Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spolupráca je vždy na osoh

Založením ZO SZPB vo Vyšnej Olšava pred 3 rokmi, kedy sme našli
maximálne pochopenie u starostu Juraja Kasardu, vytvorili sa podmienky pre
spoluprácu medzi protifašistickými bojovníkmi v Stropkovskom okrese.

Nebolo by to možné bez ZO SZPB Stropkov, kde je predseda Ing. Ján Uhrík.
Ako podpredseda Oblastného výboru Svidník je nám nápomocný.
Oživili sme činnosť ZO SZPB Brusnica, napriek vysokému veku, maximálnu
snahu vyvíja jej predseda Jozef Fecko – skúsený pedagóg. Pomáhajú
starostovia obci brusnickej doliny, starostka Brusnice p. Szabóová, starostka
Korunkovej Dudiňáková, starosta Kolboviec Antoš, starosta Jakušoviec
Smetanka a ďalší.
Našli sme pochopenie vo vedení ZŠ Kolbovce, ZŠ Vyšná Olšava, kde prácu
dobre rozvíja pán Maruščák, pretože prácu s mládežou považujeme za
dôležitú.
Tohto roku sme sa zúčastnili osláv SNP v Stropkove, Banskej Bystrici,
odhalenia tabule gen. Kukorellimu v Bratislave, v spolupráci s Klubom
českého pohraničia Východné Slovensko sme sa zúčastnili spomienky pri
pomníku posledných obeti banderovcov v Kysaku, Francúzskych partizánov na
Strečne, vo Varíne, Partizánskej Ľupči. navštívili sme Považie –
Čičmany. Škoda, že štátni zamestnanci v Stropkove sledovali akt z okien
kancelárií, chýbajú aj starostovia obcí.
Minuloročné oslavy SNP v Kolbovciach, spomienky na 1. obeť banderovských
bojov Michala Potomu z Brusnice – Vysoká Lipová, nám zmarilo nepriaznivé
počasie. Pomníček pomohol urobiť starosta Breznice a Brusnice, lavičku
starosta z Vyšnej Olšavy, bez stolárov ako je Laco Kačmar a Jano Mašlej
členov ZO SZPB V. Olšava by to nešlo. Osadenie lavičky zabezpečil p.
Antoš. Pomohol aj primátor Stropkova O. Brendza.
Tohoročná spomienka 7. septembra začala položením vencov pri pamätnej
tabuli oslobodenia obce Kolbovce, panachýdu odslúžil otec duchovný Martin
Horňak z Brusnice. Vážime si jeho účasť, najmä slova k prítomným,
žiakom ZŠ a pedagogickému zboru.
Spomienky sa zúčastnil tajomník Oblastného výboru SZPB Svidník pán
Žižák, predseda Kontrolnej komisie p. Čičvara, predseda ZO SZPB Svidník p.
Maguľak.
Po ukončení programu v Kolbovciach sa dospelí pomocou terénnych áut
presunuli k pomníku, kde ich čakal starosta obce Jakušovce p. Smetanka
s občanmi Jakušoviec, žiaci s pedagógmi si urobili turistickú vychádzku
k spomínanému pomníku.
Vystúpenia pri pomníku sa niesli v duchu významu SNP, hrozieb vo svete,
najmä oživovanie fašizmu, hrozieb terorizmu, islamizácie.
Ak dnešná mládež – naši vnuci, nepochopia to, čo hovoríme my dnes, ich
vnukom už nebude mať kto povedať o význame SNP, hrozbe fašizmu, svetových
hrozbách…
Veľmi dobrá je spolupráca s protifašistickými bojovníkmi z Petroviec,
Giraltoviec, Hermanoviec, Svidníka. Rozvíja sa spolupráca s Maticou
slovenskou vo Vranove nad Topľou. Divadelné stvárnenie vojnových udalosti
ako Tokajícka tragédia, Čapajevovci, Kukorelli nemá chybu. Vážime si
spoluprácu a pomoc predsedu JUDr. Mariana Gešpera, Mirka Gešpera a
ďalších. Veríme, že pri oslavách oslobodenia V. Olšavy v januári
2019 bude aj dychovka matičiarov.
Dňa 14. 9. 2018 ZO SZPB Klub českého pohraničia Vyšná Olšava, Brusnica,
zorganizoval 5. ročník štafetového behu vďaky, mieru a svornosti, behu
PhDr. Milana Sidora CSc 2018.
Štart pri Tokajíckom pomníku za prítomnosti starostky Janky Medvedzovej,
podpredsedu Oblastného výboru Svidník Ing. Jána Uhrika, predsedov ZO SZPB a
KČP p. Kasardu, Fecka, bežcov z Prešova vedených Františkom Bednárom,
Jožinom Miklušom, na čele s riaditeľom ZŠ Hermanovce p. Nikom, bol iný
ako zvyčajne. Hanka Kimáková zo ZO SZPB Stropkov, po vzore z 80 rokov
vyšila krásnu stuhu, ktorú po kladení vencov pripla na štafetový kolík a
odštartovala beh. Symbolický beh sme začali v Benkovciach, kde nás milo
privítali žiaci MŠ i občania. Po odhalení pamätnej tabule – založenia
obce, krátkych príhovoroch, účastník behu Ján Šarišský z Bystrého,
bývalý sólista FS Oblík, prvý krát na trase behu zaspieval pesničku
o Kukorellim, Čapajevovcoch, Červenej armáde, veliteľovi 1. armádneho
zboru Svobodovi, útrapách počas 2. svetovej vojny.
To, že prezident SR personálnym rozkazom č. 2 z 29. augusta
2018 vymenoval mjr. in memoriam Ľudovíta Kukorelliho do vojenskej hodnosti
brigádneho generála in memoriam potešilo všetkých. Zúročila sa
10 ročná snaha nás všetkých, najviac sa o to zaslúžila zdravotníčka
čapajevovcov p. Bergerová, tajomník UR SZPB p. Viliam Longaver, ďakujeme.
Bežci navštívili 19 obcí Vranovského okresu nachádzajúcich sa
v Slanskom pohorí. Pomohol tajomník Oblastného výboru SZPB Vranov nad
Topľou p. Čuma, ďakujeme Paľo. Oceňujeme pekné prijatie v Benkovciach,
Davidove, Kamennej Porube, Banskom, Bystrom, Hlinnom a iných obciach. Záver
behu v silnom daždi z Petroviec do Hanušoviec bežci zvládli. O to
príjemnejšie bolo stretnutie pri pomníku, kde nás privítala predsedkyňa ZO
SZPB p. Lipčáková.
15.9.2018 sme boli prítomní na spomienke v prvej oslobodenej obci Kalinov.
Vyjadrili sme poďakovanie zástupcovi prezidentskej kancelárie za menovanie
nášho Kukorelliho.
Vyjadrujeme poďakovanie primátorovi mesta Hanušovce p. Strakovi za
starostlivosť o bežcov. Prajeme si, aby takýto starostovia boli volení
stále i v najbližších voľbách.
Záverom chceme všetci organizátori, bežci vyjadriť obdiv Jozefovi Feckovi
za aktivitu – snahu, pomoc. Jánovi Šarišskému za partizánske pesničky
vyspievané v 19 obciach, v ktorých vyjadril hrdinstvo, odvahu a
neoblomnosť bojovníkov proti fašizmu.
My mladý berme si príklad z hore spomenutých osemdesiatnikov.
Za 5 rokov sme navštívili cez 100 obcí, kde pôsobili Čapajevovci.
Veríme, že nám to vydrží, bežci chcú behať, zostáva na nás
organizátoroch vytvoriť podmienky pre bežcov.
Peter Kasarda, predseda ZO SZPB Vyšná Olšava a podpredseda Klubu
českého pohraničia Prešov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter