Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stanovisko poslancov MsZ v Stropkove k posledným udalostiam v našom meste

<p><em>Vážení spoluobčania,</em><br>
<em>život v našom meste v tomto období poznamenávajú viaceré rozhodnutia
vedenia mesta za spolurozhodovania desiatich koaličných poslancov mestského
zastupiteľstva, ktoré podľa nášho názoru škodia mestu Stropkov.</em></p>

<p><em>Ako zvolení poslanci sme aktívni na rokovaniach, predkladáme rôzne
návrhy v prospech Vás občanov nášho mesta, pričom sú tieto aktivity
odmietané a ignorované. Vyvrcholením týchto udalosti bolo posledné
zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde boli predložené materiály, ktoré
negatívne ovplyvnia ekonomiku a hospodárenie mesta v blízkej
budúcnosti.</em><br>
<em>Odchodom z rokovania mestského zasadnutia vyjadrujeme protest a odmietame
sa podieľať na nezodpovedných rozhodnutiach. NESÚHLASÍME s odpredajom
budovy MIER jednému záujemcovi, s formou financovania opráv ciest a
chodníkov, s odpredajom pozemkov za neprimerane nízke ceny a tiež ZÁSADNE
NESÚHLASÍME so zvýšením daní a poplatkov pre občanov v tomto
období.</em><br>
<em>Nedôstojné vystúpenie prednostu mestského úradu Mgr. Ivana Klebana,
ktorý „v plamennom prejave“ kritizoval naše konanie a bezprecedentne
napadol dva kluby poslancov pôsobiacich v mestskom zastupiteľstve, v priamom
prenose odhalilo jeho nekompetentnosť. Jeho vizitkou je nepoznanie
príslušných zákonov a predpisov. Za chybné a nekvalitné materiály, ktoré
sú nám predkladané na rokovania mestského zastupiteľstva nesie ako
najvyšší „administrátor“ priamu zodpovednosť.</em><br>
<em>Prednosta mestského úradu je menovaný a odvolávaný primátorom mesta.
Jeho pôsobenie vo funkcii nepochádza od občanov – voličov. Napriek tomu,
jeho vystupovanie na rokovaniach mestského zastupiteľstva pôsobí, akoby bol
jedenásty koaličný poslanec. To je v hrubom rozpore s ustanoveniami zákona
o obecnom zriadení a s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva.
Všetky tieto skutočnosti by mali byť dôvodom a impulzom pre primátora, aby
zvážil jeho ďalšie pôsobenie vo funkcii prednostu mestského
úradu.</em><br>
<strong>Ing. Gabriela Maruščáková, PhDr. Terézia Potomová, JUDr. Ondrej
Brendza, MUDr. Martin Jakubov, Michal Sýkora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Humeník, Marián Bujdoš</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter