mil. kubíkov vody a pokles hladiny o 1,5 metra. „Z Domaše
sa vypúšťalo o 10 až 15 % vody viac, ako bolo v skutočnosti
deklarované. Technologické zariadenie bolo totiž zle nastavené, v dôsledku
čoho by sa turbína vypla, ak by prietok nedosahoval 5,5 m3/s. Z toho dôvodu
sa z Domaše muselo vypúšťať viac vody, lebo ináč by Ondava
vyschla,“
uviedol R. Kapraľ.
Z pohľadu manažovania vody v Domaši autori štúdie definujú ako
dôležitý pozorovací profil kľúčového významu na Oľke v Jasenovciach,
ktorý má zásadný vplyv najmä z hľadiska tzv. kompenzačného
nadlepšovania, resp. úrovne nadlepšenia vôbec. Ako sa v materiáli
pripomína, pôvodný projekt a zámer vodného diela nepočítal s fixným
nadlepšovaním na konštantný prietok tak, ako je tomu v súčasnosti, ale so
skutočne kompenzačným nadlepšením na určitú úroveň prietoku
v Kučíne. Podstata tohto systému spočíva v tom, že z nádrže sa
nevypúšťa celý požadovaný prietok, ale len doplňujúce množstvo, ktoré
chýba v toku z iných prirodzených zdrojov, konkrétne z Oľky a Ondávky.
„Nutnou podmienkou dôslednej a spoľahlivej aplikácie
kompenzačného nadlepšovania je úplná a presná znalosť aktuálnych
odtokových pomerov v oblasti pod nádržou, aby sa mohlo určiť, koľko treba
práve vypúšťať. To znamená predovšetkým vedieť, (a skutočne vedieť,
nie hádať), aké sú aktuálne prítoky do Ondavy z Oľky a Ondávky. Na
tento účel sú ale doterajšie a súčasné znalosti o odtoku Oľky
nedostatočné a prakticky nepoužiteľné,“
uvádza sa
v materiáli, ktorí dostali novinári k dispozícii na tlačovke.
R. Kapraľ v tejto súvislosti doplnil, že hoci sa v jari po urgencii
samosprávy vypúšťalo iba 2,9 m3/s, mohol byť pravdepodobne objem
vypúšťanej vody ešte nižší. „Z Domaše sa v určitom
období nemusí teoreticky vypúšťať ani liter vody. Keď sa v jari počas
dažďov všetci tvárili, že sa s vodou šetrí, v skutočnosti sa ňou
plytvalo,“
vysvetlil R. Kapraľ.
Starosta Kvakoviec považuje za nešťastné a neštandardné, aby spolu
s kolegami museli permanentne poukazovať na situáciu na Domaši a žiadať
o regulatívne opatrenia, ktoré by ju aspoň sčasti chránili. Dôvod vidí
v nekompetentnosti vedenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.,
Odštepný závod Košice, preto listom požiadali ministra životného
prostredia Lászlóa Sólymosa, aby vyvodil voči zodpovedným funkcionárom
osobnú personálnu zodpovednosť. „Nemôžeme každý druhý,
tretí rok robiť zo seba bláznov, spisovať petície a doprosovať sa, keď na
povodí sedia nekompetentní ľudia. Považujeme za absurdné, že v dobe
klimatických zmien sa vodou nešetrí, ale zbytočne ju púšťame do doliny.
Navyše zákon a vyhláška hovoria jasne, že manipulačný poriadok sa má
meniť okamžite, ak nastanú zmeny v povodí, podľa potreby. Náš pohár
trpezlivosti pretiekol, pretože ohrozený je cestovný ruch, aj priemysel a
s tým spojené pracovné miesta,“
zdôraznil R. Kapraľ.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter