Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sociálna poisťovňa pripomína zmeny platné od 1. septembra 2019

Od 1. septembra 2019 nastáva v sociálnom poistení niekoľko zmien,
ktoré postupne prinesú niektorým skupinám poistencov úľavy v styku so
Sociálnou poisťovňou. Ponúkame ich stručný prehľad:

Siroty už nebudú musieť predkladať potvrdenie
o štúdiu

Poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú na strednej škole alebo
vysokej škole v Slovenskej republike, od 1. septembra 2019 nebudú musieť
Sociálnej poisťovni na priznanie alebo výplatu tejto dávky predkladať
potvrdenia o návšteve školy. Údaje o štúdiu bude Sociálna poisťovňa
získavať z informačného systému ministerstva školstva. Nie všetky školy
v Slovenskej republike však poskytujú údaje o študentoch do tohto
informačného systému. Sociálna poisťovňa si tak nedokáže automaticky
overiť návštevu školy všetkých poberateľov, resp. žiadateľov
o sirotský dôchodok. Preto, ak škola neposkytuje údaje ministerstvu
školstva (ide napr. o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a
vnútra), poberateľ, resp. žiadateľ o sirotský dôchodok musí Sociálnej
poisťovni predložiť potvrdenie o návšteve školy. Dôvodom je
skutočnosť, že Sociálna poisťovňa môže vyplácať resp. priznať
sirotský dôchodok, len ak má preukázané, že sirota študuje, teda spĺňa
podmienku nezaopatrenosti.
Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi
osobne

Od 1. septembra 2019 bude môcť posudkový lekár Sociálnej poisťovne
v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo
poškodeného nebude pre posúdenie jeho zdravotného stavu vždy potrebná.
Zdravotný stav potom posudkový lekár posúdi v neprítomnosti poistenca, len
na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to
ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých
onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových
príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod.
14. plat vyplatený v decembri bude oslobodený od platenia
poistného

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že od 1. septembra
2019 nastáva zmena v platení poistného na sociálne poistenie z 13. a
14. platu. V tomto roku sa zmena dotkne 14. platu.
Od platenia poistného na sociálne poistenie bude oslobodený 14. plat najviac
do výšky 500 eur, vyplatený v decembri 2019 až 2021 od každého
zamestnávateľa. Podmienkou tohto oslobodenia je, že 14. plat musí byť
vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného
platu), súčasne pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca
u zamestnávateľa trval k 31. októbru príslušného kalendárneho roka
nepretržite aspoň 48 mesiacov a zamestnancovi bol v júni príslušného
kalendárneho roka vyplatený aj 13. plat.
Upozorňujeme, že z 13. platu vyplateného v júni 2019 a 2020 zamestnanec
a zamestnávateľ majú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter