Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločnými silami za efektívne separovanie odpadu v meste Stropkov

Služba mestský podnik
Stropkov sa zapojil do projektu spolufinancovaného EÚ. Spočíval v nákupe
zariadení na zber a zhodnocovanie BRKO. V rámci projektu sa postavila
kompostáreň pre mesto Stropkov v katastrálnom území Chotča, vďaka čomu
budú mať občania mesta Stropkov možnosť bezplatne odovzdať biologicky
rozložiteľný komunálny odpad na novovybudovanej skládke BRKO s cieľom
zabránenia vzniku čiernych skládok.

„Poslednou etapou v rámci ukončenia tohto projektu je rozvoz
350 nádob obyvateľom rodinných domov v meste Stropkov bezplatne. Občanom
už boli rozoslané kalendáre, v ktorých majú hnedou farbou vyznačené
dátumy vývozu BRO. K BRO nie je možné radiť tepelne upravený biologicky
odpad, napr. ostatky jedál. Každý občan dostane zmluvu o výpožičke
nádoby, ktorú je potrebné vyplniť a podpísať. Ak občan nebude zastihnutý
doma, bude mu ponechaný oznam, kde si túto nádobu môže vyzdvihnúť po
podpise zmluvy. Nádoby na BRO odpad pre občanov budú poskytnuté
bezplatne,“
zdôraznil D. Lukáč poverený riadením Služby m.
p. a dodal, že ide o vyvrcholenie projektu, súčasťou ktorého bolo
zakúpenie 350 ks hnedých nádob. S vývozom BRO odpadu v týchto nádobách
sa začne v apríli podľa dátumov určených v kalendári.
„Uvidíme ako to budeme kapacitne stíhať, v prípade potreby
plánujeme zakúpiť ďalšie nádoby, ktoré budú občanom zapožičané
zdarma,“
uviedol D. Lukáč.
Mestský podnik Služba tiež informoval o pristavení dvoch veľkokapacitných
kontajnerov, z ktorých je jeden určený na objemový odpad a druhý pre
vývoz BRO (biologický rozložiteľný odpad) od 1. marca do 10. apríla.
„Veľkokapacitné kontajnery Služba poskytla pre väčšie kusy
BRO odpadu, ktoré sa do malých nádob nezmestia. Ide prevažne o konáre,
ktoré následne vyvezieme a použijeme na štiepku, z ktorej pripravíme
kompost, ktorý je pre občanov k dispozícii zdarma, prípadne sa využíva na
výsadbu zelene v meste Stropkov. Mrzí ma, že napriek tomu, že sú
veľkokapacitné kontajnery označené nálepkami, ľudia tieto označenia
s presným určením čo do daného kontajnera patrí, jednoducho
ignorujú,“
povedal D. Lukáč a vyzval ľudí k väčšej
spolupráci a ohľaduplnosti.
Kontajnery sú označené nálepkami, na ktorých je čitateľne uvedené na
aký odpad je daný kontajner určený, apelujeme preto na všetkých občanov
mesta Stropkov, aby toto označenie rešpektovali a spoločnými silami tak
prispeli k efektívnemu separovaniu. V konečnom dôsledku to bude mať
pozitívny dopad na nás všetkých.
„Kontajnery sú poskytnuté ešte o 10 dní dlhšie ako boli
minulý rok. Ak vznikne požiadavka, vieme kontajnery vyprázdniť a poskytnúť
ich ešte raz, aby sme ľudí neobmedzovali a aby sme zamedzili vzniku čiernych
skládok. Nech je jarné upratovanie efektívne, aby sme kapacitne vyviezli čo
najviac odpadu,“
uviedol D. Lukáč.
Je nesmierne dôležité správne separovať a dodržiavať pravidlá, aby sa
nezničila nová technika a stroje, prípadne aby sa nemuselo zbytočne
investovať do opráv len preto, lebo ľudia pristupujú k separovaniu odpadu
nezodpovedne. Je to mesto nás všetkých, v konečnom dôsledku je našou
vizitkou ako okolie vyzerá.
Mestský podnik Služba vytvára vhodné podmienky na separovanie odpadu, ktoré
poskytuje občanom bezplatne. Treba preto spolupracovať a byť nápomocný pri
triedení odpadu a hlavne je nevyhnutné rešpektovať označenia a pokyny pre
separovaný zber.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter