Splynofikovanie kotolne v ZŠ s MŠ v Kolbovciach

Celá príroda slúži človekovi, ktorý však musí s ňou žiť, pretože
bez nej žiť nemôže.“ A preto nie je náhodné, že ochrana prírodných
zdrojov a životného prostredia človeka sa stali súčasťou nášho
života.

Veď najlacnejšie investície do zvyšovania životnej úrovne ľudí sú
opatrenia na ochranu a zveľaďovanie prírody. Je viac zdrojov, ktoré
znečisťujú atmosféru a zanášajú do nej exhaláty. Jedným z nich je aj
topenie uhlím.
Uvedomujúc si tento fakt, p. riad. Mgr. Varcholík spolu s Dušanom Antošom,
starostom obce, už od roku 2004 sa snažili splynofikovať kotolňu v ZŠ
s MŠ v Kolbovciach. V tom istom roku sa vypracoval projekt a žiadali sa
peniaze zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Tieto peniaze sa však
nepodarilo získať. Až v roku 2007 ich snaha bola korunovaná úspechom,
keď MŠ SR pridelilo ZŠ s MŠ v Kolbovciach 990 000,- Sk na kapitálové
výdavky na plynofikáciu kotolne. Firma GAS-MG zo Svidníka za krátky čas
kotolňu splynofikovala.
Touto cestou ďakujeme Mgr. Bibiáne Obrimčákovej, štátnej tajomníčke MŠ
SR, Ing. Michalovi Gondekovi a firme GAS-MG zo Svidníka za pomoc pri
plynofikácii kotolne ZŠ s MŠ v Kolbovciach.
Redakčná rada JOTY