Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sociálna poisťovňa vymáha svoje pohľadávky po novom – vo vlastnej réžii a mimoriadne úspešne

Od októbra 2017 Sociálna poisťovňa začala vymáhať pohľadávky vo
vlastnej réžii. Prestala ich postupovať exekútorom a v súlade so zmenenou
legislatívou s dlžníkmi komunikuje a robí všetky úkony na vymoženie
dlhov vo vlastnej réžii.

Kým pri vymáhaní pohľadávok prostredníctvom exekútorov Sociálna
poisťovňa v závislosti od spôsobu hodnotenia dosiahla úspešnosť 25 až
maximálne 30 %, od roku 2017 sa situácia výrazne zlepšila. Od
2. 10. 2017 do 30. 6. 2019 Sociálna poisťovňa v 227 005 konaniach
priamo vymáhala pohľadávky vo výške 272,98 mil. eur, z ktorých vymohla
113,64 mil. eur. Predstavuje to úspešnosť 41,6 %, pričom osobitne za prvý
polrok 2019 je výsledok ešte lepší a dosahuje takmer 44 %. Znamená to
nielen finančný prínos pre ekonomiku Sociálnej poisťovne, ale ide aj
o dôležitý signál pre neplatičov, že výzvy na úhradu svojich dlhov
nemôžu ignorovať a že možnosť vyhnúť sa plateniu sa radikálne
znižuje.
Pre dlžníka, resp. povinného tento spôsob vymáhania znamená úsporu trov
vymáhania, ktoré by inak musel zaplatiť súdnym exekútorom (odmena 20 %
plus trovy konania). Konanie je rýchle a jeho dĺžka závisí len od možnosti
dlžníka uhradiť svoje dlhy.
Základ zvýšenej úspešnosti pri exekúciách, v ktorých koná priamo
Sociálna poisťovňa, spočíva v zjednodušení a skrátení celého procesu.
Ide o vymáhanie bez administratívnej záťaže, je vykonávané priamo
v informačnom systéme s tvorbou elektronického spisu, s elektronicky
doručovanými dokumentmi dlžníkovi, zamestnávateľom, bankám a s plne
automatizovanými úkonmi tam, kde je to legislatívne možné. Užívateľsky
je celý proces veľmi komfortný, pretože automaticky generuje najbližší
krok a z toho vyplývajúcu úlohu. Proces sa zjednodušil administratívne a
skrátil sa oproti exekučnému konaniu prostredníctvom súdnych exekútorov
o všetky úkony, ktoré zabezpečoval súd. Sociálna poisťovňa nemusí
čakať na vydanie poverenia, všetky konania vrátane odvolacích sa
uskutočnia v rámci vlastnej inštitúcie. V prípade úhrady dlhu sa celý
proces veľmi rýchlo zastaví a konaním dotknutý účet, mzda alebo dávka sa
odblokuje bezprostredne po prijatí úhrady.
V súčasnosti týmto spôsobom Sociálna poisťovňa vymáha všetky
pohľadávky, či ide o rozhodnutia vydané Sociálnou poisťovňou alebo
súdmi, výnimkou je len to, ak má dlžník výlučne nehnuteľný majetok,
speňažením ktorého môže byť pohľadávka uhradená.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter