Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Staré pneumatiky sa v Stropkove spracovávať nebudú

Na minulotýždňovom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva
poslanci jednomyseľne odmietli výstavbu závodu na znehodnocovanie starých
pneumatík pyrolýzou. Bardejovská spoločnosť KFŠ Delta si tak pre svoj
projekt bude musieť nájsť inú lokalitu. Stropkov je po Bardejove a českej
Karvinej tretím mestom, kde priekopníci novej technológie na spracovanie
pneumatík nepochodili.

Poslanci sa s projektom oboznámili na poslednom riadnom zasadnutí
23. marca, kde odporučili vedeniu mesta prijať záväzné stanovisko
k investícii až po ukončení posudzovania vplyvov závodu na životné
prostredie. Vedenie mesta slovami hovorcu MsÚ prezentovalo, že pri svojom
rozhodnutí bude prihliadať aj na názor občanov Stropkova. Práve nesúhlas
verejnosti bol jedným z dôvodov zamietavého stanoviska zastupiteľstva.
Vedúci odboru výstavby MsÚ Ladislav Dubas poslancov informoval, že pri
výstavbe závodu je predpoklad neúmerného zvýšenia dopravnej zaťaženosti
mesta v súvislosti s dovozom pneumatík na spracovanie.
„Dopravný vstup cez areál bývalej STS nespĺňa dopravné
kritéria ako šírka prístupovej komunikácie, oblúkové parametre,
narušenie integrity areálu, výjazd na štátnu cestu. Okrem toho je
prevádzka závodu vysoko náchylná na znečisťovanie ovzdušia a vôd,
nebezpečenstvo hrozí najmä z kontaminácie povrchových i podzemných vôd.
Južným smerom, v tesnej väzbe od navrhovanej lokality, sa nachádzajú
veľké ložiská pitných podzemných vôd, pričom rieka Ondava je
vodárenským tokom a vodná nádrž Domaša zase potencionálnym zdrojom pitnej
vody. K výstavbe závodu zaujala negatívne stanovisko verejnosť, čo bolo
prezentované poslancami mestského zastupiteľstva,“
uviedol
v dôvodovej správe L. Dubas. Spomenul tiež prebiehajúcu petíciu občanov,
ktorí svojimi podpismi vyjadrili obavu zo zaťaženia a znehodnotenia
životného prostredia v meste a regióne. Poslanci následne prijali
uznesenie, podľa ktorého nesúhlasia so zámerom výstavby závodu a zároveň
uložili vedúcemu odboru výstavby MsÚ realizovať toto uznesenie v procese
začatého územného konania.
Spoločnosť KFŠ Delta plánovala v Stropkove spracovávať ročne 16000 ton
pneumatík. V novom závode malo nájsť prácu 111 pracovníkov.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter