Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Športovcom chýba väčšia podpora mesta

<p>Komisia pre vzdelanie,
kultúru, šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve zorganizovala minulý
štvrtok stretnutie zástupcov organizovaných športových klubov a
organizácií, pôsobiacich na území mesta. V zasadačke Mestského úradu sa
stretlo asi 30 zástupcov 15 športových klubov a záujmových združení
pôsobiacich v Stropkove.

<p>Išlo o prvé podobné podujatie za posledných minimálne 20 rokov. Svoje
zastúpenie tu mali krasokorčuliari, boxeri, trojbojári, bežci, futbalisti,
stolní tenisti, turisti, volejbalistky, kynológovia, lyžiari, zatiaľ
nezaregistrovaný plavecký oddiel a takisto rádioamatéri. Chýbali
zástupcovia modelárov, tenistov, šachistov, hokejistov, motokrosového klubu
a horských cyklistov.
Z vedenia mesta boli prítomní prednosta MsÚ Ivan Kleban a viceprimátor
Pavol Kačic. Primátor Peter Obrimčák medzi športovcov neprišiel.
Stretnutie otvoril predseda komisie Ondrej Brendza: „Cieľom
stretnutia je oboznámiť sa aktuálnou situáciou v športe na území mesta a
získať ucelený prehľad o aktívnych a fungujúcich kluboch. No a
samozrejme, hľadať východiská pri riešení vašich problémov. Je potrebné
stanoviť si ciele tak, aby sme z pozície vedenia mesta pomohli k rozvoju a
fungovaniu jednotlivých športov.“
Prednosta I. Kleban
vysvetlil, že mesto i štát je momentálne v komplikovanej situácii
z hľadiska financovania športu. Uviedol však, že spolu so zúčastnenými
chcú hľadať „únosný model“ na to, ako podporovať jednotlivé
športové združenia. „Mnohí kritici hovoria, že sa tu nedá
športovať. Pritom sami vidíte, koľko sa v meste robí športov. Mesto však
môže šport podporovať len v rámci svojich možností,“

dodal prednosta. O. Brendza pripomenul, že zásady dotovania športu a
ostatných organizácií v meste upravuje všeobecnozáväzné nariadenie č.
2/2006. žiadosti o podporu je potrebné adresovať mestu do konca októbra.
Komisia pod jeho vedením chce ešte v tomto roku pripraviť novelizáciu VZN
s cieľom zefektívniť a sprehľadniť dotovanie záujmových združení
pôsobiacich v meste.
Do následnej diskusie sa zapojili všetci prítomní zástupcovia športovcov.
V drvivej väčšine išlo hlavne o dlhoročných športových nadšencov,
ktorí sa práci vo svojich kluboch venujú na úkor voľného času, financujú
ich z vlastných prostriedkov a často bez akejkoľvek podpory mesta. Vo
svojich vystúpeniach sa predstavili činnosť jednotlivých klubov a pomenovali
najpálčivejšie problémy. Krasokorčuliarom komplikuje
prípravu zlé technické zázemie štadióna i každoročne sa opakujúca
neistota spustenia ľadovej plochy. Členovia Klubu silového
trojboja
nemajú napriek vlastnému strojovému vybaveniu kde
trénovať, pretože kedysi využívané priestory pod plavárňou sú
v nevyhovujúcom stave. Väčšina sa zhodla v tom, že aj napriek dobrým
športovým výsledkom musia často odriekať účasť na vrcholných
podujatiach z dôvodu nedostatku financií na dopravu, štartovné či
ubytovanie. Kvôli nedostatku financií napríklad končia
volejbalistky po skončení základnej školy a to aj napriek
tomu, že by mali záujem pokračovať v kategórii kadetiek či junioriek.
Z viacerých strán odznel návrh na zakúpenie menšieho 20-miestneho autobusu
na zabezpečenie dopravy stropkovských športovcov. Prednosta informoval, že
mesto zaslalo žiadosti na ministerstvá obrany a vnútra na pridelenie
vyradených autobusov.
Valentín Smolko z TJ Slávia citoval zo zákona o športe a v tejto
súvislosti pripomenul povinnosti samospráv. Mesto by podľa neho malo mať
vypracovanú koncepciu rozvoja športu a tiež podporovať organizáciu
športových súťaží či výstavbu športovej infraštruktúry. Navrhol
vrátiť sa ku kedysi osvedčeným medziuličným futbalovým turnajom,
športovým hrám mládeže či školským olympiádam. Poukázal tiež na
zatvorené športoviská v areáloch škôl. „Pravidlá
financovania športu je potrebné stanoviť na celoslovenskej i miestnej
úrovni. Je napríklad veľká škoda, že zanikla Slovenská asociácia športu
na školách. Vítam dnešné stretnutie a dúfam, že aj vďaka nemu tu bude
ucelený výstup, akým spôsobom sa bude uberať financovanie športu
v meste,“
povedal Stanislav Motyka z klubu ŠK Olymp
zastrešujúceho lyžovanie a plávanie. Marián Bujdoš zo
stolnotenisového klubu navrhol, aby sa mesto výraznejšie
zapájalo v oblasti získavania sponzorských príspevkov. Podľa neho sú
stropkovské kluby veľmi rozdrobené a ideálnejšie by bolo, aby boli
zastrešené organizáciou, ako to bolo v minulosti. Ján Vereščák
odporučil prítomným väčšiu aktivitu v získavaní 2-percentných
príspevkov z daní i grantovým programom, vďaka ktorým sa tunajší
turistický oddiel dokáže rozvíjať. Napriek všetkým
problémom v diskusii viackrát odznelo, že je až udivujúce, koľko
úspešných športov má v Stropkove svoje zázemie. Na druhej strane je
badateľný úbytok športuchtivých detí a mládeže. Tie uprednostňujú
skôr oddych za počítačom ako na ihrisku. Člen komisie Róbert Jankanič
však vidí jednu z príčin tohto javu už v rannom veku.
„Vzťah k športu a pohybu si treba budovať už v rannom
detstve. V Stropkove sa však malé deti nemajú kde hrať. Nie sú tu detské
ihriská, preliezky, vyhovujúce pieskoviská. Aj s týmto by malo mesto niečo
robiť. Pritom ak nie sú peniaze na nové, stačilo by opraviť
jestvujúce,“
upozornil.
I. Kleban opakovane zdôraznil, že mesto nemá v rozpočte dostatok peňazí
na výraznejšiu podporu športu. „Myslím, že nikto z nás
nemá predstavu, že po dnešnom stretnutí sa zrazu navýšia financie do
kapitolu športu. Bol by som nerád, aby sa teraz prijímali zjednodušené
stanoviská. Treba však maximálne využívať jestvujúce športoviská.
Požiadaviek je veľa, sponzorov málo,“
povedal v závere.
V minulom roku poukázalo mesto formou dotácií na podporu športu spolu
82618 eur. Z toho 81 388 eur smerovalo do futbalového klubu MŠK Tesla,
664 eur predstavovala dotácia pre klub TJ Sokol Sitníky, 166 eur získali
organizátori motokrosových pretekov a po 200 eur putovalo na organizáciu
bežeckých a kynologických pretekov. Jednotlivé športové kluby a ich
problémy prezentované zástupcami predstavíme v najbližšom vydaní
Spektra.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter